Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...własnego w wysokości ok. 100 mln DEM stanowi dla NordLB wartość materialną, a jego funkcję
ekonomiczną
można porównać z poręczeniem lub gwarancją.

...the equity share of around DEM 100 million each year is also of material value to NordLB and its
economic
function may be compared to that of a guarantee.
Jak przedstawiono powyżej, także część kapitału własnego w wysokości ok. 100 mln DEM stanowi dla NordLB wartość materialną, a jego funkcję
ekonomiczną
można porównać z poręczeniem lub gwarancją.

As already mentioned, the equity share of around DEM 100 million each year is also of material value to NordLB and its
economic
function may be compared to that of a guarantee.

...przynajmniej należności wierzycieli instytucji kredytowej (tzw. funkcja gwarancyjna), jego funkcję
ekonomiczną
można porównać z poręczeniem lub gwarancją.

...creditors at least for the purposes of covering liabilities (‘guarantee function’) means that its
economic
function can still be compared to that of a surety or guarantee.
Ponieważ gwarantuje on przynajmniej należności wierzycieli instytucji kredytowej (tzw. funkcja gwarancyjna), jego funkcję
ekonomiczną
można porównać z poręczeniem lub gwarancją.

Its availability to the bank's creditors at least for the purposes of covering liabilities (‘guarantee function’) means that its
economic
function can still be compared to that of a surety or guarantee.

...w wysokości 3,4 mld DEM (1,74 mld EUR) stanowi dla banku WestLB wartość materialną, a jego funkcję
ekonomiczną
można porównać z poręczeniem lub gwarancją.

...the equity of DEM 3400 million (EUR 1740 million) is also of material value to WestLB and its
economic
function may be compared to that of a guarantee.
Jak przedstawiono powyżej także udział w kapitale własnym w wysokości 3,4 mld DEM (1,74 mld EUR) stanowi dla banku WestLB wartość materialną, a jego funkcję
ekonomiczną
można porównać z poręczeniem lub gwarancją.

As already mentioned, the equity of DEM 3400 million (EUR 1740 million) is also of material value to WestLB and its
economic
function may be compared to that of a guarantee.

...do 1997 r. lub nie mogła być pokryta później, miała wartość materialną dla HLB, a jej funkcję
ekonomiczną
można porównać z gwarancją lub poręczeniem.

...was not used up to 1997 and could not be used subsequently is of material value to HLB and its
economic
function can be compared to that of a guarantee or liability.
Jak już udowodniono, również ta część kapitału własnego, która była niewykorzystana do 1997 r. lub nie mogła być pokryta później, miała wartość materialną dla HLB, a jej funkcję
ekonomiczną
można porównać z gwarancją lub poręczeniem.

As stated above, the capital share that was not used up to 1997 and could not be used subsequently is of material value to HLB and its
economic
function can be compared to that of a guarantee or liability.

...kwoty wykorzystywane na działalność wspierającą mają wartość materialną dla LBB, a ich funkcję
ekonomiczną
można porównać z gwarancją lub poręczeniem.

The amounts needed for the promotion-related business were also of material value to LBB and their
economic
function may be compared to that of a guarantee.
Również kwoty wykorzystywane na działalność wspierającą mają wartość materialną dla LBB, a ich funkcję
ekonomiczną
można porównać z gwarancją lub poręczeniem.

The amounts needed for the promotion-related business were also of material value to LBB and their
economic
function may be compared to that of a guarantee.

Pozostałe wskaźniki
ekonomiczne
można jednak zbadać w wystarczającym stopniu tylko odnosząc się do całkowitej działalności, w tym do kwestii związanych z użytkiem własnym i sprzedażą.

However the other
economic
indicators could only reasonably be examined by referring to the whole activity, thereby including captive use and sales.
Pozostałe wskaźniki
ekonomiczne
można jednak zbadać w wystarczającym stopniu tylko odnosząc się do całkowitej działalności, w tym do kwestii związanych z użytkiem własnym i sprzedażą.

However the other
economic
indicators could only reasonably be examined by referring to the whole activity, thereby including captive use and sales.

...na światowych rynkach (spowodowanych spadkiem światowego popytu, wywołanym z kolei przez kryzys
ekonomiczny
) włoskie huty Alcoa mogą nie być rentowne lub mogą odnotować straty przy braku taryfy.

...of low aluminium prices on world markets (caused by the drop in world demand prompted by the
economic
crisis), Alcoa’s Italian smelters may not be profitable or may operate at a loss in the abs
W obecnej sytuacji niskich cen aluminium na światowych rynkach (spowodowanych spadkiem światowego popytu, wywołanym z kolei przez kryzys
ekonomiczny
) włoskie huty Alcoa mogą nie być rentowne lub mogą odnotować straty przy braku taryfy.

In the current situation of low aluminium prices on world markets (caused by the drop in world demand prompted by the
economic
crisis), Alcoa’s Italian smelters may not be profitable or may operate at a loss in the absence of the tariff.

...emerytalnych została udzielona z myślą o objętych nią pracownikach i nie stanowiła korzyści
ekonomicznej
bezpośrednio dla BT.

...on pension liabilities was made for the benefit of the said employees and did not confer an
economic
advantage directly to BT.
Zgodnie z tym co Komisja zaznaczyła w decyzji z dnia 28 listopada 2007 r., gwarancja publiczna dotycząca zobowiązań emerytalnych została udzielona z myślą o objętych nią pracownikach i nie stanowiła korzyści
ekonomicznej
bezpośrednio dla BT.

As the Commission noted in its decision of 28 November 2007, the Crown guarantee on pension liabilities was made for the benefit of the said employees and did not confer an
economic
advantage directly to BT.

...wykorzystania utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, a także w odniesieniu do wartości
ekonomicznej
usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

...nature and scope of the use of the work and other subject-matter, as well as in relation to the
economic
value of the service provided by the collective management organisation.
Stawki wynagrodzeń za prawa wyłączne i prawa do wynagrodzenia pozostają w rozsądnym stosunku między innymi do wartości ekonomicznej użytkowania praw w obrocie handlowym, z uwzględnieniem rodzaju i zakresu wykorzystania utworów i innych przedmiotów objętych ochroną, a także w odniesieniu do wartości
ekonomicznej
usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.

Tariffs for exclusive rights and rights to remuneration shall be reasonable in relation to, inter alia, the economic value of the use of the rights in trade, taking into account the nature and scope of the use of the work and other subject-matter, as well as in relation to the
economic
value of the service provided by the collective management organisation.

...należy sprawdzić, w jakim stopniu wkład pochodzący z opłaty odpowiada rzeczywistemu kosztowi
ekonomicznemu
usług świadczonych przez podmioty świadczące usługi zbierania.

...must be determined to what extent the contribution by way of the charge corresponds to the actual
economic
cost of the services provided by the collection service.
Aby móc ocenić, czy istnieje korzyść dla ośrodków dokonujących uboju i zakładów rozbioru, importerów mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego z kością i podmiotów działających w wymiarze wewnątrzwspólnotowym, tj. podmiotów/odbiorców mięsa wołowego i wieprzowego z kością, należy sprawdzić, w jakim stopniu wkład pochodzący z opłaty odpowiada rzeczywistemu kosztowi
ekonomicznemu
usług świadczonych przez podmioty świadczące usługi zbierania.

In order to determine whether there was any advantage for slaughterhouses and cutting plants, importers of bone-in beef, veal, pigmeat and poultrymeat, and intra-Community operators, i.e. bone-in beef, veal and pigmeat operators/receivers liable for the charge, it must be determined to what extent the contribution by way of the charge corresponds to the actual
economic
cost of the services provided by the collection service.

...dotyczące faktu, że wkład sektora za pośrednictwem opłaty odpowiada rzeczywistemu kosztowi
ekonomicznemu
usług świadczonych przez podmiot zajmujący się zbieraniem i poprosiła o odnośne dane l

With regard to the aid in favour of slaughterhouses and cutting plants, importers of bone-in beef, veal, pigmeat and poultrymeat, and intra-Community operators in the sector, the Commission expressed...
Jeżeli chodzi o pomoc na rzecz ośrodków dokonujących uboju i zakładów rozbioru, importerów mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego z kością oraz podmiotów sektora działających w wymiarze wewnątrzwspólnotowym, Komisja wyraziła wątpliwości dotyczące faktu, że wkład sektora za pośrednictwem opłaty odpowiada rzeczywistemu kosztowi
ekonomicznemu
usług świadczonych przez podmiot zajmujący się zbieraniem i poprosiła o odnośne dane liczbowe.

With regard to the aid in favour of slaughterhouses and cutting plants, importers of bone-in beef, veal, pigmeat and poultrymeat, and intra-Community operators in the sector, the Commission expressed doubts about whether the contribution paid by the sector through the charge corresponded to the actual financial cost of the collection service provided, and requested quantified information in this respect.

...o dostarczenie szczegółów dotyczących metody dokonywania obliczeń rzeczywistego kosztu
ekonomicznego
usług.

...asked the Portuguese authorities to provide information on the method used to calculate the actual
economic
cost of the services.
Kilkakrotnie, w szczególności podczas wszczęcia postępowania wyjaśniającego, Komisja zwracała się do władz portugalskich o dostarczenie szczegółów dotyczących metody dokonywania obliczeń rzeczywistego kosztu
ekonomicznego
usług.

On several occasions, particularly when it initiated the examination procedure, the Commission asked the Portuguese authorities to provide information on the method used to calculate the actual
economic
cost of the services.

Władze duńskie, opierając się na wykazie rzeczowych i
ekonomicznych
różnic między internetowymi i stacjonarnymi grami hazardowymi przedstawionym w swoim zgłoszeniu, ponownie wyraziły pogląd, iż gry...

The Danish authorities, relying on a list of factual and
economic
differences between online and land-based gambling set out in their notification, reiterated the view that online gambling should be...
Władze duńskie, opierając się na wykazie rzeczowych i
ekonomicznych
różnic między internetowymi i stacjonarnymi grami hazardowymi przedstawionym w swoim zgłoszeniu, ponownie wyraziły pogląd, iż gry hazardowe oferowane w internecie należy traktować jako działalność, która różni się od stacjonarnych gier hazardowych.

The Danish authorities, relying on a list of factual and
economic
differences between online and land-based gambling set out in their notification, reiterated the view that online gambling should be regarded as an activity that is different from land-based gambling.

ekspozycje dłużne, pod względem
ekonomicznym
zbliżone do ekspozycji określonych w lit. a).

debt exposures the
economic substance
of which is similar to the exposures specified in point (a).
ekspozycje dłużne, pod względem
ekonomicznym
zbliżone do ekspozycji określonych w lit. a).

debt exposures the
economic substance
of which is similar to the exposures specified in point (a).

...i inne papiery wartościowe, udziały, instrumenty pochodne lub inne instrumenty, pod względem
ekonomicznym
zbliżone do ekspozycji określonych w lit. a).

debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the
economic substance
of which is similar to the exposures specified in point (a).
ekspozycje dłużne i inne papiery wartościowe, udziały, instrumenty pochodne lub inne instrumenty, pod względem
ekonomicznym
zbliżone do ekspozycji określonych w lit. a).

debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the
economic substance
of which is similar to the exposures specified in point (a).

...Podstawą wartości zastępczych będą kwoty, które byłyby konieczne, aby KBC zachował równowartość
ekonomiczną
wszelkich płatności, które w przeciwnym wypadku byłyby wymagane.

...such replacement values shall be the amounts that would be necessary to preserve for the NCB the
economic
equivalent of any payments that would otherwise have been required; and
Jeżeli nastąpiło niewykonanie zobowiązania, każda transakcja zostanie uznana za zamkniętą, a KBC ustali zastępcze wartości kwot w euro i kwot przekazywanych zwrotnie w walutach obcych. Podstawą wartości zastępczych będą kwoty, które byłyby konieczne, aby KBC zachował równowartość
ekonomiczną
wszelkich płatności, które w przeciwnym wypadku byłyby wymagane.

If an event of default has occurred, each transaction shall be deemed to have terminated and the replacement values of the euro and the retransfer foreign currency amounts shall be established by the NCB on the basis that such replacement values shall be the amounts that would be necessary to preserve for the NCB the
economic
equivalent of any payments that would otherwise have been required; and

...w 2002 r. osiąga, w maksymalnym okresie trzech lat, kwotę 95,65 mln EUR, w warunkach
ekonomicznych
listopada 2002 r.

...in the light of the volume of services provided in 2002 amounts to €95.65 million under the
economic
conditions obtaining in November 2002.
Wartość kontraktu zamówienia obliczona na podstawie ruchu towarowego zaobserwowanego w 2002 r. osiąga, w maksymalnym okresie trzech lat, kwotę 95,65 mln EUR, w warunkach
ekonomicznych
listopada 2002 r.

For a maximum of three years, the contract value calculated in the light of the volume of services provided in 2002 amounts to €95.65 million under the
economic
conditions obtaining in November 2002.

...ze środków państwowych. Kryterium środków państwowych stosuje się także w odniesieniu do korzyści
ekonomicznych
udzielonych przez władze regionalne lub lokalne Państw Członkowskich.

Firstly, the loan of EUR 1600000 given to CMR by the French government constitutes a financial advantage made available from state resources.
Po pierwsze, subwencja w wysokości 1600000 EUR przyznana CMR przez państwo francuskie stanowi korzyść finansową przyznaną ze środków państwowych. Kryterium środków państwowych stosuje się także w odniesieniu do korzyści
ekonomicznych
udzielonych przez władze regionalne lub lokalne Państw Członkowskich.

Firstly, the loan of EUR 1600000 given to CMR by the French government constitutes a financial advantage made available from state resources.

...dobrej charakterystyce energetycznej, o ile zapewniona jest przez to opłacalność, wykonalność
ekonomiczna
, większe zrównoważenie, przydatność techniczna, a także odpowiedni poziom konkurencji, o

...with high energy-efficiency performance, insofar as that is consistent with cost-effectiveness,
economical
feasibility, wider sustainability, technical suitability, as well as sufficient competiti
Państwa członkowskie zapewniają, aby instytucje rządowe nabywały jedynie produkty, usługi i budynki o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej, o ile zapewniona jest przez to opłacalność, wykonalność
ekonomiczna
, większe zrównoważenie, przydatność techniczna, a także odpowiedni poziom konkurencji, o których mowa w załączniku III.

Member States shall ensure that central governments purchase only products, services and buildings with high energy-efficiency performance, insofar as that is consistent with cost-effectiveness,
economical
feasibility, wider sustainability, technical suitability, as well as sufficient competition, as referred to in Annex III.

W związku z decyzją w sprawie przyznania pomocy N 145/04 [16] Komisja przeprowadziła już analizę
ekonomiczną
wymaganą przez rozporządzenie.

The
economic
analysis required under the Regulation has already been carried out by the Commission, notably in the context of the decision on State aid N 145/04 [16].
W związku z decyzją w sprawie przyznania pomocy N 145/04 [16] Komisja przeprowadziła już analizę
ekonomiczną
wymaganą przez rozporządzenie.

The
economic
analysis required under the Regulation has already been carried out by the Commission, notably in the context of the decision on State aid N 145/04 [16].

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich