Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...z tytułu zatrudnienia ponoszonych normalnie przez beneficjenta, ani też przewyższać najbardziej
ekonomicznych
stawek na danym rynku.

...salaries and other employment charges normally incurred by the beneficiary, nor exceed the most
economical
rates in the relevant market.
Koszty personelu nie mogą przekraczać kwot wydatków na płace i innych obciążeń z tytułu zatrudnienia ponoszonych normalnie przez beneficjenta, ani też przewyższać najbardziej
ekonomicznych
stawek na danym rynku.

Staff costs may not exceed the salaries and other employment charges normally incurred by the beneficiary, nor exceed the most
economical
rates in the relevant market.

...jako element mechanizmu ostrzegania, powinna ona obejmować ograniczony zestaw wskaźników
ekonomicznych
, finansowych i strukturalnych, istotnych dla wykrywania zakłóceń równowagi makroekonom

...as an element of the alert mechanism, the scoreboard should consist of a limited set of
economic
, financial and structural indicators relevant to the detection of macroeconomic imbalances,
Aby tabela wskaźników skutecznie funkcjonowała jako element mechanizmu ostrzegania, powinna ona obejmować ograniczony zestaw wskaźników
ekonomicznych
, finansowych i strukturalnych, istotnych dla wykrywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, oraz odpowiednie orientacyjne progi.

In order to function efficiently as an element of the alert mechanism, the scoreboard should consist of a limited set of
economic
, financial and structural indicators relevant to the detection of macroeconomic imbalances, with corresponding indicative thresholds.

...przez Wspólnotę Europejską jest konieczne do osiągnięcia celów wspólnotowych w zakresie współpracy
ekonomicznej
, finansowej i technicznej z krajami trzecimi,

...Community of this amendment is necessary to achieve the Community's objectives in the field of
economic
, financial and technical cooperation with third countries,
Zaakceptowanie powyższej zmiany przez Wspólnotę Europejską jest konieczne do osiągnięcia celów wspólnotowych w zakresie współpracy
ekonomicznej
, finansowej i technicznej z krajami trzecimi,

Acceptance by the European Community of this amendment is necessary to achieve the Community's objectives in the field of
economic
, financial and technical cooperation with third countries,

Zarządzanie
ekonomiczne
, finansowe i handlowe w ramach produkcji, dystrybucji oraz promocji utworów audiowizualnych

Economic
, financial and commercial management of production, distribution and promotion of audiovisual works
Zarządzanie
ekonomiczne
, finansowe i handlowe w ramach produkcji, dystrybucji oraz promocji utworów audiowizualnych

Economic
, financial and commercial management of production, distribution and promotion of audiovisual works

ekonomiczne
, finansowe i handlowe zarządzanie produkcją, dystrybucją i promocją utworów audiowizualnych w celu umożliwienia opracowania strategii europejskich już na etapie przygotowania projektu;

economic
, financial and commercial management of production, distribution and promotion of audiovisual works to enable European strategies to be devised right from the development phase;
ekonomiczne
, finansowe i handlowe zarządzanie produkcją, dystrybucją i promocją utworów audiowizualnych w celu umożliwienia opracowania strategii europejskich już na etapie przygotowania projektu;

economic
, financial and commercial management of production, distribution and promotion of audiovisual works to enable European strategies to be devised right from the development phase;

przesłanie bankowi wszystkich ważnych informacji dotyczących sytuacji
ekonomicznej
, finansowej oraz zarządu Alitalii, wraz z bilansem za rok obrachunkowy 2004, uzupełnionym badaniem biegłego...

the transmission to the bank of complete information on the
economic
and financial situation and on the management of Alitalia, including the audited 2004 accounts and the updating of the 2005-2008...
przesłanie bankowi wszystkich ważnych informacji dotyczących sytuacji
ekonomicznej
, finansowej oraz zarządu Alitalii, wraz z bilansem za rok obrachunkowy 2004, uzupełnionym badaniem biegłego rewidenta, oraz aktualizacją planu przemysłowego na lata 2005-2008,

the transmission to the bank of complete information on the
economic
and financial situation and on the management of Alitalia, including the audited 2004 accounts and the updating of the 2005-2008 industrial plan,

przesłanie bankowi wszystkich informacji dotyczących sytuacji
ekonomicznej
, finansowej oraz zarządu Cyprus Airways,

the transmission to the bank of complete information on the
economic
and financial situation and on the management of Cyprus Airways,
przesłanie bankowi wszystkich informacji dotyczących sytuacji
ekonomicznej
, finansowej oraz zarządu Cyprus Airways,

the transmission to the bank of complete information on the
economic
and financial situation and on the management of Cyprus Airways,

Przeszkoda ta może mieć charakter prawny, umowny,
ekonomiczny
, finansowy, społeczny lub środowiskowy i musi być należycie uzasadniona;

Such an impediment may be legal, contractual,
economic
, financial, social or environmental in nature and must be duly substantiated;
Przeszkoda ta może mieć charakter prawny, umowny,
ekonomiczny
, finansowy, społeczny lub środowiskowy i musi być należycie uzasadniona;

Such an impediment may be legal, contractual,
economic
, financial, social or environmental in nature and must be duly substantiated;

...Komisja (Eurostat) powiadamia zainteresowane państwa członkowskie oraz Przewodniczącego Komitetu
Ekonomiczno
- Finansowego o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

...Commission (Eurostat) shall communicate to the Member State concerned and to the President of the
Economic
and Financial Committee the amended data and the justification for the amendment.
Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia zainteresowane państwa członkowskie oraz Przewodniczącego Komitetu
Ekonomiczno
- Finansowego o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

No later than three working days before the planned publication date, the Commission (Eurostat) shall communicate to the Member State concerned and to the President of the
Economic
and Financial Committee the amended data and the justification for the amendment.

...Komisja (Eurostat) powiadamia zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Przewodniczącego Komitetu
Ekonomiczno
- Finansowego o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

...Commission (Eurostat) shall communicate to the Member State concerned and to the President of the
Economic
and Financial Committee the amended data and the justification for the amendment.
Nie później niż trzy dni robocze przed planowaną datą publikacji, Komisja (Eurostat) powiadamia zainteresowane Państwa Członkowskie oraz Przewodniczącego Komitetu
Ekonomiczno
- Finansowego o skorygowanych danych oraz uzasadnieniu korekt.

No later than three working days before the planned publication date, the Commission (Eurostat) shall communicate to the Member State concerned and to the President of the
Economic
and Financial Committee the amended data and the justification for the amendment.

...jakie dokumenty mają zostać złożone przez kandydatów lub oferentów jako dowód ich zdolności
ekonomicznej
, finansowej, technicznej oraz zawodowej.

...notice the documents to be submitted by candidates or tenderers as proof of their financial,
economic
, technical and professional capacity.
W ogłoszeniu o zamówieniu EBC określa, jakie dokumenty mają zostać złożone przez kandydatów lub oferentów jako dowód ich zdolności
ekonomicznej
, finansowej, technicznej oraz zawodowej.

The ECB shall specify in the contract notice the documents to be submitted by candidates or tenderers as proof of their financial,
economic
, technical and professional capacity.

Kryteria kwalifikacji odnoszą się do zdolności
ekonomicznej
, finansowej, technicznej lub zawodowej kandydata lub oferenta.

The selection criteria shall relate to the candidate’s or tenderer’s
economic
, financial, technical or professional capacity.
Kryteria kwalifikacji odnoszą się do zdolności
ekonomicznej
, finansowej, technicznej lub zawodowej kandydata lub oferenta.

The selection criteria shall relate to the candidate’s or tenderer’s
economic
, financial, technical or professional capacity.

„2”, jeżeli status obserwacji/przeglądu wynika ze względów
ekonomicznych
, finansowych lub kredytowych, lub

‘2’ where the watch/review status is due to
economic
, financial or credit reasons, or
„2”, jeżeli status obserwacji/przeglądu wynika ze względów
ekonomicznych
, finansowych lub kredytowych, lub

‘2’ where the watch/review status is due to
economic
, financial or credit reasons, or

Celem obliczenia wartości
ekonomicznej
produktów wymienionych w art. 24 ust. 6 zainteresowane właściwe organy na podstawie informacji wymienionych w art. 2 ust. 2 dokonują porównania sumy wartości...

With a view to calculating the
economic
value of the products referred to in Article 24(6), the competent authorities concerned shall, on the basis of the information referred to in paragraph 2,...
Celem obliczenia wartości
ekonomicznej
produktów wymienionych w art. 24 ust. 6 zainteresowane właściwe organy na podstawie informacji wymienionych w art. 2 ust. 2 dokonują porównania sumy wartości wszystkich produktów energetycznych z sumą wartości wszystkich pozostałych produktów przeznaczonych do innego użytku, a uzyskanych w drodze tego samego procesu przetwarzania.

With a view to calculating the
economic
value of the products referred to in Article 24(6), the competent authorities concerned shall, on the basis of the information referred to in paragraph 2, compare the sum of the values of all energy products with the sum of the values of all other products intended for other uses and obtained from the same processing operation.

Celem obliczenia wartości
ekonomicznej
produktów wymienionych w art. 24 ust. 1 właściwe organy władzy na podstawie informacji wymienionych w art. 34 ust. 2 dokonują porównania sumy wartości...

With a view to calculating the
economic
value of the products referred to in Article 24(1), the competent authorities concerned shall, on the basis of the information referred to in Article 34(2),...
Celem obliczenia wartości
ekonomicznej
produktów wymienionych w art. 24 ust. 1 właściwe organy władzy na podstawie informacji wymienionych w art. 34 ust. 2 dokonują porównania sumy wartości wszystkich produktów energetycznych z sumą wartości wszystkich pozostałych produktów przeznaczonych do innego użytku, a uzyskanych w drodze tego samego procesu przetwarzania.

With a view to calculating the
economic
value of the products referred to in Article 24(1), the competent authorities concerned shall, on the basis of the information referred to in Article 34(2), compare the sum of the values of all energy products with the sum of the values of all other products intended for other uses and obtained from the same processing operation.

...dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktu muszą być określone reguły określania wartości
ekonomicznej
produktów równoległych.

...example, in the case of economic allocation, the PEFCR shall specify the rules for determining the
economic
values of co-products.
Przykładowo w przypadku przydziału na podstawie wartości ekonomicznych w zasadach dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktu muszą być określone reguły określania wartości
ekonomicznej
produktów równoległych.

For example, in the case of economic allocation, the PEFCR shall specify the rules for determining the
economic
values of co-products.

...wartości ekonomicznych w zasadach sektorowych muszą być określone reguły określania wartości
ekonomicznej
produktów równoległych.

...example, in the case of economic allocation, the OEFSR shall specify the rules for determining the
economic
values of co-products.
Przykładowo w przypadku przydziału na podstawie wartości ekonomicznych w zasadach sektorowych muszą być określone reguły określania wartości
ekonomicznej
produktów równoległych.

For example, in the case of economic allocation, the OEFSR shall specify the rules for determining the
economic
values of co-products.

Określić inny związek, np. wartość
ekonomiczną
produktów równoległych

Identify some other relationship, e.g. the
economic
value of the co-products
Określić inny związek, np. wartość
ekonomiczną
produktów równoległych

Identify some other relationship, e.g. the
economic
value of the co-products

...przydzielić między produktami i funkcjami w oparciu o pewien inny związek (np. względną wartość
ekonomiczną
produktów równoległych)?

...between the products and functions on the basis of some other relationship (e.g. the relative
economic
value of the co-products)?
Czy przepływy wejściowe/wyjściowe można przydzielić między produktami i funkcjami w oparciu o pewien inny związek (np. względną wartość
ekonomiczną
produktów równoległych)?

Can the input/output flows be allocated between the products and functions on the basis of some other relationship (e.g. the relative
economic
value of the co-products)?

...ust. 1 TFUE, jeżeli spełnione są następujące warunki: środek a) przyznaje beneficjentowi korzyść
ekonomiczną
; b) jest przyznawany przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych; c) ma charakter

...of Article 107(1) TFEU if the following conditions are all fulfilled: the measure (a) confers an
economic
advantage on the beneficiary; (b) is granted by the State or through State resources; (c) i
Środek stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, jeżeli spełnione są następujące warunki: środek a) przyznaje beneficjentowi korzyść
ekonomiczną
; b) jest przyznawany przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych; c) ma charakter selektywny; oraz d) wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi i może zakłócać konkurencję w ramach UE.

A measure constitutes State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU if the following conditions are all fulfilled: the measure (a) confers an
economic
advantage on the beneficiary; (b) is granted by the State or through State resources; (c) is selective; and (d) affects trade between Member States and is liable to distort competition within the EU.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich