Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...się na następujących argumentach: a) obniżenie taryfy opłat za energię elektryczną stanowi korzyść
ekonomiczną
; b) decyzja o przyznaniu taryfy podjęta została przez władze włoskie i sfinansowana w...

...State aid, on the grounds that (a) the reduction of the electricity tariff constituted an
economic
advantage; (b) the decision to grant the tariff was taken by the Italian authorities and wa
Komisja uznała, że taryfa stanowi pomoc państwa opierając się na następujących argumentach: a) obniżenie taryfy opłat za energię elektryczną stanowi korzyść
ekonomiczną
; b) decyzja o przyznaniu taryfy podjęta została przez władze włoskie i sfinansowana w drodze przekazania zasobów państwa w formie opłat parapodatkowych; c) środek stanowi zagrożenie dla konkurencji; oraz d) środek ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty w świetle faktu, że aluminium jest powszechnym przedmiotem obrotu towarowego na światowych rynkach.

The Commission took the view that the tariff constituted State aid, on the grounds that (a) the reduction of the electricity tariff constituted an
economic
advantage; (b) the decision to grant the tariff was taken by the Italian authorities and was financed by a transfer of State resources in the form of a parafiscal levy; (c) the measure threatened competition; and (d) the measure had an impact on intracommunity trade, given that aluminium was extensively traded on world markets.

...okresie referencyjnym, jednak powinny być regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia tendencji
ekonomicznych
, tak aby typologię można było w dalszym ciągu stosować w sposób sensowny.

...over a reference period of five years, but they should regularly be updated to take account of
economic
trends so that the typology may continue meaningfully to be applied.
Współczynniki standardowej produkcji opierają się na średnich wartościach w pięcioletnim okresie referencyjnym, jednak powinny być regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia tendencji
ekonomicznych
, tak aby typologię można było w dalszym ciągu stosować w sposób sensowny.

The standard outputs are based on average values over a reference period of five years, but they should regularly be updated to take account of
economic
trends so that the typology may continue meaningfully to be applied.

...organy duńskie uważają, że wymóg dotyczący sprawozdawczości i dokumentacji nie ma żadnej wartości
ekonomicznej
sam w sobie, jest on powiązany z transakcjami finansowymi, które same w sobie mają...

...even if the Danish authorities consider that a reporting and documentation requirement has no
economic
value in itself, it is in fact related to financial transactions which have an
economic
nat
Nawet jeżeli organy duńskie uważają, że wymóg dotyczący sprawozdawczości i dokumentacji nie ma żadnej wartości
ekonomicznej
sam w sobie, jest on powiązany z transakcjami finansowymi, które same w sobie mają charakter gospodarczy – bez skutecznego wdrożenia środków zabezpieczających dotyczących transakcji handlowych sektory inne niż transport morski (w zainteresowanym państwie członkowskim bądź w innych krajach) mogą skorzystać z możliwości uniknięcia uiszczenia podatku od przedsiębiorstw poprzez zawieranie transakcji handlowych z przedsiębiorstwem powiązanym opodatkowanym podatkiem tonażowym obowiązującym w zainteresowanym państwie członkowskim, co nie jest uzasadnione żadnym celem leżącym we wspólnym interesie.

Indeed, even if the Danish authorities consider that a reporting and documentation requirement has no
economic
value in itself, it is in fact related to financial transactions which have an
economic
nature per se; without an effective implementation of the ring-fencing measure concerning commercial transactions, sectors other than maritime transport, be it in the Member State in question or in other countries, may benefit from the possibility to avoid corporation tax through commercial transactions with an affiliate taxed under the tonnage tax regime of the Member State in question, without this being justified by any legitimate objective of common interest.

...od faktycznej niezależności oraz profesjonalizmu pracowników agencji ratingowej wobec interesów
ekonomicznych
samej agencji.

...actual independence and professionalism of the employees of the credit rating agency vis-à-vis the
commercial
interests of the credit rating agency itself.
Skuteczność tych przepisów była jednak w dużym stopniu uzależniona od wewnętrznych zachowań w agencji ratingowej, mianowicie od faktycznej niezależności oraz profesjonalizmu pracowników agencji ratingowej wobec interesów
ekonomicznych
samej agencji.

The success of those rules, however, was highly dependent on a behavioural solution internal to the credit rating agency, namely the actual independence and professionalism of the employees of the credit rating agency vis-à-vis the
commercial
interests of the credit rating agency itself.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
, wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
, wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy, oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzonych przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy, oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzonych przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

...(EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...1763/2004 zawiera listę osób, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez wspomniane rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 1763/2004 lists the persons covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę osób, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez wspomniane rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 1763/2004 lists the persons covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

...1763/2004 zawiera listę osób, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez wspomniane rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 1763/2004 lists the persons covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę osób, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów
ekonomicznych
wprowadzone przez wspomniane rozporządzenie.

Annex I to Regulation (EC) No 1763/2004 lists the persons covered by the freezing of funds and
economic
resources under that Regulation.

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka
ekonomicznego
odpowiadają zatwierdzonym wartościom szacunkowym, z zastrzeżeniem wartości minimalnej równej 25 % rocznych kosztów operacyjnych brutto CCP.

The capital requirement for business risk shall be equal to the approved estimate and shall be subject to a minimum amount of 25 % of its annual gross operational expenses.
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka
ekonomicznego
odpowiadają zatwierdzonym wartościom szacunkowym, z zastrzeżeniem wartości minimalnej równej 25 % rocznych kosztów operacyjnych brutto CCP.

The capital requirement for business risk shall be equal to the approved estimate and shall be subject to a minimum amount of 25 % of its annual gross operational expenses.

...nie zapłacono wynagrodzenia, władze norweskie przyznają, że klub Bryne FK uzyskał korzyść
ekonomiczną
odpowiadającą wartości nieruchomości ustalonej przez spółkę OPAK.

...was paid for the property, the Norwegian authorities acknowledge that Bryne FK has received an
economic
advantage corresponding to the value of the property, as established by OPAK.
Ponieważ za nieruchomość nie zapłacono wynagrodzenia, władze norweskie przyznają, że klub Bryne FK uzyskał korzyść
ekonomiczną
odpowiadającą wartości nieruchomości ustalonej przez spółkę OPAK.

As no remuneration was paid for the property, the Norwegian authorities acknowledge that Bryne FK has received an
economic
advantage corresponding to the value of the property, as established by OPAK.

Według ogólnych zasad, dowodem sytuacji finansowej i
ekonomicznej
wykonawcy może być dostarczony przezeń jeden lub kilka z następujących dokumentów:

Proof of
an economic
operator’s
economic
and financial standing may, as a general rule, be furnished by one or more of the following references:
Według ogólnych zasad, dowodem sytuacji finansowej i
ekonomicznej
wykonawcy może być dostarczony przezeń jeden lub kilka z następujących dokumentów:

Proof of
an economic
operator’s
economic
and financial standing may, as a general rule, be furnished by one or more of the following references:

Dowodem sytuacji finansowej i
ekonomicznej
wykonawcy może być, co do zasady, dostarczony przezeń jeden lub kilka z następujących dokumentów:

Proof of the
economic
operator’s
economic
and financial standing may, as a general rule, be furnished by one or more of the following references:
Dowodem sytuacji finansowej i
ekonomicznej
wykonawcy może być, co do zasady, dostarczony przezeń jeden lub kilka z następujących dokumentów:

Proof of the
economic
operator’s
economic
and financial standing may, as a general rule, be furnished by one or more of the following references:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich