Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ekonomiczny
...i do pojemności magazynowych gazociągów, w przypadku gdy jest to niezbędne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realizacji dosta

For the organisation of access to storage facilities and linepack when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers, as well as...
W celu zorganizowania dostępu do instalacji magazynowych i do pojemności magazynowych gazociągów, w przypadku gdy jest to niezbędne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realizacji dostaw do odbiorców, a także w celu zorganizowania dostępu do usług pomocniczych, państwa członkowskie mogą wybrać jedną lub obydwie procedury, o których mowa w ust. 3 i 4.

For the organisation of access to storage facilities and linepack when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers, as well as for the organisation of access to ancillary services, Member States may choose either or both of the procedures referred to in paragraphs 3 and 4.

...artykuł stosuje się jedynie do instalacji magazynowych, które są niezbędne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realizacji dosta

This Article shall apply only to storage facilities that are technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers pursuant to Article 33.
Niniejszy artykuł stosuje się jedynie do instalacji magazynowych, które są niezbędne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realizacji dostaw do odbiorców zgodnie z art. 33.

This Article shall apply only to storage facilities that are technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers pursuant to Article 33.

...usprawnić dostęp stron trzecich do instalacji magazynowych, które są konieczne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realizacji...

...operators in order to improve third-party access to storage facilities that are technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers.
Niezbędne jest zapewnienie niezależności operatorów systemu magazynowania, tak, aby usprawnić dostęp stron trzecich do instalacji magazynowych, które są konieczne z technicznego lub
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu w celu realizacji dostaw do odbiorców.

It is necessary to ensure the independence of storage system operators in order to improve third-party access to storage facilities that are technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system for the supply of customers.

...magazynowych i do pojemności magazynowych gazociągów, gdy jest to niezbędne z technicznego lub z
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu, a także dla zorganizow

...system to be able to negotiate access to storage facilities and linepack, when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system, as well as for the...
W przypadku dostępu negocjowanego, państwo członkowskie lub — w przypadku gdy państwa członkowskie tak postanowiły — organy regulacyjne, przyjmują niezbędne środki, aby przedsiębiorstwa gazowe i uprawnieni odbiorcy z obszaru lub spoza obszaru objętego systemem wzajemnie połączonym mieli możliwość negocjowania dostępu do instalacji magazynowych i do pojemności magazynowych gazociągów, gdy jest to niezbędne z technicznego lub z
ekonomicznego
punktu widzenia dla zapewnienia skutecznego dostępu do systemu, a także dla zorganizowania dostępu do innych usług pomocniczych.

In the case of negotiated access, Member States or, where Member States have so provided, the regulatory authorities shall take the necessary measures for natural gas undertakings and eligible customers either inside or outside the territory covered by the interconnected system to be able to negotiate access to storage facilities and linepack, when technically and/or
economically
necessary for providing efficient access to the system, as well as for the organisation of access to other ancillary services.

...przemysłu wspólnotowego jest znacznie większa niż zużycie we Wspólnocie i z tego też względu z
ekonomicznego
punktu widzenia dla wszystkich producentów wspólnotowych istotny jest wywóz glifosatu

...industry is significantly larger than consumption in the Community and, therefore, it is important
economically
for all Community manufacturers to export glyphosate to third countries in order to...
Co więcej, produkcja przemysłu wspólnotowego jest znacznie większa niż zużycie we Wspólnocie i z tego też względu z
ekonomicznego
punktu widzenia dla wszystkich producentów wspólnotowych istotny jest wywóz glifosatu do krajów trzecich w celu uzyskania jak najlepszego wykorzystania mocy produkcyjnych celem pełnego wchłonięcia kosztów stałych.

Furthermore, the production of the Community industry is significantly larger than consumption in the Community and, therefore, it is important
economically
for all Community manufacturers to export glyphosate to third countries in order to achieve high capacity utilisation in order to fully absorb their fixed costs.

Z
ekonomicznego
punktu widzenia cichy udział ma tak wiele cech wspólnych z kapitałem zakładowym, że inwestor zażądałby oprocentowania odpowiadającego wynagrodzeniu za kapitał zakładowy.

In
economic
terms, the silent partnership contribution had so many points in common with share capital that an investor would have insisted on the payment of interest corresponding to the...
Z
ekonomicznego
punktu widzenia cichy udział ma tak wiele cech wspólnych z kapitałem zakładowym, że inwestor zażądałby oprocentowania odpowiadającego wynagrodzeniu za kapitał zakładowy.

In
economic
terms, the silent partnership contribution had so many points in common with share capital that an investor would have insisted on the payment of interest corresponding to the remuneration of share capital.

Z
ekonomicznego
punktu widzenia bardziej korzystne jest utrzymywanie elektrowni atomowych BE w celu uzyskania środków na spłatę nieuniknionych kosztów z przeszłości.

It is therefore
economically
more
efficient
to run BE’s nuclear plants in order to get some contribution to the payment of unavoidable costs of the past.
Z
ekonomicznego
punktu widzenia bardziej korzystne jest utrzymywanie elektrowni atomowych BE w celu uzyskania środków na spłatę nieuniknionych kosztów z przeszłości.

It is therefore
economically
more
efficient
to run BE’s nuclear plants in order to get some contribution to the payment of unavoidable costs of the past.

...energetycznej elementu budynku – na ile jest to możliwe z technicznego, funkcjonalnego i
ekonomicznego
punktu widzenia – w przypadku gdy element budynku wchodzący w skład przegród zewnętrzn

...meets minimum energy performance requirements in so far as this is technically, functionally and
economically
feasible.
Państwa członkowskie podejmują ponadto konieczne działania, aby zapewnić spełnienie minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej elementu budynku – na ile jest to możliwe z technicznego, funkcjonalnego i
ekonomicznego
punktu widzenia – w przypadku gdy element budynku wchodzący w skład przegród zewnętrznych budynku i mający istotny wpływ na charakterystykę energetyczną przegród zewnętrznych jest wymieniany lub modernizowany.

Member States shall in addition take the necessary measures to ensure that when a building element that forms part of the building envelope and has a significant impact on the energy performance of the building envelope, is retrofitted or replaced, the energy performance of the building element meets minimum energy performance requirements in so far as this is technically, functionally and
economically
feasible.

Aby produkcja kontenerowców typu „panamax” była zasadna z
ekonomicznego
punktu widzenia, konieczne jest przeprowadzenie w stoczni zmian technicznych.

However, in order to build panamax vessels efficiently, changes in the technical equipment of the yard are necessary.
Aby produkcja kontenerowców typu „panamax” była zasadna z
ekonomicznego
punktu widzenia, konieczne jest przeprowadzenie w stoczni zmian technicznych.

However, in order to build panamax vessels efficiently, changes in the technical equipment of the yard are necessary.

...HRS i CRS, zmuszając ich do działania w sposób niekomercyjny i akceptowania cen nieuzasadnionych z
ekonomicznego
punktu widzenia (niższych niż ceny rynkowe), czego nie uczyniliby na wolnym i...

...of private suppliers of HRS and CRS, obliging them to act in a non-commercial manner and to accept
economically
irrational (below-market) prices which they would not do in a free and open market.
Uwzględniając wszystkie powyższe czynniki, można stwierdzić, że nałożone przez rząd ChRL ograniczenia wywozowe, plany rządu i dominacja przedsiębiorstw państwowych skutkują ograniczeniem wolności prywatnych dostawców HRS i CRS, zmuszając ich do działania w sposób niekomercyjny i akceptowania cen nieuzasadnionych z
ekonomicznego
punktu widzenia (niższych niż ceny rynkowe), czego nie uczyniliby na wolnym i otwartym rynku.

Taking all of the above factors into consideration it can be concluded that the GOC export restriction, government planning and the predominance of SOEs limits the freedom of private suppliers of HRS and CRS, obliging them to act in a non-commercial manner and to accept
economically
irrational (below-market) prices which they would not do in a free and open market.

Niemcy wyjaśniły ponadto, że z
ekonomicznego
punktu widzenia dochodowość jest decydująca przy podejmowaniu decyzji o inwestycji, a w przypadku banku najlepiej wyliczyć ją na podstawie wyniku brutto...

Germany also stated that, from a business point of view, earning capacity was a decisive factor in an investment decision and that, in the case of banks, it could best be derived from profit from...
Niemcy wyjaśniły ponadto, że z
ekonomicznego
punktu widzenia dochodowość jest decydująca przy podejmowaniu decyzji o inwestycji, a w przypadku banku najlepiej wyliczyć ją na podstawie wyniku brutto na działalności gospodarczej w stosunku do kapitału własnego wykazanego w bilansie, ponieważ w ten sposób wyłączy się zyski i straty nadzwyczajne.

Germany also stated that, from a business point of view, earning capacity was a decisive factor in an investment decision and that, in the case of banks, it could best be derived from profit from ordinary business or from operating result as a percentage of equity capital shown in the balance sheet since extraordinary earnings and expenditure would then be excluded.

...są poddawane intensywnym procedurom selekcji hodowlanej ze względu na cechy produkcyjne ważne z
ekonomicznego
punktu widzenia, świnie udomowione zachowały w dużej mierze ten sam wachlarz zachowań,

...subject to intensive selection pressure over many generations for production characteristics of
economic
importance, domesticated pigs have largely retained the same behavioural repertoire as thei
Mimo że zwierzęta te od wielu pokoleń są poddawane intensywnym procedurom selekcji hodowlanej ze względu na cechy produkcyjne ważne z
ekonomicznego
punktu widzenia, świnie udomowione zachowały w dużej mierze ten sam wachlarz zachowań, co ich przodkowie.

Although subject to intensive selection pressure over many generations for production characteristics of
economic
importance, domesticated pigs have largely retained the same behavioural repertoire as their ancestors.

Biorąc pod uwagę metodę rekompensaty dla Terni, z
ekonomicznego
punktu widzenia rozsądne wydaje się zadbanie o to, aby dostarczanie energii po cenach producenta nie wykroczyło poza pozostały okres...

Considering Terni’s compensatory method, it made
economic
sense that the provision of electricity at production cost should not overrun the residual duration of the company’s concession.
Biorąc pod uwagę metodę rekompensaty dla Terni, z
ekonomicznego
punktu widzenia rozsądne wydaje się zadbanie o to, aby dostarczanie energii po cenach producenta nie wykroczyło poza pozostały okres ważności koncesji przedsiębiorstwa.

Considering Terni’s compensatory method, it made
economic
sense that the provision of electricity at production cost should not overrun the residual duration of the company’s concession.

Stosunek ilości rudy do ilości odpadów może być z
ekonomicznego
punktu widzenia nieopłacalnie niski, bywa też jednak wysoki.

The ratio of ore to waste can range from uneconomic low grade to
profitable
high grade.
Stosunek ilości rudy do ilości odpadów może być z
ekonomicznego
punktu widzenia nieopłacalnie niski, bywa też jednak wysoki.

The ratio of ore to waste can range from uneconomic low grade to
profitable
high grade.

...części zadłużenia i otrzymało zastrzyk kapitałowy w wysokości 59 mln EUR, z których 57 mln EUR z
ekonomicznego
punktu widzenia pochodzi od SNCF.

...its debt and received new capital amounting to EUR 59 million, of which EUR 57 million remains the
economic
responsibility of SNCF.
Zapewniona jest pełna ciągłość gospodarcza; ponadto przedsiębiorstwo zostało zwolnione ze znacznej części zadłużenia i otrzymało zastrzyk kapitałowy w wysokości 59 mln EUR, z których 57 mln EUR z
ekonomicznego
punktu widzenia pochodzi od SNCF.

The economic continuity is total; furthermore, the undertaking has been released from a significant part of its debt and received new capital amounting to EUR 59 million, of which EUR 57 million remains the
economic
responsibility of SNCF.

...ton, co daje w przypadku Indii całkowitą ilość 20000 ton na rok gospodarczy 2007/2008, uważaną z
ekonomicznego
punktu widzenia za ilość możliwą do przetransportowania.

...the total quantity for the marketing year 2007/08 for India to 20000 tonnes which is considered an
economically viable
shipping quantity.
Dla Indii otwiera się ograniczoną ilość 6000 ton, co daje w przypadku Indii całkowitą ilość 20000 ton na rok gospodarczy 2007/2008, uważaną z
ekonomicznego
punktu widzenia za ilość możliwą do przetransportowania.

For India, a quantity of 6000 tonnes is opened which brings the total quantity for the marketing year 2007/08 for India to 20000 tonnes which is considered an
economically viable
shipping quantity.

...ton, co daje w przypadku Indii całkowitą ilość 22000 ton na rok gospodarczy 2006/2007 uważaną z
ekonomicznego
punktu widzenia za ilość możliwą do przetransportowania.

...total quantity for the 2006/2007 marketing year for India to 22000 tonnes which is considered an
economically viable
shipping quantity.
Dla Indii otwiera się ograniczoną ilość 6000 ton, co daje w przypadku Indii całkowitą ilość 22000 ton na rok gospodarczy 2006/2007 uważaną z
ekonomicznego
punktu widzenia za ilość możliwą do przetransportowania.

For India, a quantity of 6000 tonnes is opened which brings the total quantity for the 2006/2007 marketing year for India to 22000 tonnes which is considered an
economically viable
shipping quantity.

Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi stoczni VWS zasadną z
ekonomicznego
punktu widzenia produkcję kontenerowców typu „panamax”.

Implementation of the project will allow VWS to build panamax vessels efficiently.
Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi stoczni VWS zasadną z
ekonomicznego
punktu widzenia produkcję kontenerowców typu „panamax”.

Implementation of the project will allow VWS to build panamax vessels efficiently.

Elektrownie będą działać tak długo, jak będzie to uzasadnione z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, bez względu na to, czy będą zużywać węgiel krajowy czy pochodzący z importu.

Power stations will operate as long as technically and
economically viable
irrespective of the fact whether the coal consumed is nationally produced or imported.
Elektrownie będą działać tak długo, jak będzie to uzasadnione z technicznego i
ekonomicznego
punktu widzenia, bez względu na to, czy będą zużywać węgiel krajowy czy pochodzący z importu.

Power stations will operate as long as technically and
economically viable
irrespective of the fact whether the coal consumed is nationally produced or imported.

...na wyjaśnienie okoliczności, w których jedno przedsięwzięcie może zostać uznane za uzasadnione z
ekonomicznego
punktu widzenia bez istnienia drugiego.

...55 of the RAG are not suitable to determine whether two investment projects should be considered ‘
economically
indivisible’, because these factors do not allow to clarify the circumstances in...
W swoich pierwszych uwagach, przekazanych Komisji w dniach 31 października 2008 r. i 2 grudnia 2008 r., Niemcy wyraziły pogląd, że kryteria wyszczególnione w pkt 60 oraz w przypisie 55 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (bliskość geograficzna, powiązania techniczne, funkcjonalne i strategiczne) nie są odpowiednie dla określenia, czy dwa projekty inwestycyjne należy uznać za „ekonomicznie niepodzielne”, gdyż czynniki te nie pozwalają na wyjaśnienie okoliczności, w których jedno przedsięwzięcie może zostać uznane za uzasadnione z
ekonomicznego
punktu widzenia bez istnienia drugiego.

In its initial comments submitted to the Commission (on 31 October and 2 December 2008), Germany expressed the view that the criteria (geographical proximity, technical, functional and strategic links) specified in point 60 and footnote 55 of the RAG are not suitable to determine whether two investment projects should be considered ‘
economically
indivisible’, because these factors do not allow to clarify the circumstances in which a project can be considered to be
economically
viable without the other project.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich