Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...statku, znajdującym się w zbiornikach, tam gdzie jest to możliwe do zrealizowania z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, oraz w zaplombowanych próbkach oleju bunkrowego na pokładzie...

...sulphur content of marine fuel for on-board combustion contained in tanks, where technically and
economically
feasible, and in sealed bunker samples on board ships.
pobieranie próbek i analiza zawartości siarki w paliwie żeglugowym przeznaczonym do spalenia na statku, znajdującym się w zbiornikach, tam gdzie jest to możliwe do zrealizowania z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, oraz w zaplombowanych próbkach oleju bunkrowego na pokładzie statku.

sampling and analysis of the sulphur content of marine fuel for on-board combustion contained in tanks, where technically and
economically
feasible, and in sealed bunker samples on board ships.

Z
ekonomicznego
punktu widzenia jakiekolwiek przekształcanie nitek w SWR w miejscu innym niż miejsce ich produkcji nie jest opłacalne, ponieważ dodatkowe korzyści płynące z tego procesu są stosunkowo...

Economically
, it would not be worthwhile to carry out any transformation from strands into SWR in a place different from the production site of the strands, as the value added from this process is...
Z
ekonomicznego
punktu widzenia jakiekolwiek przekształcanie nitek w SWR w miejscu innym niż miejsce ich produkcji nie jest opłacalne, ponieważ dodatkowe korzyści płynące z tego procesu są stosunkowo niewielkie w porównaniu do kosztów transportu.

Economically
, it would not be worthwhile to carry out any transformation from strands into SWR in a place different from the production site of the strands, as the value added from this process is fairly small relative to transport costs.

Co więcej, choć sytuacja na rynku związana z mocą dostępną na rynku nie uzasadnia z
ekonomicznego
punktu widzenia nałożenia redukcji mocy na BE, Komisja jest zdania, że należy od BE zażądać nie...

Furthermore, although the capacity situation in the market does not make it
economically
sound to impose capacity reductions upon BE, the Commission judges that BE should nevertheless be required not...
Co więcej, choć sytuacja na rynku związana z mocą dostępną na rynku nie uzasadnia z
ekonomicznego
punktu widzenia nałożenia redukcji mocy na BE, Komisja jest zdania, że należy od BE zażądać nie zwiększania zakresu działalności.

Furthermore, although the capacity situation in the market does not make it
economically
sound to impose capacity reductions upon BE, the Commission judges that BE should nevertheless be required not to increase the scope of its activities.

...dostępu stron trzecich do magazynów gazu, gdy jest to niezbędne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia do zapewnienia skutecznego dostępu do systemu,

...effective and non-discriminatory third-party access to gas storage exists when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system,
istnienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu stron trzecich do magazynów gazu, gdy jest to niezbędne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia do zapewnienia skutecznego dostępu do systemu,

whether effective and non-discriminatory third-party access to gas storage exists when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system,

Również z
ekonomicznego
punktu widzenia nie można zakładać, że gwarancja obowiązuje w nieskończoność.

Also from
an economic
point of view the guarantee could not be regarded as unlimited.
Również z
ekonomicznego
punktu widzenia nie można zakładać, że gwarancja obowiązuje w nieskończoność.

Also from
an economic
point of view the guarantee could not be regarded as unlimited.

Z
ekonomicznego
punktu widzenia nie byłoby rozsądne, aby instytucja kredytowa otrzymująca najwyższe oceny wypłacalności od wszystkich agencji ratingowych musiała płacić wynagrodzenie za funkcję...

It would not have made sense in
economic
terms for a credit institution that was already accorded the top credit rating by all the rating agencies to pay a remuneration for the liability function of...
Z
ekonomicznego
punktu widzenia nie byłoby rozsądne, aby instytucja kredytowa otrzymująca najwyższe oceny wypłacalności od wszystkich agencji ratingowych musiała płacić wynagrodzenie za funkcję gwarancyjną dodatkowo przyjętych środków.

It would not have made sense in
economic
terms for a credit institution that was already accorded the top credit rating by all the rating agencies to pay a remuneration for the liability function of additional resources it had taken up.

Zakład produkcyjny w rozumieniu cytowanego przepisu oznacza „niepodzielny z
ekonomicznego
punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną,...

A production site is defined in this paragraph as ‘an
economically
indivisible series of fixed capital items fulfilling a precise technical function, linked by a physical or functional link, and...
Zakład produkcyjny w rozumieniu cytowanego przepisu oznacza „niepodzielny z
ekonomicznego
punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają jasno określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu”.

A production site is defined in this paragraph as ‘an
economically
indivisible series of fixed capital items fulfilling a precise technical function, linked by a physical or functional link, and which have clearly identified aims, such as the production of a defined product’.

Zakład produkcyjny oznacza „niepodzielny z
ekonomicznego
punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub...

A production site is ‘an
economically
indivisible series of fixed capital items fulfilling a precise technical function, linked by a physical or functional link, and which have clearly identified...
Zakład produkcyjny oznacza „niepodzielny z
ekonomicznego
punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają jasno określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu”.

A production site is ‘an
economically
indivisible series of fixed capital items fulfilling a precise technical function, linked by a physical or functional link, and which have clearly identified aims, such as the production of a defined product’.

Zakład produkcyjny to niepodzielny z
ekonomicznego
punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub funkcjonalnie,...

A production site is an
economically
indivisible series of fixed capital items fulfilling a precise technical function, linked by a physical or functional link, and which have clearly identified...
Zakład produkcyjny to niepodzielny z
ekonomicznego
punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powiązanych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają jasno określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu.

A production site is an
economically
indivisible series of fixed capital items fulfilling a precise technical function, linked by a physical or functional link, and which have clearly identified aims, such as the production of a defined product.

...środków tymczasowych oraz zagwarantowania, że ilości przypadające każdemu podmiotowi są właściwe z
ekonomicznego
punktu widzenia, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe dostaw, należy ustalić...

...the interim measures operate effectively and that the quantities allocated to each operator are
economically viable
, it is appropriate, in view of the limited time available for deliveries, to req
W celu zapewnienia skuteczności środków tymczasowych oraz zagwarantowania, że ilości przypadające każdemu podmiotowi są właściwe z
ekonomicznego
punktu widzenia, biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe dostaw, należy ustalić minimalną ilość przewidzianą na jeden wniosek.

To ensure that the interim measures operate effectively and that the quantities allocated to each operator are
economically viable
, it is appropriate, in view of the limited time available for deliveries, to require that each application must be for a certain minimum quantity.

...zarządzanie spółką oraz że Siderúrgica Añón będzie produkować głównie dla swoich akcjonariuszy, z
ekonomicznego
punktu widzenia udział ten może przyrównany do podporządkowanej pożyczki udziałowej...

...of the company and that Siderúrgica Añón will produce mainly for its own shareholders, from an
economic
point of view this stake can be treated as a subordinated participating loan. From the stan
Komisja uważa, iż biorąc pod uwagę, że roczne raty będą płacone, fakt, że udział spółki SODIGA jest udziałem mniejszościowym i nie daje jej żadnego wpływu na zarządzanie spółką oraz że Siderúrgica Añón będzie produkować głównie dla swoich akcjonariuszy, z
ekonomicznego
punktu widzenia udział ten może przyrównany do podporządkowanej pożyczki udziałowej Jednakże, z punktu widzenia ryzyka, inwestycję tę należy traktować jako zwykły kapitał akcyjny, a więc pożyczki podporządkowane, pomimo iż są podporządkowane innym instrumentom dłużnym, przeważają nad kapitałem akcyjnym.

The Commission considers that, taking into account the fact that annual instalments are going to be paid, SODIGA’s stake is a minority one which does not allow it any influence over the management of the company and that Siderúrgica Añón will produce mainly for its own shareholders, from an
economic
point of view this stake can be treated as a subordinated participating loan. From the standpoint of the risk involved, however, this investment has to be treated as normal share capital since although subordinated participating loans are ranked below other debt instruments they take priority over share capital.

...znacznej odległości od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jak i od Europy stała się obszarem z
ekonomicznego
punktu widzenia trudniejszym dla celów użytkowania statków wycieczkowych.

...way from the United States and Europe, operating cruise ships there became more difficult from a
financial
point of view.
Polinezja Francuska z racji umiejscowienia w znacznej odległości od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jak i od Europy stała się obszarem z
ekonomicznego
punktu widzenia trudniejszym dla celów użytkowania statków wycieczkowych.

Since FPO is a long way from the United States and Europe, operating cruise ships there became more difficult from a
financial
point of view.

...SNCM na dzień 30 września 2005 r., przedsiębiorstwo zostało sprzedane po cenie rynkowej, a z
ekonomicznego
punktu widzenia sprzedaż była korzystniejsza niż likwidacja przedsiębiorstwa.

...situation on 30 September 2005, the undertaking was sold at a market price and that the sale was
economically
more advantageous than a liquidation of the undertaking.
Jeżeli chodzi o cenę ujemną w wysokości 158 mln EUR, władze francuskie przypominają, że mając na uwadze sytuację finansową SNCM na dzień 30 września 2005 r., przedsiębiorstwo zostało sprzedane po cenie rynkowej, a z
ekonomicznego
punktu widzenia sprzedaż była korzystniejsza niż likwidacja przedsiębiorstwa.

As regards the negative price of EUR 158 million, the French authorities note that, having regard to SNCM’s financial situation on 30 September 2005, the undertaking was sold at a market price and that the sale was
economically
more advantageous than a liquidation of the undertaking.

W sprawozdaniu niezależnego audytora faktycznie wykazano, że z
ekonomicznego
punktu widzenia podporządkowanie i odstąpienie od części swoich wierzytelności przez WAK było uzasadnione, jednak nie...

The report by an independent auditor did appear to show that it made
economic
sense for WAK to subordinate and waive a share of their claims, but did not explain why none of the other creditors were...
W sprawozdaniu niezależnego audytora faktycznie wykazano, że z
ekonomicznego
punktu widzenia podporządkowanie i odstąpienie od części swoich wierzytelności przez WAK było uzasadnione, jednak nie wyjaśniono w nim powodu, dla którego żaden z pozostałych wierzycieli nie był gotowy na odstąpienie od własnych roszczeń.

The report by an independent auditor did appear to show that it made
economic
sense for WAK to subordinate and waive a share of their claims, but did not explain why none of the other creditors were prepared to waive their own claims.

Kredyty preferencyjne były udzielane we własnym imieniu, ale z
ekonomicznego
punktu widzenia na rachunek kraju związkowego.

It granted promotional loans in its own name, but on the Land’s
financial
account.
Kredyty preferencyjne były udzielane we własnym imieniu, ale z
ekonomicznego
punktu widzenia na rachunek kraju związkowego.

It granted promotional loans in its own name, but on the Land’s
financial
account.

...poza UE jest wstępnie rozważane przez wytwórców preform, ale nie jest jeszcze konieczne z
ekonomicznego
punktu widzenia, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby taki scenariusz został zr

...the considerations in the preceding recital and given that it is provisionally considered not yet
economically
mandatory for the pre-form makers to move out of the EU, this scenario is unlikely to...
Biorąc pod uwagę powody przedstawione w poprzednim punkcie oraz fakt, że przeniesienie produkcji poza UE jest wstępnie rozważane przez wytwórców preform, ale nie jest jeszcze konieczne z
ekonomicznego
punktu widzenia, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby taki scenariusz został zrealizowany.

Given the considerations in the preceding recital and given that it is provisionally considered not yet
economically
mandatory for the pre-form makers to move out of the EU, this scenario is unlikely to happen.

Również z
ekonomicznego
punktu widzenia zasadne jest pobieranie opłat od tego rodzaju monopoli.

Furthermore, it was sensible from
an economic
point of view to impose levies on those monopolies.
Również z
ekonomicznego
punktu widzenia zasadne jest pobieranie opłat od tego rodzaju monopoli.

Furthermore, it was sensible from
an economic
point of view to impose levies on those monopolies.

W sposób bardzo skrótowy można uznać z
ekonomicznego
punktu widzenia, że obie strony inwestują w projekt Bioscope, lecz na odrębnych warunkach ryzyka.

To sum up very briefly, it can be considered from
an economic
viewpoint that both parties are investing in the Bioscope project, albeit with differing risks.
W sposób bardzo skrótowy można uznać z
ekonomicznego
punktu widzenia, że obie strony inwestują w projekt Bioscope, lecz na odrębnych warunkach ryzyka.

To sum up very briefly, it can be considered from
an economic
viewpoint that both parties are investing in the Bioscope project, albeit with differing risks.

...systemu monitorowania ryzyka oraz nowego systemu baz danych do końca 2002 r. gwarantuje jednak z
ekonomicznego
punktu widzenia, że przyszłe niepożądane procesy zostaną odpowiednio wcześnie rozpozna

...of efficient risk monitoring and a new data bank system by the end of 2002, however, constituted
an
operational guarantee that future problems could be identified and corrected in time.
Wprowadzenie wydajnego systemu monitorowania ryzyka oraz nowego systemu baz danych do końca 2002 r. gwarantuje jednak z
ekonomicznego
punktu widzenia, że przyszłe niepożądane procesy zostaną odpowiednio wcześnie rozpoznane i naprawione.

The introduction of efficient risk monitoring and a new data bank system by the end of 2002, however, constituted
an
operational guarantee that future problems could be identified and corrected in time.

...ze stosowanymi przez IKB przepisami rachunkowymi MSSF wszystkie rodzaje działalności, które z
ekonomicznego
punktu widzenia należy przypisać do IKB, są ujmowane w bilansie tej spółki.

...that, in accordance with the IFRS accounting rules applied by IKB, all activities which are
economically
imputable to IKB will be accounted for in the IKB balance sheet.
Władze niemieckie potwierdziły, że zgodnie ze stosowanymi przez IKB przepisami rachunkowymi MSSF wszystkie rodzaje działalności, które z
ekonomicznego
punktu widzenia należy przypisać do IKB, są ujmowane w bilansie tej spółki.

Germany has confirmed that, in accordance with the IFRS accounting rules applied by IKB, all activities which are
economically
imputable to IKB will be accounted for in the IKB balance sheet.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich