Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
Kapitał
ekonomiczny
(adekwatność kapitałowa zgodnie z filarem 1 Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego) obliczany jest zgodnie z odpowiednią metodologią regulacji Bazylea II (lub innych regulacji...

the
economic
capital (capital adequacy requirements according to the Basel Committee on Banking Supervision Pillar 1) is calculated in accordance with the relevant Basel II methodology (or any...
Kapitał
ekonomiczny
(adekwatność kapitałowa zgodnie z filarem 1 Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego) obliczany jest zgodnie z odpowiednią metodologią regulacji Bazylea II (lub innych regulacji bankowych mających zastosowanie w późniejszym okresie).

the
economic
capital (capital adequacy requirements according to the Basel Committee on Banking Supervision Pillar 1) is calculated in accordance with the relevant Basel II methodology (or any applicable banking regulation applicable thereafter).

Metadane wskazują, czy bieżąca aktywność
ekonomiczna
była sprawozdawana na podstawie rejestrów oraz, w stosownych przypadkach, definicje stosowane w tych rejestrach.

The metadata shall report whether the current activity status has been reported on the basis of registers, and, if this is the case, on the relevant definitions used in this register.
Metadane wskazują, czy bieżąca aktywność
ekonomiczna
była sprawozdawana na podstawie rejestrów oraz, w stosownych przypadkach, definicje stosowane w tych rejestrach.

The metadata shall report whether the current activity status has been reported on the basis of registers, and, if this is the case, on the relevant definitions used in this register.

To ryzyko
ekonomiczne
było uzasadnione prawami wspólnika w spółce osobowej (tzw. nietypowa cicha spółka), kwalifikacja podatkowa cichego udziału jako kapitału własnego wspólnika w spółce osobowej...

...for tax purposes as partnership equity capital and the non-deductibility of the silent partner's
profit
share as operating expenditure on the part of Helaba.
To ryzyko
ekonomiczne
było uzasadnione prawami wspólnika w spółce osobowej (tzw. nietypowa cicha spółka), kwalifikacja podatkowa cichego udziału jako kapitału własnego wspólnika w spółce osobowej oraz brak możliwości zaliczenia udziału cichego wspólnika w koszty działalności banku Helaba.

This business risk justified the existence of a partnership (so-called atypical silent partnership), the ranking of the silent partnership contribution for tax purposes as partnership equity capital and the non-deductibility of the silent partner's
profit
share as operating expenditure on the part of Helaba.

Według FEDECOM podejmowane środki były określane wyłącznie przez ONIFLHOR, natomiast komitety
ekonomiczne
były zobowiązane do ich stosowania.

According to FEDECOM, the measures to apply were determined exclusively by ONIFLHOR and the
economic
committees were obliged to apply them.
Według FEDECOM podejmowane środki były określane wyłącznie przez ONIFLHOR, natomiast komitety
ekonomiczne
były zobowiązane do ich stosowania.

According to FEDECOM, the measures to apply were determined exclusively by ONIFLHOR and the
economic
committees were obliged to apply them.

...decyzji przed przystąpieniem, środek stanowi nową pomoc, nawet jeżeli narażenie państwa na ryzyko
ekonomiczne
było znane wcześniej.

In the absence of such a decision before accession, the measure constitutes new aid, even if the exposure of the state was known before.
Wobec braku takiej decyzji przed przystąpieniem, środek stanowi nową pomoc, nawet jeżeli narażenie państwa na ryzyko
ekonomiczne
było znane wcześniej.

In the absence of such a decision before accession, the measure constitutes new aid, even if the exposure of the state was known before.

...mówiący że środek został udzielony przed przystąpieniem, ponieważ dokładne zaangażowanie
ekonomiczne
było znane przed dniem przystąpienia, wynika z błędnego zrozumienia pkt 3 załącznika IV

The recipient’s argument that the aid was granted before accession because the precise
economic
exposure was known before that date stems from a misunderstanding of Annex IV, point 3 to the Accession...
Argument beneficjenta, mówiący że środek został udzielony przed przystąpieniem, ponieważ dokładne zaangażowanie
ekonomiczne
było znane przed dniem przystąpienia, wynika z błędnego zrozumienia pkt 3 załącznika IV do traktatu o przystąpieniu.

The recipient’s argument that the aid was granted before accession because the precise
economic
exposure was known before that date stems from a misunderstanding of Annex IV, point 3 to the Accession Treaty.

...i ograniczony charakter jego rynku wewnętrznego, Komisja przyznaje, że dywersyfikacja
ekonomiczna
była przydatna dla jego rozwoju oraz że turystyka mogła być obiecującą drogą dywersyfika

...and the very small size of its domestic market, the Commission admits that
economic
diversification was useful for its development and that tourism could prove a promising pat
Zważywszy na specyfikę geograficzną Saint-Pierre-et-Miquelon i ograniczony charakter jego rynku wewnętrznego, Komisja przyznaje, że dywersyfikacja
ekonomiczna
była przydatna dla jego rozwoju oraz że turystyka mogła być obiecującą drogą dywersyfikacji w momencie przyznania pomocy.

In view of the particular geographic characteristics of Saint-Pierre-et-Miquelon and the very small size of its domestic market, the Commission admits that
economic
diversification was useful for its development and that tourism could prove a promising path for diversification when the aid was granted.

...prawnych (wynoszącego obecnie w Polsce 19 %) do końca okresu, na który utworzono specjalną strefę
ekonomiczną
(tj. do dnia 1 grudnia 2017 r.), lub do momentu osiągnięcia odpowiedniego pułapu...

...corporate income tax (currently 19 % in Poland) until the end of the period for which the Special
Economic
Zone was established. (i.e. until 1 December 2017) or until the applicable regional aid...
Pomoc polega na całkowitym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (wynoszącego obecnie w Polsce 19 %) do końca okresu, na który utworzono specjalną strefę
ekonomiczną
(tj. do dnia 1 grudnia 2017 r.), lub do momentu osiągnięcia odpowiedniego pułapu wysokości pomocy regionalnej.

The aid consists of full exemption from corporate income tax (currently 19 % in Poland) until the end of the period for which the Special
Economic
Zone was established. (i.e. until 1 December 2017) or until the applicable regional aid ceiling is reached.

Jednostka ujawnia również, w jaki sposób ustaliła maksymalną dostępną korzyść
ekonomiczną
, tj. czy świadczenia te będą miały formę refundacji, obniżenia przyszłych składek czy połączenia obydwu tych...

An entity shall also disclose how it determined the maximum
economic
benefit available, ie whether those benefits would be in the form of refunds, reductions in future contributions or a combination...
Jednostka ujawnia również, w jaki sposób ustaliła maksymalną dostępną korzyść
ekonomiczną
, tj. czy świadczenia te będą miały formę refundacji, obniżenia przyszłych składek czy połączenia obydwu tych metod;

An entity shall also disclose how it determined the maximum
economic
benefit available, ie whether those benefits would be in the form of refunds, reductions in future contributions or a combination of both.

Przedsiębiorstwa otrzymujące takie dotacje czerpią korzyść
ekonomiczną
, tj. dotację, której nie otrzymałyby w normalnym toku działalności gospodarczej.

The undertakings benefiting from such grants receive an
economic
advantage, i.e. the grant, which they would not have received in their normal course of business.
Przedsiębiorstwa otrzymujące takie dotacje czerpią korzyść
ekonomiczną
, tj. dotację, której nie otrzymałyby w normalnym toku działalności gospodarczej.

The undertakings benefiting from such grants receive an
economic
advantage, i.e. the grant, which they would not have received in their normal course of business.

jego
ekonomiczne
cechy i ryzyko nie są ściśle związane z ekonomicznymi cechami i ryzykiem umowy zasadniczej;

its
economic
characteristics and risks are not closely related to the economic characteristics and risks of the host contract;
jego
ekonomiczne
cechy i ryzyko nie są ściśle związane z ekonomicznymi cechami i ryzykiem umowy zasadniczej;

its
economic
characteristics and risks are not closely related to the economic characteristics and risks of the host contract;

jego ekonomiczne cechy i ryzyko nie są ściśle związane z
ekonomicznymi
cechami i ryzykiem umowy zasadniczej;

its economic characteristics and risks are not closely related to the
economic
characteristics and risks of the host contract;
jego ekonomiczne cechy i ryzyko nie są ściśle związane z
ekonomicznymi
cechami i ryzykiem umowy zasadniczej;

its economic characteristics and risks are not closely related to the
economic
characteristics and risks of the host contract;

CECHY
EKONOMICZNE
/CECHY WARSTWOWANIA

ECONOMIC
/ STRATIFICATION CHARACTERISTICS
CECHY
EKONOMICZNE
/CECHY WARSTWOWANIA

ECONOMIC
/ STRATIFICATION CHARACTERISTICS

Cechy
ekonomiczne
/Cechy warstwowania

Economic
/Stratification characteristics
Cechy
ekonomiczne
/Cechy warstwowania

Economic
/Stratification characteristics

Podejście
ekonomiczne
stosuje się przy księgowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych.

The
economic
approach shall be used as the basis for recording foreign exchange transactions, financial instruments denominated in foreign currency and related accruals.
Podejście
ekonomiczne
stosuje się przy księgowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych.

The
economic
approach shall be used as the basis for recording foreign exchange transactions, financial instruments denominated in foreign currency and related accruals.

Podejście
ekonomiczne
stosuje się przy ujmowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych.

The
economic
approach shall be used as the basis for recording foreign exchange transactions, financial instruments denominated in foreign currency and related accruals.
Podejście
ekonomiczne
stosuje się przy ujmowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych.

The
economic
approach shall be used as the basis for recording foreign exchange transactions, financial instruments denominated in foreign currency and related accruals.

Aby stwierdzić, czy należy przyjąć, że kredytobiorca znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
, stosuje się definicję zawartą w rozdziale niniejszych wytycznych dotyczącym pomocy w celu ratowania...

In order to decide whether the borrower is to be seen as being in
financial
difficulty, reference should be made to the definition set out in the Chapter of these Guidelines on aid for rescuing and...
Aby stwierdzić, czy należy przyjąć, że kredytobiorca znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
, stosuje się definicję zawartą w rozdziale niniejszych wytycznych dotyczącym pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji [7].

In order to decide whether the borrower is to be seen as being in
financial
difficulty, reference should be made to the definition set out in the Chapter of these Guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty [7].

...na odbycie podróży służbowej wybranym przez siebie środkiem transportu, który nie jest najbardziej
ekonomiczny
, stosuje się następujące zasady:

...travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by means other than the most
economic available
, the following rules shall apply:
Jeżeli pracownik otrzyma pozwolenie na odbycie podróży służbowej wybranym przez siebie środkiem transportu, który nie jest najbardziej
ekonomiczny
, stosuje się następujące zasady:

If a staff member travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by means other than the most
economic available
, the following rules shall apply:

...na odbycie podróży służbowej wybranym przez siebie środkiem transportu, który nie jest najbardziej
ekonomiczny
, stosuje się następujące zasady:

...travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by means other than the most
economic available
, the following rules shall apply:
Jeżeli pracownik otrzyma pozwolenie na odbycie podróży służbowej wybranym przez siebie środkiem transportu, który nie jest najbardziej
ekonomiczny
, stosuje się następujące zasady:

If a staff member travelling on official duty chooses, and is authorised, to travel by means other than the most
economic available
, the following rules shall apply:

Jest zatem właściwe, aby przy obliczaniu wielkości przedstawiających ich działalność i siłę
ekonomiczną
stosować odmienne procedury do każdego z tych rodzajów przedsiębiorstw.

...of those types of enterprise when calculating the quantities representing their activities and
economic
power.
Jest zatem właściwe, aby przy obliczaniu wielkości przedstawiających ich działalność i siłę
ekonomiczną
stosować odmienne procedury do każdego z tych rodzajów przedsiębiorstw.

It is therefore appropriate to apply distinct procedures to each of those types of enterprise when calculating the quantities representing their activities and
economic
power.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich