Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
Za inwestycje finansowe o różnej jakości
ekonomicznej
wymaga się różnych zysków z kapitału.

Investments of differing
economic
quality require differing returns.
Za inwestycje finansowe o różnej jakości
ekonomicznej
wymaga się różnych zysków z kapitału.

Investments of differing
economic
quality require differing returns.

Inwestycje finansowe o zróżnicowanej jakości
ekonomicznej
wymagają zróżnicowanego zysku z kapitału.

Investments of differing
economic
quality require differing returns.
Inwestycje finansowe o zróżnicowanej jakości
ekonomicznej
wymagają zróżnicowanego zysku z kapitału.

Investments of differing
economic
quality require differing returns.

Każda forma wsparcia
ekonomicznego
przekazana na rzecz DHL w postaci wspomnianych środków publicznych wzmocni jego pozycję na europejskim rynku przesyłek ekspresowych.

Any
economic advantage
which DHL receives from the listed public measures will strengthen its position vis-à-vis its competitors on the European express parcel market.
Każda forma wsparcia
ekonomicznego
przekazana na rzecz DHL w postaci wspomnianych środków publicznych wzmocni jego pozycję na europejskim rynku przesyłek ekspresowych.

Any
economic advantage
which DHL receives from the listed public measures will strengthen its position vis-à-vis its competitors on the European express parcel market.

...wyboru między tymi alternatywnymi podejściami jest stopień, w którym mogą one odzwierciedlać
ekonomiczne
wyliczenie zużycia.

...for choosing among the alternative approaches is how closely they are likely to approximate an
economic
measure of depreciation.
Kryteriom wyboru między tymi alternatywnymi podejściami jest stopień, w którym mogą one odzwierciedlać
ekonomiczne
wyliczenie zużycia.

The criterion for choosing among the alternative approaches is how closely they are likely to approximate an
economic
measure of depreciation.

Z chwilą sprzedaży IB stał się prawnym i
ekonomicznym
właścicielem przeniesionych nieruchomości.

This involved IB becoming the legal and
economic
owner of the real estate in question.
Z chwilą sprzedaży IB stał się prawnym i
ekonomicznym
właścicielem przeniesionych nieruchomości.

This involved IB becoming the legal and
economic
owner of the real estate in question.

...z dnia 27 maja 2007 r.; rozporządzeniu wykonawczym w sprawie utworzenia specjalnej strefy
ekonomicznej
Islamskiej Republiki Iranu i zarządzania tą strefą; zatwierdzeniu dokonanym przez Radę

...Zones, dated May 27, 2007; Executive By-law for Establishment and Management of Special
Economic
Zone of the Islamic Republic of Iran; Approval of Board of Ministers dated April 29, 2006.
Pełny opis prawny programu SSE znajduje się obecnie w następujących przepisach ustawowych i wykonawczych: ustawie o tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych i zarządzaniu tymi strefami w Islamskiej Republice Iranu nr 257/184168, przyjętej dnia 19 maja 2005 r.; zatwierdzeniu Komisji art. 138 ustawy powołującej Sekretariat Wysokiej Rady ds. Wolnych Stref Przemysłowo-Handlowych z dnia 27 maja 2007 r.; rozporządzeniu wykonawczym w sprawie utworzenia specjalnej strefy
ekonomicznej
Islamskiej Republiki Iranu i zarządzania tą strefą; zatwierdzeniu dokonanym przez Radę Ministrów z dnia 29 kwietnia 2006 r.

The full legal description of the SEZs scheme is currently set out in the following laws and regulations: ‘The Law for Establishment and Management of the Special Economic Zones in the Islamic Republic of Iran’ No. 257/184168, enacted on May 19, 2005; Approval of Commission of Art. 138 of Constitutional Act Secretariat of High Council of Free Industrial-Trade Zones, dated May 27, 2007; Executive By-law for Establishment and Management of Special
Economic
Zone of the Islamic Republic of Iran; Approval of Board of Ministers dated April 29, 2006.

Rząd szwedzki podkreśla, że sytuacja finansowa i
ekonomiczna
Teracom pod koniec czerwca 2006 r., kiedy rząd zasilił spółkę wkładem kapitałowym, zmieniła się znacząco w porównaniu z okresem, który był...

...that at the end of June 2003, when it injected capital into Teracom, the company's financial and
economic
situation had changed considerably compared with the time period which provided the basis f
Rząd szwedzki podkreśla, że sytuacja finansowa i
ekonomiczna
Teracom pod koniec czerwca 2006 r., kiedy rząd zasilił spółkę wkładem kapitałowym, zmieniła się znacząco w porównaniu z okresem, który był podstawą negatywnej opinii Krajowego Urzędu Skarbu Państwa w sprawie wniosku o udzielenie spółce Teracom gwarancji państwowej.

The Government emphasises that at the end of June 2003, when it injected capital into Teracom, the company's financial and
economic
situation had changed considerably compared with the time period which provided the basis for the National Debt Office's negative opinion on the proposal to grant a State guarantee to Teracom.

...PLN/USD) oraz wzrostu cen stali z 300 USD/t do 700 USD/t, co miało niekorzystny wpływ na sytuację
ekonomiczną
stoczni, a także z powodu nieotrzymania pomocy państwa w wystarczającej wysokości, w...

...rise in the steel price from USD 300/t to USD 700/t, which had adversely affected the shipyard’s
economic
situation, coupled with insufficient State aid, as a result of which the 2004 restructuring
Zgodnie z planem restrukturyzacji z 2006 r. zmiana planu restrukturyzacji z 2004 r. okazała się konieczna z powodu zmiany sytuacji makroekonomicznej, tj. wzrostu wartości złotego względem dolara amerykańskiego (zmiana kursu z 4,1 PLN/USD do 3,0 PLN/USD) oraz wzrostu cen stali z 300 USD/t do 700 USD/t, co miało niekorzystny wpływ na sytuację
ekonomiczną
stoczni, a także z powodu nieotrzymania pomocy państwa w wystarczającej wysokości, w związku z czym plan restrukturyzacji z 2004 r. nie mógł zostać w pełni zrealizowany.

According to the 2006 restructuring plan, the amendments to the 2004 restructuring plan were necessary because of a change in the macroeconomic climate, i.e. the appreciation in the zloty against the US dollar from PLN 4,1 to PLN 3,0 per USD and the rise in the steel price from USD 300/t to USD 700/t, which had adversely affected the shipyard’s
economic
situation, coupled with insufficient State aid, as a result of which the 2004 restructuring plan could not be implemented in full.

W takim wypadku z powodów
ekonomicznych
stocznia Rolandwerft wykorzystałaby swoje własne zdolności produkcyjne raczej do budowy kadłubów statków niż do wyposażania prefabrykowanych kadłubów.

In such a case, Rolandwerft would, for reasons of
profitability
, rather use its own capacities to build the hulls than to fit out prefabricated hulls.
W takim wypadku z powodów
ekonomicznych
stocznia Rolandwerft wykorzystałaby swoje własne zdolności produkcyjne raczej do budowy kadłubów statków niż do wyposażania prefabrykowanych kadłubów.

In such a case, Rolandwerft would, for reasons of
profitability
, rather use its own capacities to build the hulls than to fit out prefabricated hulls.

...HSY wciąż miała dostęp do rynku finansowego, ale za cenę odzwierciedlającą bardzo słabą sytuację
ekonomiczną
stoczni.

...still access to the financial market at that time, but at a price which reflected the very fragile
economic
situation of HSY.
Komisja zwraca uwagę, że obie gwarancje zostały udzielone przed dniem 30 czerwca 1999 r. Zgodnie z wcześniejszym wyjaśnieniem Komisja uważa, że w tamtym czasie HSY wciąż miała dostęp do rynku finansowego, ale za cenę odzwierciedlającą bardzo słabą sytuację
ekonomiczną
stoczni.

The Commission observes that both guarantees were granted before 30 June 1999. As explained previously, the Commission considers that HSY had still access to the financial market at that time, but at a price which reflected the very fragile
economic
situation of HSY.

...normatywne powinny zawierać postanowienia dotyczące kompensaty, mające na celu osiągnięcie skutków
ekonomicznych
równoważnych określonym poniżej.

...applied by the NCB should contain provisions in relation to netting which are aimed at achieving
economic
effects equivalent to those as set out below.
Stosowane przez KBC właściwe ustalenia umowne lub normatywne powinny zawierać postanowienia dotyczące kompensaty, mające na celu osiągnięcie skutków
ekonomicznych
równoważnych określonym poniżej.

The relevant contractual or regulatory arrangements applied by the NCB should contain provisions in relation to netting which are aimed at achieving
economic
effects equivalent to those as set out below.

...normatywne powinny zawierać przepisy dotyczące kompensaty, których celem jest osiągnięcie skutków
ekonomicznych
równoważnych skutkom przedstawionym poniżej.

...applied by the NCB should contain provisions in relation to netting which are aimed at achieving
economic
effects equivalent to those set out below.
Stosowane przez KBC właściwe ustalenia umowne lub normatywne powinny zawierać przepisy dotyczące kompensaty, których celem jest osiągnięcie skutków
ekonomicznych
równoważnych skutkom przedstawionym poniżej.

The relevant contractual or regulatory arrangements applied by the NCB should contain provisions in relation to netting which are aimed at achieving
economic
effects equivalent to those set out below.

Przed przedłożeniem wniosków Komisja pragnie przekazać podmiotom publicznym i
ekonomicznym
kilka wskazówek praktycznych dotyczących realizacji polityki wspierania przez państwo przejścia na pzrekaz...

...formulating its conclusions, the Commission wishes to give some indications to both public and
economic
actors on the practical application of its policy with respect to public support for the di
Przed przedłożeniem wniosków Komisja pragnie przekazać podmiotom publicznym i
ekonomicznym
kilka wskazówek praktycznych dotyczących realizacji polityki wspierania przez państwo przejścia na pzrekaz cyfrowy.

Before formulating its conclusions, the Commission wishes to give some indications to both public and
economic
actors on the practical application of its policy with respect to public support for the digital switch-over.

Jeżeli jest to wykonalne z
ekonomicznego
punktu widzenia, monitorowanie stężenia siarczków ma zastosowanie do instalacji prowadzących pewną część oczyszczania ścieków na terenie zakładu lub poza...

Where
economically
viable, the monitoring of sulphide concentration is applicable to plants carrying out some part of effluent treatment on site or off site for treating waste waters from tanneries.
Jeżeli jest to wykonalne z
ekonomicznego
punktu widzenia, monitorowanie stężenia siarczków ma zastosowanie do instalacji prowadzących pewną część oczyszczania ścieków na terenie zakładu lub poza zakładem pod kątem oczyszczania ścieków z garbarni.

Where
economically
viable, the monitoring of sulphide concentration is applicable to plants carrying out some part of effluent treatment on site or off site for treating waste waters from tanneries.

Należy podkreślić, że z
ekonomicznego
punktu widzenia była to metoda jak najbardziej uzasadniona – potraktowanie Società Terni jako „faktycznego autoproducenta” energii elektrycznej było korzystne,...

It should be noted that this method made
economic
sense: the treatment of Società Terni as a ‘virtual self-producer’ of electricity had the advantage of neutralising the risk of additional damage...
Należy podkreślić, że z
ekonomicznego
punktu widzenia była to metoda jak najbardziej uzasadniona – potraktowanie Società Terni jako „faktycznego autoproducenta” energii elektrycznej było korzystne, ponieważ zmniejszało ryzyko dodatkowych strat, jakie Terni mogła ponieść na przestrzeni lat np. w razie wzrostu cen energii.

It should be noted that this method made
economic
sense: the treatment of Società Terni as a ‘virtual self-producer’ of electricity had the advantage of neutralising the risk of additional damage that might have arisen to Terni, over the years, in case of an increase in energy prices, for example.

...są, w przypadku bonów BFP indeksowanych wskaźnikami, trudne do pogodzenia z racjami zasadniczymi z
ekonomicznego
punktu widzenia, tj. nie jest oczywiste, dlaczego z tytułu dystrybucji bonów BFP...

...certificates the results of the simulation appeared difficult to reconcile with fundamental
economic
mechanisms: it was not apparent why index-linked certificates should command fees so much l
W tym względzie biegły podkreśla, że: „Wyniki symulacji są, w przypadku bonów BFP indeksowanych wskaźnikami, trudne do pogodzenia z racjami zasadniczymi z
ekonomicznego
punktu widzenia, tj. nie jest oczywiste, dlaczego z tytułu dystrybucji bonów BFP indeksowanych wskaźnikami miałaby być wypłacana prowizja o tyle niższa w porównaniu ze średnią uzyskaną na podstawie próbki obligacji bankowych typu equity linked.

In this regard, the expert pointed out that in the case of index-linked certificates the results of the simulation appeared difficult to reconcile with fundamental
economic
mechanisms: it was not apparent why index-linked certificates should command fees so much lower than the average obtained in the equity-linked bank bonds subsample.

Zgodnie z raportem jest to najwyższa możliwa z
ekonomicznego
punktu widzenia stawka – wyższa stawka byłaby „stawką bez zwrotu”, tj. stawką podatkową, która byłaby po prostu zbyt wysoka, aby...

According to that report, this was the highest rate
economically
feasible — a higher rate would be a ‘rate of no return’, i.e. a tax rate that was simply too high for there to be a valid business...
Zgodnie z raportem jest to najwyższa możliwa z
ekonomicznego
punktu widzenia stawka – wyższa stawka byłaby „stawką bez zwrotu”, tj. stawką podatkową, która byłaby po prostu zbyt wysoka, aby operatorzy mogli wejść na rynek i prowadzić opłacalną działalność.

According to that report, this was the highest rate
economically
feasible — a higher rate would be a ‘rate of no return’, i.e. a tax rate that was simply too high for there to be a valid business case for operators to enter the market.

Jak słusznie zauważyły dwie strony, z
ekonomicznego
punktu widzenia kwota korzyści jest co najmniej porównywalna do kwoty nieoprocentowanej linii kredytowej, która pozwala maksymalnie dwadzieścia...

As rightly pointed out by the two parties, from an
economic
point of view, the amount of the advantage is at least similar to that of an interest-free credit line that allows up to 20 annual...
Jak słusznie zauważyły dwie strony, z
ekonomicznego
punktu widzenia kwota korzyści jest co najmniej porównywalna do kwoty nieoprocentowanej linii kredytowej, która pozwala maksymalnie dwadzieścia razy podjąć rocznie dwudziestą część finansowej wartości firmy, dopóki nabyte udziały są ujmowane w księgach podatnika.

As rightly pointed out by the two parties, from an
economic
point of view, the amount of the advantage is at least similar to that of an interest-free credit line that allows up to 20 annual withdrawals of one-20th of the financial goodwill for as long as the shareholdings are held on the taxpayer’s books.

Jak słusznie zauważyły dwie strony, z
ekonomicznego
punktu widzenia kwota korzyści jest co najmniej porównywalna do kwoty nieoprocentowanej linii kredytowej, która pozwala maksymalnie dwadzieścia...

As rightly pointed out by the two parties, from an
economic
point of view, the amount of the advantage is at least similar to that of an interest-free credit line that allows up to twenty annual...
Jak słusznie zauważyły dwie strony, z
ekonomicznego
punktu widzenia kwota korzyści jest co najmniej porównywalna do kwoty nieoprocentowanej linii kredytowej, która pozwala maksymalnie dwadzieścia razy podjąć rocznie dwudziestą część finansowej wartości firmy, dopóki nabyte udziały są ujmowane w księgach podatnika.

As rightly pointed out by the two parties, from an
economic
point of view, the amount of the advantage is at least similar to that of an interest-free credit line that allows up to twenty annual withdrawals of a 20th of the financial goodwill for as long as the shareholdings are held on the taxpayer’s books.

Niemcy wyjaśniły ponadto, że kwoty wykorzystania przewidywane z
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiadają wariantowi pesymistycznemu o szacowanej wartości 6,1 mld EUR ([...]* EUR skorzystanie z...

Germany also explained that, from a
commercial
standpoint, the total take‐up expected corresponded to the worst‐case scenario, with an estimated value of EUR 6,1 billion (EUR [...]* in rent...
Niemcy wyjaśniły ponadto, że kwoty wykorzystania przewidywane z
ekonomicznego
punktu widzenia odpowiadają wariantowi pesymistycznemu o szacowanej wartości 6,1 mld EUR ([...]* EUR skorzystanie z gwarancji najmu, [...]* EUR z gwarancji najwyższej ceny, [...]* EUR z gwarancji rewitalizacji, [...]* EUR z gwarancji wartości księgowej i [...]* EUR na pozostałe), a w związku z tym również ekonomicznej wartości pomocy.

Germany also explained that, from a
commercial
standpoint, the total take‐up expected corresponded to the worst‐case scenario, with an estimated value of EUR 6,1 billion (EUR [...]* in rent guarantees, EUR [...]* in maximum price guarantees, EUR [...]* in renewal guarantees, EUR [...]* in book value guarantees and EUR [...]* in residual amounts), and hence to the economic value of the aid. This economic value was underpinned by an alternative calculation submitted by Germany: without the guarantees in the risk shield, liability for all the risks would have had to be ‘discharged’ with a capital injection of some EUR [...]*‐ [...]*.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich