Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
W związku z tym z
ekonomicznego
punktu widzenia Deutsche Post nie finansuje składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 33 % pobieranego wynagrodzenia, ale jedynie składkę na poziomie [20–25 %].

From an
economic
point of view, Deutsche Post therefore does not
bear
a rate of 33 % of the incurred wages as wage-based social security contributions, but only a rate of [20 to 25 %].
W związku z tym z
ekonomicznego
punktu widzenia Deutsche Post nie finansuje składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 33 % pobieranego wynagrodzenia, ale jedynie składkę na poziomie [20–25 %].

From an
economic
point of view, Deutsche Post therefore does not
bear
a rate of 33 % of the incurred wages as wage-based social security contributions, but only a rate of [20 to 25 %].

»Stwierdzony zasób eksploatacyjny rudy« to część zmierzonego zasobu mineralnego, która z
ekonomicznego
punktu widzenia może być wydobywana.

A “Proved Ore Reserve” is the
economically
mineable part of a Measured Mineral Resource.
»Stwierdzony zasób eksploatacyjny rudy« to część zmierzonego zasobu mineralnego, która z
ekonomicznego
punktu widzenia może być wydobywana.

A “Proved Ore Reserve” is the
economically
mineable part of a Measured Mineral Resource.

Część zmierzonego lub udokumentowanego zasobu mineralnego w złożu, która z
ekonomicznego
punktu widzenia może być wydobywana.

The
economically
mineable part of a Measured and/or Indicated Mineral Resource.
Część zmierzonego lub udokumentowanego zasobu mineralnego w złożu, która z
ekonomicznego
punktu widzenia może być wydobywana.

The
economically
mineable part of a Measured and/or Indicated Mineral Resource.

...rudy« to część udokumentowanego, a w pewnych sytuacjach zmierzonego zasobu mineralnego, która z
ekonomicznego
punktu widzenia może być wydobywana.

A “Probable Ore Reserve” is the
economically
mineable part of
an
Indicated, and in some circumstances, a measured mineral resource.
»Prawdopodobny zasób eksploatacyjny rudy« to część udokumentowanego, a w pewnych sytuacjach zmierzonego zasobu mineralnego, która z
ekonomicznego
punktu widzenia może być wydobywana.

A “Probable Ore Reserve” is the
economically
mineable part of
an
Indicated, and in some circumstances, a measured mineral resource.

...stanowić znaczący wkład w realizację strategii lizbońskiej, ponieważ jest bardzo obiecująca z
ekonomicznego
punktu widzenia – może pociągać za sobą nowe możliwości działalności gospodarczej, obn

...jobs and thus make a powerful contribution to the Lisbon Strategy, as it holds great promise in
economic
terms, where it can bring about new business opportunities, cost reduction and increased ef
Technologia RFID może stać się nowym motorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a tym samym stanowić znaczący wkład w realizację strategii lizbońskiej, ponieważ jest bardzo obiecująca z
ekonomicznego
punktu widzenia – może pociągać za sobą nowe możliwości działalności gospodarczej, obniżenie kosztów i wzrost wydajności, w szczególności w zakresie radzenia sobie z podrabianiem produktów, zarządzania odpadami elektronicznymi i materiałami niebezpiecznymi, a także recyklingu zużytych produktów.

RFID technology has the potential to become a new motor for growth and jobs and thus make a powerful contribution to the Lisbon Strategy, as it holds great promise in
economic
terms, where it can bring about new business opportunities, cost reduction and increased efficiency, in particular in tackling counterfeiting and in managing e-waste, hazardous materials, and the recycling of products at their end of life.

...i energii elektrycznej” [7], zwanym dalej „sprawozdaniem z 2005 r.”, stwierdzającymi że „z
ekonomicznego
punktu widzenia […] rynki energii elektrycznej i gazu w UE nadal mają charakter krajow

...internal gas and electricity market [7], hereinafter referred to as the ‘2005 Report’, that ‘in
economic
terms … electricity and gas markets in the EU remain national in
economic
scope’.
Wniosek taki jest zgodny z ustaleniami zawartymi w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: „Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej” [7], zwanym dalej „sprawozdaniem z 2005 r.”, stwierdzającymi że „z
ekonomicznego
punktu widzenia […] rynki energii elektrycznej i gazu w UE nadal mają charakter krajowy”.

These conclusions are consistent with one of the findings of the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on progress in creating the internal gas and electricity market [7], hereinafter referred to as the ‘2005 Report’, that ‘in
economic
terms … electricity and gas markets in the EU remain national in
economic
scope’.

...[5], zwanym dalej „sprawozdaniem z 2005 r.”; w komunikacie tym mowa jest o tym, że „z
ekonomicznego
punktu widzenia (…) rynki (…) energii elektrycznej w UE nadal mają charakter krajowy”.

...the internal gas and electricity market [5], hereafter referred to as the ‘2005 Report’, that ‘in
economic
terms … electricity … markets in the EU remain national in
economic
scope’.
Wniosek taki jest zgodny z ustaleniami zawartymi w komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt. „Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej” [5], zwanym dalej „sprawozdaniem z 2005 r.”; w komunikacie tym mowa jest o tym, że „z
ekonomicznego
punktu widzenia (…) rynki (…) energii elektrycznej w UE nadal mają charakter krajowy”.

This conclusion is consistent with one of the findings of the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on progress in creating the internal gas and electricity market [5], hereafter referred to as the ‘2005 Report’, that ‘in
economic
terms … electricity … markets in the EU remain national in
economic
scope’.

...przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, wykonalnych z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierają

...to carry out a review of the availability of reliable safer alternatives that are technically and
economically
feasible for mercury containing sphygmomanometers and other measuring devices in...
W rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006, w pozycji 18a załącznika XVII przewiduje się zakaz wprowadzania do obrotu termometrów lekarskich zawierających rtęć, a także innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć przeznaczonych do powszechnej sprzedaży, a zarazem nawołuje się Komisję do przeprowadzenia przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, wykonalnych z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć wykorzystywanych w służbie zdrowia oraz mających inne zastosowania profesjonalne i przemysłowe.

Regulation (EC) No 1907/2006, in entry 18a of Annex XVII, provides for a ban on the placing on the market of fever thermometers containing mercury, as well as other mercury containing measuring devices intended for sale to the general public, and requests the Commission to carry out a review of the availability of reliable safer alternatives that are technically and
economically
feasible for mercury containing sphygmomanometers and other measuring devices in healthcare and in other professional and industrial uses.

...przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, możliwych do wykonania z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierają

...carry out a review of the availability of reliable safer alternatives that are technically and
economically
feasible for mercury containing sphygmomanometers and other measuring devices in health
Do dnia 3 października 2009 r. Komisja dokonuje przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, możliwych do wykonania z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć, stosowanych w służbie zdrowia, a także urządzeń pomiarowych mających inne zastosowania profesjonalne i przemysłowe.

By 3 October 2009 the Commission shall carry out a review of the availability of reliable safer alternatives that are technically and
economically
feasible for mercury containing sphygmomanometers and other measuring devices in healthcare and in other professional and industrial uses.

...przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, możliwych do wykonania z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierają

...carry out a review of the availability of reliable safer alternatives that are technically and
economically
feasible for mercury-containing sphygmomanometers and other measuring devices in health
Do dnia 3 października 2009 r. Komisja dokona przeglądu dostępności niezawodnych, bezpieczniejszych, możliwych do wykonania z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiedników sfigmomanometrów i innych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć, stosowanych w służbie zdrowia, a także urządzeń pomiarowych mających inne zastosowania profesjonalne i przemysłowe.

By 3 October 2009 the Commission shall carry out a review of the availability of reliable safer alternatives that are technically and
economically
feasible for mercury-containing sphygmomanometers and other measuring devices in healthcare and in other professional and industrial uses.

fakt, że aby zapewnić, iż subwencjonowane inwestycje produktywne są opłacalne z
ekonomicznego
punktu widzenia i finansowo trwałe, wkład beneficjenta przeznaczony na ich finansowanie musi wynosić co...

in order to ensure that the productive investment aided is viable and sound, the recipient’s contribution to its financing is a least 25 %, as provided for in point 4.2 of the guidelines on national...
fakt, że aby zapewnić, iż subwencjonowane inwestycje produktywne są opłacalne z
ekonomicznego
punktu widzenia i finansowo trwałe, wkład beneficjenta przeznaczony na ich finansowanie musi wynosić co najmniej 25 %, zgodnie z pkt 4.2 wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa i w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 70/2001;

in order to ensure that the productive investment aided is viable and sound, the recipient’s contribution to its financing is a least 25 %, as provided for in point 4.2 of the guidelines on national regional aid and in Article 4(3) of Regulation (EC) No 70/2001,

...pomieszczeń produkcyjnych na starym terenie w Eltville, została uznana za najmniej opłacalną z
ekonomicznego
punktu widzenia i w związku z tym została odrzucona.

...the construction of a new wine cellar on the old premises in Eltville, was deemed to be the least
economically advantageous
option and was therefore not given further
consideration
.
Druga opcja strategiczna, czyli budowa nowych pomieszczeń produkcyjnych na starym terenie w Eltville, została uznana za najmniej opłacalną z
ekonomicznego
punktu widzenia i w związku z tym została odrzucona.

A second option, the construction of a new wine cellar on the old premises in Eltville, was deemed to be the least
economically advantageous
option and was therefore not given further
consideration
.

Redukcja ta była zalecana z
ekonomicznego
punktu widzenia i przez to nie może zostać zaakceptowana jako świadczenie wzajemne.

This reduction was necessary from
an economic
point of view and cannot therefore be accepted as a quid pro quo.
Redukcja ta była zalecana z
ekonomicznego
punktu widzenia i przez to nie może zostać zaakceptowana jako świadczenie wzajemne.

This reduction was necessary from
an economic
point of view and cannot therefore be accepted as a quid pro quo.

...technologii lub alternatywnych rozwiązań, których zastosowanie byłoby osiągalne z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia i które byłyby do przyjęcia z punktu widzenia ochrony zdrowia i środow

...evaluated the current uses of halons and the availability and implementation of technically and
economically
feasible alternatives or technologies that are acceptable from the standpoint of enviro
W tym celu Komisja dokonała oceny bieżących zastosowań halonów oraz dostępności i wykorzystania technologii lub alternatywnych rozwiązań, których zastosowanie byłoby osiągalne z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia i które byłyby do przyjęcia z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska (zwane dalej „alternatywnymi rozwiązaniami”).

To this effect, it has evaluated the current uses of halons and the availability and implementation of technically and
economically
feasible alternatives or technologies that are acceptable from the standpoint of environment and health (hereinafter referred to as ‘alternatives’).

Należy opracować polityki, które zapewnią osiągnięcie celów w sposób najbardziej korzystny z
ekonomicznego
punktu widzenia i najtańszy.

Policies should be developed to ensure the targets are met in the most
economically efficient
way and on a least cost basis.
Należy opracować polityki, które zapewnią osiągnięcie celów w sposób najbardziej korzystny z
ekonomicznego
punktu widzenia i najtańszy.

Policies should be developed to ensure the targets are met in the most
economically efficient
way and on a least cost basis.

...przeglądowi w oparciu o efektywny wskaźnik strat programu w perspektywie czasowej uzasadnionej z
ekonomicznego
punktu widzenia, i odpowiednio korygować stawki, jeśli istnieje ryzyko, że program moż

...to be reviewed at least once a year on the basis of the effective loss rate of the scheme over an
economically
reasonable time horizon, and premiums adjusted accordingly if there is a risk that...
Aby uzyskać odpowiednią i progresywną ocenę aspektu samofinansowania programu, odpowiedniość poziomu stawki należy poddawać przynajmniej corocznemu przeglądowi w oparciu o efektywny wskaźnik strat programu w perspektywie czasowej uzasadnionej z
ekonomicznego
punktu widzenia, i odpowiednio korygować stawki, jeśli istnieje ryzyko, że program może przestać się sam finansować.

In order to have a proper and progressive evaluation of the self-financing aspect of the scheme, the adequacy of the level of the premiums has to be reviewed at least once a year on the basis of the effective loss rate of the scheme over an
economically
reasonable time horizon, and premiums adjusted accordingly if there is a risk that the scheme may no longer be self-financing.

W przypadkach, w których jest to możliwe z
ekonomicznego
punktu widzenia, państwa członkowskie nakładają i pobierają opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych za pomocą elektronicznego systemu, który...

Where
economically
feasible, Member States shall levy and collect external-cost charges by means of an electronic system which complies with the requirements of Article 2(1) of Directive 2004/52/EC.
W przypadkach, w których jest to możliwe z
ekonomicznego
punktu widzenia, państwa członkowskie nakładają i pobierają opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych za pomocą elektronicznego systemu, który spełnia wymogi art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/52/WE.

Where
economically
feasible, Member States shall levy and collect external-cost charges by means of an electronic system which complies with the requirements of Article 2(1) of Directive 2004/52/EC.

Armatorzy muszą być w stanie dotrzymać warunków ubezpieczenia w rozsądny z
ekonomicznego
punktu widzenia sposób, a w szczególności w przypadku niewielkich towarzystw żeglugowych wykonujących krajowe...

Ship-owners must be in a position to manage their insurance arrangements in
an economically
acceptable way and, particularly in the case of small shipping companies operating national transport...
Armatorzy muszą być w stanie dotrzymać warunków ubezpieczenia w rozsądny z
ekonomicznego
punktu widzenia sposób, a w szczególności w przypadku niewielkich towarzystw żeglugowych wykonujących krajowe usługi transportowe należy wziąć pod uwagę sezonowy charakter ich działalności.

Ship-owners must be in a position to manage their insurance arrangements in
an economically
acceptable way and, particularly in the case of small shipping companies operating national transport services, account must be taken of the seasonal nature of their operations.

...uwzględnieniem dostępności substancji alternatywnych lub technologii osiągalnych z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia oraz akceptowanych ze względu na ochronę środowiska i zdrowia.

...and end dates for existing applications, taking into account the availability of technically and
economically
feasible alternatives or technologies that are acceptable from the standpoint of enviro
W stosownych przypadkach Komisja dokonuje przeglądu załącznika VI oraz przyjmuje zmiany i ramy czasowe na ich wycofanie z zastosowań krytycznych poprzez określenie dat granicznych dla nowych zastosowań i dat końcowych dla istniejących zastosowań, z uwzględnieniem dostępności substancji alternatywnych lub technologii osiągalnych z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia oraz akceptowanych ze względu na ochronę środowiska i zdrowia.

The Commission shall review Annex VI and, if appropriate, adopt modifications and time-frames for the phasing out of the critical uses by defining cut-off dates for new applications and end dates for existing applications, taking into account the availability of technically and
economically
feasible alternatives or technologies that are acceptable from the standpoint of environment and health.

...obecnej nie jest dostępna żadna alternatywna substancja lub technologia osiągalna z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia oraz że w tym konkretnym przypadku czasowe stosowanie HCFC-225cb...

...of fluoropolymers for the purposes described by ASAHI and established that no technical and
economically
feasible alternative substance or technology is at present available and that the tempo
Komisja starannie zbadała techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji fluoropolimerów dla celów opisanych przez ASAHI i stwierdziła, że w chwili obecnej nie jest dostępna żadna alternatywna substancja lub technologia osiągalna z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia oraz że w tym konkretnym przypadku czasowe stosowanie HCFC-225cb jest nieodzowne.

The Commission has thoroughly examined the technical and economic aspects of the manufacture of fluoropolymers for the purposes described by ASAHI and established that no technical and
economically
feasible alternative substance or technology is at present available and that the temporary use of HCFC-225cb remains essential for this particular application.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich