Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...w połączeniu z technologiami produkcyjnymi firmy Q-Cells), jest z technologicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia możliwa do realizacji na skalę przemysłową, podczas gdy celem Sovello2

...String-Ribbon technology combined with Q-Cells manufacturing technologies) was technologically and
economically
feasible at industrial scale, whereas the objective of Sovello2 was to develop...
W następstwie powyższego Komisja uważa, że oba projekty, czyli Sovello1 i Sovello2, realizują odmienne cele, nawet jeżeli spełniają tę samą funkcję techniczną (produkcja modułów słonecznych w oparciu o tę samą technologię). Celem Sovello1 było sprawdzenie, czy produkcja modułów słonecznych (w oparciu o technologię „String-Ribbon”, w połączeniu z technologiami produkcyjnymi firmy Q-Cells), jest z technologicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia możliwa do realizacji na skalę przemysłową, podczas gdy celem Sovello2 było rozwijanie produkcji tego rodzaju modułów.

Based on the above, the Commission is of the opinion that Sovello1 and Sovello2, although they have the same precise technical function (production of solar modules based on the same technology), have different aims: the objective of Sovello1 was to verify whether the production of solar modules (based on the String-Ribbon technology combined with Q-Cells manufacturing technologies) was technologically and
economically
feasible at industrial scale, whereas the objective of Sovello2 was to develop serial production of such modules.

Rezygnacja z sektora detalicznego jest niekorzystna z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ wpłynęłaby negatywnie na główną działalność przedsiębiorstwa i stanowiła zagrożenie dla pomyślnego wyniku...

It did not make sense
commercially
to discontinue the retail business segments since that would impair the undertaking’s core business and hence jeopardise privatisation prospects.
Rezygnacja z sektora detalicznego jest niekorzystna z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ wpłynęłaby negatywnie na główną działalność przedsiębiorstwa i stanowiła zagrożenie dla pomyślnego wyniku procesu prywatyzacji.

It did not make sense
commercially
to discontinue the retail business segments since that would impair the undertaking’s core business and hence jeopardise privatisation prospects.

...polegający na podporządkowaniu wierzytelności i odstąpieniu od roszczeń był bardziej uzasadniony z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ wysokość kwoty pożyczki, która została spłacona dzięki...

...that an ex-post evaluation shows that the subordination and waiver of claims option made more
economic
sense as the repayments received by avoiding the insolvency of GfW was EUR 4670517,65, maki
Niemcy podkreślają, że przeprowadzona ocena ex post wskazuje, iż wariant polegający na podporządkowaniu wierzytelności i odstąpieniu od roszczeń był bardziej uzasadniony z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ wysokość kwoty pożyczki, która została spłacona dzięki uniknięciu niewypłacalności spółki GfW, wynosiła 4670517,65 EUR, i była wyższa od maksymalnej kwoty 2,4 mln EUR, która mogła zostać zabezpieczona w ramach postępowania upadłościowego.

Germany emphasises that an ex-post evaluation shows that the subordination and waiver of claims option made more
economic
sense as the repayments received by avoiding the insolvency of GfW was EUR 4670517,65, making it superior to the maximum EUR 2,4 million which could have been secured under the insolvency proceedings.

Grecja wyjaśniła, że prywatyzacja jest dla władz najkorzystniejszym rozwiązaniem z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ przyniosłaby więcej środków pieniężnych niż można by się ich spodziewać w...

Greece explained that privatisation was the most
economically
advantageous solution for the authorities, as it would generate more money than could be expected if the company were to be liquidated.
Grecja wyjaśniła, że prywatyzacja jest dla władz najkorzystniejszym rozwiązaniem z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ przyniosłaby więcej środków pieniężnych niż można by się ich spodziewać w przypadku likwidacji spółki.

Greece explained that privatisation was the most
economically
advantageous solution for the authorities, as it would generate more money than could be expected if the company were to be liquidated.

Jednak zastępowanie RWP wózkami WPKW nie miałoby żadnego sensu – tak z praktycznego, jak i z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ RWP są łatwiejsze w obsłudze w celu podnoszenia i przemieszczania...

However, replacing HPT with HSSWT does not make any practical or
economic
sense because HPT are easier to use for only lifting and moving the load and HSSWT are significantly more expensive than HPT...
Jednak zastępowanie RWP wózkami WPKW nie miałoby żadnego sensu – tak z praktycznego, jak i z
ekonomicznego
punktu widzenia, ponieważ RWP są łatwiejsze w obsłudze w celu podnoszenia i przemieszczania ładunków, a WPKW są znacznie bardziej kosztowne, a ich obsługa wymaga specjalnych szkoleń.

However, replacing HPT with HSSWT does not make any practical or
economic
sense because HPT are easier to use for only lifting and moving the load and HSSWT are significantly more expensive than HPT and require specific training in using them.

Zastosowanie do mieszanych gazów odlotowych (formowanie plus polimeryzacja) nie jest opłacalne z
ekonomicznego
punktu widzenia ze względu na dużą objętość, małe stężenie i niską temperaturę gazów...

The application to combined waste gases (forming plus curing) is not
economically
viable because of the high volume, low concentration, low temperature of the waste gases
Zastosowanie do mieszanych gazów odlotowych (formowanie plus polimeryzacja) nie jest opłacalne z
ekonomicznego
punktu widzenia ze względu na dużą objętość, małe stężenie i niską temperaturę gazów odlotowych.

The application to combined waste gases (forming plus curing) is not
economically
viable because of the high volume, low concentration, low temperature of the waste gases

Warunek szósty: usługi będące przedmiotem projektu muszą być znaczące z
ekonomicznego
punktu widzenia po okresie, w którym są one kwalifikowalne do celów objęcia ich finansowaniem publicznym

Sixth condition: The service which is the subject of the project must be of a kind to be
commercially viable
after the period in which it is eligible for public funding
Warunek szósty: usługi będące przedmiotem projektu muszą być znaczące z
ekonomicznego
punktu widzenia po okresie, w którym są one kwalifikowalne do celów objęcia ich finansowaniem publicznym

Sixth condition: The service which is the subject of the project must be of a kind to be
commercially viable
after the period in which it is eligible for public funding

usługa będąca przedmiotem projektu musi być opłacalna z
ekonomicznego
punktu widzenia po zakończeniu okresu, w którym kwalifikuje się do pomocy państwa,

the service which is the subject of the project must be of a kind which can be commercially viable after the period in which it is eligible for public funding,
usługa będąca przedmiotem projektu musi być opłacalna z
ekonomicznego
punktu widzenia po zakończeniu okresu, w którym kwalifikuje się do pomocy państwa,

the service which is the subject of the project must be of a kind which can be commercially viable after the period in which it is eligible for public funding,

...które zostały prawie ukończone i których modyfikacja może nie być osiągalna z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, datę graniczną należy ustanowić na rok 2011.

...programmes now nearing completion and for which modifications might no longer be technically and
economically
feasible.
Jednakże w przypadku niektórych zastosowań w wojskowych pojazdach lądowych i statkach powietrznych, w których alternatywne rozwiązania uważa się za dostępne już dziś, ale nie zostały one wprowadzone w programach rozwojowych, które zostały prawie ukończone i których modyfikacja może nie być osiągalna z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, datę graniczną należy ustanowić na rok 2011.

However, it is appropriate to set 2011 as the cut-off date for some military ground vehicle and aircraft applications for which alternatives are considered now to be available but which have not been implemented during development programmes now nearing completion and for which modifications might no longer be technically and
economically
feasible.

...i urządzeniach innych niż te określone w ust. l, jeżeli jest to osiągalne z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, są odzyskiwane celem zniszczenia, poddania recyklingowi lub regenerac

...in products and equipment other than those mentioned in paragraph 1 shall, if technically and
economically
feasible, be recovered for destruction, recycling or reclamation, or shall be destroyed
Substancje kontrolowane zawarte w produktach i urządzeniach innych niż te określone w ust. l, jeżeli jest to osiągalne z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, są odzyskiwane celem zniszczenia, poddania recyklingowi lub regeneracji lub są niszczone bez wcześniejszego odzysku, z zastosowaniem technologii, o których mowa w ust. 2.

Controlled substances contained in products and equipment other than those mentioned in paragraph 1 shall, if technically and
economically
feasible, be recovered for destruction, recycling or reclamation, or shall be destroyed without prior recovery, applying the technologies referred to in paragraph 2.

...przetargową WestLB, to w ramach wyżej wymienionej procedury nie wpłynęły żadne oferty, które z
ekonomicznego
punktu widzenia byłyby możliwe do zaakceptowania przez udziałowców WestLB.

...tender procedure did not result in offers that WestLB's shareholders considered acceptable from an
economic
point of view.
Jeżeli tego rodzaju sprzedaż WestLB nie byłaby możliwa, to WestLB zostałby zobowiązany do zaniechania nowej działalności po 2011 r. Pomimo, iż udziałowcy WestLB zaangażowali w proces sprzedaży zarówno powiernika ds. zbycia, jak i bank inwestycyjny, a także wszczęli w dniu 30 września 2010 r. publiczną procedurę przetargową WestLB, to w ramach wyżej wymienionej procedury nie wpłynęły żadne oferty, które z
ekonomicznego
punktu widzenia byłyby możliwe do zaakceptowania przez udziałowców WestLB.

If such a sale was not achieved, WestLB would have to stop new business after 2011. Although WestLB's shareholders mandated a divestiture trustee as well as an investment bank with the sales process and publically launched a tender for WestLB on 30 September 2010, the tender procedure did not result in offers that WestLB's shareholders considered acceptable from an
economic
point of view.

...korzystania z tego magazynowania i z pojemności magazynowych gazociągów, gdy z technicznego lub z
ekonomicznego
punktu widzenia jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu, a...

...and/or other terms and obligations for use of that storage and linepack, when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system, as well as for the organisation
W przypadku dostępu regulowanego, organy regulacyjne — w przypadku gdy państwa członkowskie tak postanowiły — lub państwa członkowskie, przyjmują niezbędne środki, aby przyznać przedsiębiorstwom gazowym i uprawnionym odbiorcom z obszaru lub spoza obszaru objętego systemem wzajemnie połączonym prawo dostępu do magazynowania, do pojemności magazynowych gazociągów i do innych usług pomocniczych, na podstawie opublikowanych taryf lub innych warunków i obowiązków w odniesieniu do korzystania z tego magazynowania i z pojemności magazynowych gazociągów, gdy z technicznego lub z
ekonomicznego
punktu widzenia jest to niezbędne dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu, a także dla zorganizowania dostępu do innych usług pomocniczych.

In the case of regulated access, the regulatory authorities where Member States have so provided or Member States shall take the necessary measures to give natural gas undertakings and eligible customers either inside or outside the territory covered by the interconnected system a right to access to storage, linepack and other ancillary services, on the basis of published tariffs and/or other terms and obligations for use of that storage and linepack, when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system, as well as for the organisation of access to other ancillary services.

Cégétel twierdzi, że taka sama metoda dowodzenie stosuje się odnośnie rekapitalizacji, która z
ekonomicznego
punktu widzenia jest analizowana jako ponowna zwyżka długu FT o 9,2 miliarda euro wobec...

...maintains that the same reasoning applies to the recapitalisation, which it analyses, from an
economic
point of view, as being the transfer of EUR 9,2 billion of France Télécom's debt to ERAP, w
Cégétel twierdzi, że taka sama metoda dowodzenie stosuje się odnośnie rekapitalizacji, która z
ekonomicznego
punktu widzenia jest analizowana jako ponowna zwyżka długu FT o 9,2 miliarda euro wobec ERAP korzystającego z gwarancji państwa.

Cégétel maintains that the same reasoning applies to the recapitalisation, which it analyses, from an
economic
point of view, as being the transfer of EUR 9,2 billion of France Télécom's debt to ERAP, which benefits from the State's guarantee.

Lufthansa twierdzi, że środkiem nieuzasadnionym z
ekonomicznego
punktu widzenia jest nakładanie na oferenta, który złożył najwyższą ofertę, obowiązku zaproponowania ceny zgodnej z kursem akcji...

Lufthansa stated that it would make no
economic
sense to oblige the highest bidder to offer a price corresponding to the share price.
Lufthansa twierdzi, że środkiem nieuzasadnionym z
ekonomicznego
punktu widzenia jest nakładanie na oferenta, który złożył najwyższą ofertę, obowiązku zaproponowania ceny zgodnej z kursem akcji przedsiębiorstwa.

Lufthansa stated that it would make no
economic
sense to oblige the highest bidder to offer a price corresponding to the share price.

...zwłaszcza przewidywanych wyłączeń i odstępstw, kiedy dostępne staną się osiągalne z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia alternatywy dla stosowania substancji kontrolowanych, aby dalej...

...make proposals, in particular on the exemptions and derogations provided for when technically and
economically
feasible alternatives to the use of controlled substances become available, to...
Mając na względzie stałe wprowadzanie innowacji w sektorach objętych niniejszym rozporządzeniem, Komisja powinna regularnie dokonywać przeglądu niniejszego rozporządzenia i w stosownych przypadkach przedkładać wnioski, dotyczące zwłaszcza przewidywanych wyłączeń i odstępstw, kiedy dostępne staną się osiągalne z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia alternatywy dla stosowania substancji kontrolowanych, aby dalej zwiększać ochronę warstwy ozonowej, a zarazem ograniczać emisje gazów cieplarnianych.

In view of the continuing innovation in the sectors covered by this Regulation, the Commission should regularly review this Regulation and, if appropriate, make proposals, in particular on the exemptions and derogations provided for when technically and
economically
feasible alternatives to the use of controlled substances become available, to further strengthen the protection of the ozone layer and simultaneously reduce greenhouse gases emissions.

...widzenia, chodzi o dwie odrębne spółki akcyjne, z różnym akcjonariatem, Komisja uważa, że – z
ekonomicznego
punktu widzenia – stanowią one część grupy Duferco i że w związku z tym grupa ta nie p

...companies with two different sets of shareholders, the Commission takes the view that, from the
economic
point of view, they form part of the Duferco group and that, accordingly, the group is not
Nawet jeżeli, z formalnego punktu widzenia, chodzi o dwie odrębne spółki akcyjne, z różnym akcjonariatem, Komisja uważa, że – z
ekonomicznego
punktu widzenia – stanowią one część grupy Duferco i że w związku z tym grupa ta nie ponosi nowego ryzyka.

Even if, from the formal point of view, these are two separate companies with two different sets of shareholders, the Commission takes the view that, from the
economic
point of view, they form part of the Duferco group and that, accordingly, the group is not taking on any new risk.

...r., stanowiącym odpowiedź na decyzję o wszczęciu postępowania, władze hiszpańskie wyjaśniły, że z
ekonomicznego
punktu widzenia przedmiotowe pożyczki powinny zostać uznane za zastrzyk kapitałowy,...

...2009 to the opening decision, the Spanish authorities explained that these loans should, from an
economic
point of view, be considered as capital injection as the lender and the shareholder are the
W piśmie z dnia 20 kwietnia 2009 r., stanowiącym odpowiedź na decyzję o wszczęciu postępowania, władze hiszpańskie wyjaśniły, że z
ekonomicznego
punktu widzenia przedmiotowe pożyczki powinny zostać uznane za zastrzyk kapitałowy, ponieważ w rozpatrywanym przypadku funkcje kredytodawcy i udziałowca pełni ten sam podmiot (tj. SPTCV).

In their reply dated 20 April 2009 to the opening decision, the Spanish authorities explained that these loans should, from an
economic
point of view, be considered as capital injection as the lender and the shareholder are the same (i.e. SPTCV).

Równoległy przebieg pasów startowych umożliwia również optymalizację przepustowości, wskazaną z
ekonomicznego
punktu widzenia, a także ogólną poprawę w zakresie wydajności lotniska.

The parallel alignment of the runways allows for an
economically
reasonable optimisation of capacities and an increase of efficiency of the airport.
Równoległy przebieg pasów startowych umożliwia również optymalizację przepustowości, wskazaną z
ekonomicznego
punktu widzenia, a także ogólną poprawę w zakresie wydajności lotniska.

The parallel alignment of the runways allows for an
economically
reasonable optimisation of capacities and an increase of efficiency of the airport.

Oferta BIC była całościowo najlepsza z
ekonomicznego
punktu widzenia, a zatem należy ją uznać za odzwierciedlającą cenę rynkową.

BIC’s
proposal
was globally the best in
economic
terms and should therefore be regarded as reflecting the market price.
Oferta BIC była całościowo najlepsza z
ekonomicznego
punktu widzenia, a zatem należy ją uznać za odzwierciedlającą cenę rynkową.

BIC’s
proposal
was globally the best in
economic
terms and should therefore be regarded as reflecting the market price.

...okres spłaty przekracza długość realizacji programu operacyjnego, w należycie uzasadnionych z
ekonomicznego
punktu widzenia przypadkach mogą zostać przeniesione do następnego programu operacyjne

...operational programme may be carried over to a subsequent operational programme on duly justified
economic
grounds, and in particular in cases where the fiscal depreciation period is longer than...
Inwestycje, łącznie z inwestycjami na mocy umów leasingu, których okres spłaty przekracza długość realizacji programu operacyjnego, w należycie uzasadnionych z
ekonomicznego
punktu widzenia przypadkach mogą zostać przeniesione do następnego programu operacyjnego, w szczególności w sytuacji, gdy okres amortyzacji podatkowej jest dłuższy niż pięć lat.

Investments, including those under leasing contracts, the repayment period of which exceeds the length of the operational programme may be carried over to a subsequent operational programme on duly justified
economic
grounds, and in particular in cases where the fiscal depreciation period is longer than five years.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich