Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
Władze niemieckie twierdzą, że rozwój
ekonomiczny
GmbH jest zgodny z planem operacyjnym.

According to the German authorities, the
economic
development of the GmbH corresponds to the business plan.
Władze niemieckie twierdzą, że rozwój
ekonomiczny
GmbH jest zgodny z planem operacyjnym.

According to the German authorities, the
economic
development of the GmbH corresponds to the business plan.

...że dany środek musi być w stanie przyczynić się do osiągnięcia celu, któremu służy, w warunkach
ekonomicznej
opłacalności i trwałości;

...means that the measure in question must be capable of achieving the objective that it serves under
economically
viable and sustainable conditions;
jeśli „konieczność” jest wymogiem zawartym w pkt 5.1(i)b), 5.1(i)d), 5.1(i)e) i 5.1(i)g), oznacza to, że dany środek musi być w stanie przyczynić się do osiągnięcia celu, któremu służy, w warunkach
ekonomicznej
opłacalności i trwałości;

if ‘necessity’ is a requirement of paragraphs 5.1(i)(b), 5.1(i)(d), 5.1(i)(e) and 5.1(i)(g), this means that the measure in question must be capable of achieving the objective that it serves under
economically
viable and sustainable conditions;

Działania badawcze tego rodzaju doprowadzą do ułatwienia technicznej wykonalności oraz zwiększenia
ekonomicznej
opłacalności energii syntezy jądrowej.

These research activities will lead to enhanced technical feasibility and
economic
viability of fusion power.
Działania badawcze tego rodzaju doprowadzą do ułatwienia technicznej wykonalności oraz zwiększenia
ekonomicznej
opłacalności energii syntezy jądrowej.

These research activities will lead to enhanced technical feasibility and
economic
viability of fusion power.

...transportu intermodalnych jednostek ładunkowych pod względem technicznym i na zasadach
ekonomicznej
opłacalności,

...in order to make the transport of intermodal loading units technically possible and
economically
viable,
budowę lub rozbudowę infrastruktury kolejowej lub żeglugi śródlądowej w celu umożliwienia transportu intermodalnych jednostek ładunkowych pod względem technicznym i na zasadach
ekonomicznej
opłacalności,

construction or upgrading of railway or inland waterway infrastructures in order to make the transport of intermodal loading units technically possible and
economically
viable,

...wyróżnić traktowanie, które należy zastosować do firm, celem uwzględnienia rzeczywistych zdolności
ekonomicznych
wymienionych firm, które spowodowały znaczącą stratę u konkurencji oraz celem...

...differential treatment to the undertakings concerned in order to take account of their effective
economic
capacity to cause significant damage to competition and in order to set the fine at a level
W ramach kategorii bardzo poważnych naruszeń, Komisja może wyróżnić traktowanie, które należy zastosować do firm, celem uwzględnienia rzeczywistych zdolności
ekonomicznych
wymienionych firm, które spowodowały znaczącą stratę u konkurencji oraz celem ustalenia wysokości kary na poziomie gwarantującym skuteczne zaniechanie tego typu praktyk.

Within the category of very serious infringements, the Commission may apply differential treatment to the undertakings concerned in order to take account of their effective
economic
capacity to cause significant damage to competition and in order to set the fine at a level which ensures it has sufficient deterrent effect.

...standardowej metodyki analizy kosztów i korzyści polityk antyalkoholowych w celu oceny skutków
ekonomicznych
obecnie obowiązujących polityk w UE,

...of a standardised methodology of cost-benefit analyses of alcohol policies to evaluate the
economic
impact of existing alcohol policies in the EU;
opracowanie standardowej metodyki analizy kosztów i korzyści polityk antyalkoholowych w celu oceny skutków
ekonomicznych
obecnie obowiązujących polityk w UE,

development of a standardised methodology of cost-benefit analyses of alcohol policies to evaluate the
economic
impact of existing alcohol policies in the EU;

Komisja nie przeprowadziła jednak żadnej analizy porównawczej sytuacji
ekonomicznej
hiszpańskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

However, the Commission did not carry out any benchmarking study on the
economic
circumstances of Spanish and international companies.
Komisja nie przeprowadziła jednak żadnej analizy porównawczej sytuacji
ekonomicznej
hiszpańskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

However, the Commission did not carry out any benchmarking study on the
economic
circumstances of Spanish and international companies.

Komisja nie przeprowadziła jednak żadnej analizy porównawczej sytuacji
ekonomicznej
hiszpańskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

However, the Commission did not carry out any benchmarking study on the
economic
circumstances of Spanish and international companies.
Komisja nie przeprowadziła jednak żadnej analizy porównawczej sytuacji
ekonomicznej
hiszpańskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

However, the Commission did not carry out any benchmarking study on the
economic
circumstances of Spanish and international companies.

...jakiejkolwiek „konsekracji istnienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w związku z zależnością
ekonomiczną
” (Zalecenie nr 19).

...any legislative provision ‘establishing the existence of strict liability by reason of a state of
economic
dependence’ (Recommendation No 19).
Jeżeli chodzi o przewidywalną ewolucję francuskiego prawa pozytywnego, Komisja uznaje fakt, że porzucono planowaną w tym zakresie reformę. W ramach wspomnianego wyżej sprawozdania dla parlamentu grupa robocza komisji ds. ustaw wypowiedziała się na niekorzyść jakiejkolwiek „konsekracji istnienia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w związku z zależnością
ekonomiczną
” (Zalecenie nr 19).

As regards foreseeable developments in French positive law, the Commission notes that the reform contemplated on this point seems to have been abandoned: in the context of the parliamentary report cited above, the working party of the Senate Legal Affairs Committee declared itself against any legislative provision ‘establishing the existence of strict liability by reason of a state of
economic
dependence’ (Recommendation No 19).

...nie są uwzględnione w lit. a), ale są powiązane z akcjami w niej określonymi, i które mają skutki
ekonomiczne
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w tej literze, niezależnie od...

...not included in point (a) but which are referenced to shares referred to in that point and with
economic
effect similar to that of the financial instruments referred to in that point, whether or n
instrumentów finansowych, które nie są uwzględnione w lit. a), ale są powiązane z akcjami w niej określonymi, i które mają skutki
ekonomiczne
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w tej literze, niezależnie od tego, czy uprawniają one do fizycznego rozliczenia.

financial instruments which are not included in point (a) but which are referenced to shares referred to in that point and with
economic
effect similar to that of the financial instruments referred to in that point, whether or not they confer a right to a physical settlement.

...w warunkach prawie identycznych jak panujące w sektorze produkcyjnym, żywotności technicznej lub
ekonomicznej
innowacyjnej technologii w celu uzyskania i rozpowszechnienia wiedzy technicznej lub ek

test, under near-actual conditions in the production sector, the technical or
economic
viability of
an
innovative technology with the aim of acquiring and disseminating technical or economic...
obejmować testy, w warunkach prawie identycznych jak panujące w sektorze produkcyjnym, żywotności technicznej lub
ekonomicznej
innowacyjnej technologii w celu uzyskania i rozpowszechnienia wiedzy technicznej lub ekonomicznej dotyczącej testowanej technologii;

test, under near-actual conditions in the production sector, the technical or
economic
viability of
an
innovative technology with the aim of acquiring and disseminating technical or economic knowledge of the technology tested;

...w ogólnym interesie gospodarczym jest uzasadnione aspektami historycznymi, kulturowymi i
ekonomicznymi
francuskiego sektora hodowli koni.

...status of the horse racing companies' activities was justified by the historical, cultural and
economic
dimension of the French horse racing and equine industry.
Wyjaśniły również, że uznanie działalności spółek działających w sektorze wyścigów za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym jest uzasadnione aspektami historycznymi, kulturowymi i
ekonomicznymi
francuskiego sektora hodowli koni.

They also explained that the SGEI status of the horse racing companies' activities was justified by the historical, cultural and
economic
dimension of the French horse racing and equine industry.

Biorąc pod uwagę, że Dell prowadzi działalność wyłącznie w segmencie serwerów klasy
ekonomicznej
, Komisja zauważyła w decyzji o wszczęciu postępowania (pkt 68), że należy uwzględnić jedynie ten...

Given that Dell is only present in the low-end segment, the Commission noted in the opening decision (point (68) that this segment alone should be taken into account.
Biorąc pod uwagę, że Dell prowadzi działalność wyłącznie w segmencie serwerów klasy
ekonomicznej
, Komisja zauważyła w decyzji o wszczęciu postępowania (pkt 68), że należy uwzględnić jedynie ten segment.

Given that Dell is only present in the low-end segment, the Commission noted in the opening decision (point (68) that this segment alone should be taken into account.

w celu wykazania korzyści
ekonomicznej
Komisja opiera się zasadniczo na uwagach agencji ratingowych,

the Commission has based its argument on the statements by the rating agencies to highlight an
economic
advantage,
w celu wykazania korzyści
ekonomicznej
Komisja opiera się zasadniczo na uwagach agencji ratingowych,

the Commission has based its argument on the statements by the rating agencies to highlight an
economic
advantage,

Ostatecznie kryzys
ekonomiczny
wywarł wielki wpływ na popyt.

Eventually, the
economic
crisis had a large impact on the demand.
Ostatecznie kryzys
ekonomiczny
wywarł wielki wpływ na popyt.

Eventually, the
economic
crisis had a large impact on the demand.

...komercyjnej, ale wpływa na polepszenie wizerunku banku w oczach wierzycieli, jej funkcję
ekonomiczną
można w związku z tym porównać przynajmniej z gwarancją.

...cannot be used to expand business but improves the bank's appearance in the eyes of creditors, its
economic
function may be compared in that respect to at least that of a guarantee.
Ponieważ kwota w wysokości ok. 100 mln DEM rocznie nie może zostać przeznaczona na rozszerzenie działalności komercyjnej, ale wpływa na polepszenie wizerunku banku w oczach wierzycieli, jej funkcję
ekonomiczną
można w związku z tym porównać przynajmniej z gwarancją.

Since the amount of around DEM 100 million each year cannot be used to expand business but improves the bank's appearance in the eyes of creditors, its
economic
function may be compared in that respect to at least that of a guarantee.

W celu opracowania analiz technicznych, środowiskowych i
ekonomicznych
można wykorzystać informacje dostępne w ramach innych działań Wspólnoty.

For the development of the technical, environmental and
economic
analyses, information available in the framework of other Community activities may be used.
W celu opracowania analiz technicznych, środowiskowych i
ekonomicznych
można wykorzystać informacje dostępne w ramach innych działań Wspólnoty.

For the development of the technical, environmental and
economic
analyses, information available in the framework of other Community activities may be used.

W celu opracowania analiz technicznych, środowiskowych i
ekonomicznych
można wykorzystać informacje dostępne w ramach innych działań Wspólnoty.

For the development of the technical, environmental and
economic
analyses, information available in the framework of other Community activities could be used.
W celu opracowania analiz technicznych, środowiskowych i
ekonomicznych
można wykorzystać informacje dostępne w ramach innych działań Wspólnoty.

For the development of the technical, environmental and
economic
analyses, information available in the framework of other Community activities could be used.

...przynajmniej należności wierzycieli instytucji kredytowej (tzw. funkcja gwarancyjna), jego funkcję
ekonomiczną
można porównać chociażby z poręczeniem lub gwarancją.

...creditors at least for the purposes of covering liabilities (‘guarantee function’) means that its
economic
function can still be compared to that of a surety or guarantee.
Ponieważ gwarantuje on przynajmniej należności wierzycieli instytucji kredytowej (tzw. funkcja gwarancyjna), jego funkcję
ekonomiczną
można porównać chociażby z poręczeniem lub gwarancją.

Its availability to the bank's creditors at least for the purposes of covering liabilities (‘guarantee function’) means that its
economic
function can still be compared to that of a surety or guarantee.

...przynajmniej należności wierzycieli instytucji kredytowej (tzw. funkcja gwarancyjna), jego funkcję
ekonomiczną
można porównać chociażby z poręczeniem lub gwarancją.

...creditors at least for the purposes of covering liabilities (‘liability function’) means that its
economic
function can still be compared to that of a surety or guarantee.
Ponieważ gwarantuje on przynajmniej należności wierzycieli instytucji kredytowej (tzw. funkcja gwarancyjna), jego funkcję
ekonomiczną
można porównać chociażby z poręczeniem lub gwarancją.

Its availability to the bank's creditors at least for the purposes of covering liabilities (‘liability function’) means that its
economic
function can still be compared to that of a surety or guarantee.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich