Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniającej granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniaj

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniającej granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

Strony uznają, że ważną przesłanką wzmacniania więzi
gospodarczych
między Republiką Tadżykistanu a Wspólnotą jest zbliżenie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Republiki Tadżykistanu do...

The Parties recognise that an important condition for strengthening the
economic
links between the Republic of Tajikistan and the Community is the approximation of the Republic of Tajikistan’s...
Strony uznają, że ważną przesłanką wzmacniania więzi
gospodarczych
między Republiką Tadżykistanu a Wspólnotą jest zbliżenie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Republiki Tadżykistanu do ustawodawstwa Wspólnoty.

The Parties recognise that an important condition for strengthening the
economic
links between the Republic of Tajikistan and the Community is the approximation of the Republic of Tajikistan’s existing and future legislation to that of the Community.

Istnieje zatem ciągłość
gospodarcza
między Sernam SA a Sernam Xpress.

There is therefore
economic
continuity between Sernam SA and Sernam Xpress.
Istnieje zatem ciągłość
gospodarcza
między Sernam SA a Sernam Xpress.

There is therefore
economic
continuity between Sernam SA and Sernam Xpress.

Jak już zauważono w pkt 38 decyzji o wszczęciu postępowania, pomoc zakłóca lokalizację działalności
gospodarczej
między państwami członkowskimi, a tym samym zakłóca wymianę handlową między nimi.

As observed in paragraph 38 of the opening decision, the aid distorts the location of
economic
activities, and hence trade, between Member States.
Jak już zauważono w pkt 38 decyzji o wszczęciu postępowania, pomoc zakłóca lokalizację działalności
gospodarczej
między państwami członkowskimi, a tym samym zakłóca wymianę handlową między nimi.

As observed in paragraph 38 of the opening decision, the aid distorts the location of
economic
activities, and hence trade, between Member States.

Jak już zauważono w pkt 38 decyzji o wszczęciu postępowania, pomoc zakłóca lokalizację działalności
gospodarczej
między państwami członkowskimi, a tym samym zakłóca wymianę handlową między nimi.

As already observed in paragraph 38 of the opening decision, the aid distorts the location of
economic
activities, and hence trade, between Member States.
Jak już zauważono w pkt 38 decyzji o wszczęciu postępowania, pomoc zakłóca lokalizację działalności
gospodarczej
między państwami członkowskimi, a tym samym zakłóca wymianę handlową między nimi.

As already observed in paragraph 38 of the opening decision, the aid distorts the location of
economic
activities, and hence trade, between Member States.

...ze stosowania umowy o partnerstwie AKP-WE do umowy ustanawiającej ramy dla Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, z jednej strony, a Wspól

...transition from the ACP-EC Partnership Agreement to the Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the East African Community partner States, on the one part,...
W celu zapewnienia sprawnego przejścia ze stosowania umowy o partnerstwie AKP-WE do umowy ustanawiającej ramy dla Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Wschodnioafrykańską a UE), należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

To ensure smooth transition from the ACP-EC Partnership Agreement to the Agreement establishing a framework for an
Economic
Partnership Agreement between the East African Community partner States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part (EAC-EU Interim Partnership Agreement), a new derogation should be granted with retroactive effect from 1 January 2008.

...uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami czł

...Position concerning participation in the CARIFORUM-EC Consultative Committee provided for by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Commu
w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewidzianym w Umowie o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji zlokalizowanych na terytorium WE

on a Community Position concerning participation in the CARIFORUM-EC Consultative Committee provided for by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, and on the selection of the representatives of organisations located in the EC Party

ustanowionej Umową o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotycząca uczestnictwa w Komitecie...

set up by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part concerning participation in the...
ustanowionej Umową o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotycząca uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE

set up by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part concerning participation in the CARIFORUM-EC Consultative Committee

Stanowisko Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE, ustanowionej Umową o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami...

The position to be taken by the European Union in the Joint CARIFORUM-EU Council established by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European...
Stanowisko Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE, ustanowionej Umową o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczące zmiany załącznika IV do Umowy opiera się na projekcie decyzji Wspólnej Rady CARIFORUM-UE dołączonym do niniejszej decyzji.

The position to be taken by the European Union in the Joint CARIFORUM-EU Council established by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, with regard to the amendment of Annex IV to the Agreement shall be based on the draft decision of the Joint CARIFORUM-EU Council attached to this Decision.

w sprawie zmiany załącznika IV do Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, poprzez...

on amending Annex IV to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, by incorporating the...
w sprawie zmiany załącznika IV do Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, poprzez włączenie zobowiązań Wspólnoty Bahamów

on amending Annex IV to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, by incorporating the commitments of the Commonwealth of The Bahamas

...oraz metod współpracy administracyjnej („protokół w sprawie pochodzenia”) Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami czł

...of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation (Origin Protocol) of the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Commu
Artykuł 39 protokołu I dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej („protokół w sprawie pochodzenia”) Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [2] – pierwszej umowy o partnerstwie gospodarczym podpisanej z państwami AKP – przewiduje procedurę przyznawania odstępstw od reguł pochodzenia na wniosek państwa AKP będącego sygnatariuszem umowy o partnerstwie gospodarczym.

Article 39 of Protocol I concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation (Origin Protocol) of the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [2] — the first EPA signed with the ACP States — provides for a procedure for granting derogations from the rules of origin on request by an ACP State signatory to the EPA.

Uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] (zwaną dalej „Umową”), w...

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [1] (hereinafter referred to as...
Uwzględniając Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] (zwaną dalej „Umową”), w szczególności jej art. 229,

Having regard to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [1] (hereinafter referred to as ‘the Agreement’), and in particular Article 229 thereof,

Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] (zwaną dalej „umową”), podpisano dnia 15...

The
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [1] (hereinafter ‘the Agreement’), was signed on...
Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] (zwaną dalej „umową”), podpisano dnia 15 października 2008 r. i jest ona stosowana tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r.

The
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [1] (hereinafter ‘the Agreement’), was signed on 15 October 2008, and has applied provisionally since 29 December 2008.

...na wszystkie produkty objęte kontyngentem taryfowym określonym w ramach Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami czł

...of the licence applications to all the products covered by the tariff quota as provided for in the
Economic
Partnership Agreement between the Cariforum States, of the one part, and the European...
W celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania kwoty w kolejnych latach, należy rozszerzyć zakres wniosków o wydanie pozwolenia na wszystkie produkty objęte kontyngentem taryfowym określonym w ramach Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [3], której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone na mocy decyzji Rady 2008/805/WE [4].

With a view to maximising the use of the quota in the following years, it is appropriate to extend the scope of the licence applications to all the products covered by the tariff quota as provided for in the
Economic
Partnership Agreement between the Cariforum States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [3], the signature and provisional application of which have been approved by Council Decision 2008/805/EC [4].

Artykuł 16 oraz dodatek 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [8],...

Article 16 and Appendix 2 of Annex III to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [8],...
Artykuł 16 oraz dodatek 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [8], której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE [9], ustanawia kontyngent taryfowy na mleko w proszku przewidziany wcześniej w protokole ustaleń między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską w sprawie ochrony przywozu mleka w proszku w Republice Dominikańskiej [10], zatwierdzonym decyzją Rady 98/486/WE [11].

Article 16 and Appendix 2 of Annex III to the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [8], the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC [9], provide for the tariff quota of milk powder previously contained in the Memorandum of Understanding between the European Community and the Dominican Republic on import protection for milk powder in the Dominican Republic [10], approved by Council Decision 98/486/EC [11].

Umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [12], której podpisanie i tymczasowe stosowanie...

The
Economic
Partnership Agreement between the Cariforum States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [12], the signature and provisional application...
Umowa o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony [12], której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE [13], przewiduje, że Wspólnota zarządza swoją częścią kontyngentu taryfowego na podstawie mechanizmu pozwoleń na wywóz.

The
Economic
Partnership Agreement between the Cariforum States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [12], the signature and provisional application of which have been approved by Council Decision 2008/805/EC [13] provides for the Community to manage its share of the tariff quota according to a mechanism of export licences.

Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] („Umowa”), podpisano dnia 15 października...

The
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [1] (the Agreement), was signed on 15 October...
Umowę o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [1] („Umowa”), podpisano dnia 15 października 2008 r. i jest ona stosowana tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r.

The
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part [1] (the Agreement), was signed on 15 October 2008, and has been provisionally applied since 29 December 2008.

...Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami czł

...position to be taken by the European Union in the Joint CARIFORUM-EU Council established by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Commu
dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM-UE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie
gospodarczym
między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony w odniesieniu do zmiany załącznika IV do Umowy, włączając zobowiązania Wspólnoty Bahamów

on the position to be taken by the European Union in the Joint CARIFORUM-EU Council established by the
Economic
Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, with regard to the amendment of Annex IV to the Agreement by incorporating the commitments of the Commonwealth of The Bahamas

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich