Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: doskonałość
JRC musi rozwijać swoją wiedzę fachową i
doskonałość
, aby dostarczać niezależnych dowodów naukowych i technicznych, które mogą być konieczne do wspierania unijnej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa...

The JRC must foster its expertise and
excellence
in order to provide independent scientific and technical evidence which might be necessary to support Union policy on nuclear safety and security.
JRC musi rozwijać swoją wiedzę fachową i
doskonałość
, aby dostarczać niezależnych dowodów naukowych i technicznych, które mogą być konieczne do wspierania unijnej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej obiektów jądrowych.

The JRC must foster its expertise and
excellence
in order to provide independent scientific and technical evidence which might be necessary to support Union policy on nuclear safety and security.

wspieranie poprawy jakości,
doskonałości
innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy transnarodowej między...

to foster quality improvements, innovation
excellence
and internationalisation at the level of education and training institutions, in particular through enhanced transnational cooperation between...
wspieranie poprawy jakości,
doskonałości
innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy transnarodowej między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami;

to foster quality improvements, innovation
excellence
and internationalisation at the level of education and training institutions, in particular through enhanced transnational cooperation between education and training providers and other stakeholders;

podnoszenie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej do celów standaryzacji;

increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation;
podnoszenie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej do celów standaryzacji;

increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation;

Zwiększanie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej dla celów standaryzacji

Increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation
Zwiększanie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej dla celów standaryzacji

Increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation

zwiększanie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej dla celów standaryzacji;

Increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation;
zwiększanie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej dla celów standaryzacji;

Increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation;

ERBN będzie prowadziła działalność zgodnie z zasadami
doskonałości
pracy naukowej, niezależności, efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności, wspierając inspirowane przez naukowców projekty w...

The ERC will operate according to the principles of scientific
excellence
, autonomy, efficiency, transparency and accountability, and will support investigator-driven projects in ‘frontier research’,...
ERBN będzie prowadziła działalność zgodnie z zasadami
doskonałości
pracy naukowej, niezależności, efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności, wspierając inspirowane przez naukowców projekty w zakresie „badań pionierskich” obejmujących wszystkie dziedziny badań, realizowane przez poszczególne zespoły rywalizujące na poziomie europejskim.

The ERC will operate according to the principles of scientific
excellence
, autonomy, efficiency, transparency and accountability, and will support investigator-driven projects in ‘frontier research’, carried out by individual teams competing at the European level, within and across all fields of research.

...ds. realizacji, jak określono w załączniku I. Rada prowadzi działalność zgodnie z zasadami
doskonałości
pracy naukowej, niezależności, efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności.

...structure, as described in Annex I. It shall operate according to the principles of scientific
excellence
, autonomy, efficiency, transparency and accountability.
Europejska Rada ds. Badań Naukowych składa się z niezależnej rady naukowej wspieranej przez specjalną jednostkę ds. realizacji, jak określono w załączniku I. Rada prowadzi działalność zgodnie z zasadami
doskonałości
pracy naukowej, niezależności, efektywności, przejrzystości i odpowiedzialności.

The European Research Council shall consist of an independent Scientific Council, supported by a dedicated implementation structure, as described in Annex I. It shall operate according to the principles of scientific
excellence
, autonomy, efficiency, transparency and accountability.

Wzmacnia ono współpracę i
doskonałość
wśród naukowców i inżynierów w Unii, zwiększając synergię z budżetami państw i między nimi oraz pełniąc funkcję centralnego punktu współpracy z partnerami spoza...

It is strengthening collaboration and
excellence
amongst Union scientists and engineers, reinforcing synergies with and between national budgets, and acting as a focal point for collaboration with...
Wzmacnia ono współpracę i
doskonałość
wśród naukowców i inżynierów w Unii, zwiększając synergię z budżetami państw i między nimi oraz pełniąc funkcję centralnego punktu współpracy z partnerami spoza Europy.

It is strengthening collaboration and
excellence
amongst Union scientists and engineers, reinforcing synergies with and between national budgets, and acting as a focal point for collaboration with partners outside Europe.

...badawczych ustanowione w ISO/IEC 17025, a w szczególności muszą uczestniczyć w systemie badań
doskonałości
obejmujących metody analizy izotopowej.

The designated laboratories must meet the general criteria for the operation of testing laboratories set out in ISO/IEC 17025, and in particular must take part in a system of proficiency tests...
Wyznaczone laboratoria muszą spełniać ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych ustanowione w ISO/IEC 17025, a w szczególności muszą uczestniczyć w systemie badań
doskonałości
obejmujących metody analizy izotopowej.

The designated laboratories must meet the general criteria for the operation of testing laboratories set out in ISO/IEC 17025, and in particular must take part in a system of proficiency tests covering methods of isotopic analysis.

CEL SZCZEGÓŁOWY „UPOWSZECHNIANIE
DOSKONAŁOŚCI
I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA”

SPECIFIC OBJECTIVE 'SPREADING
EXCELLENCE
AND
WIDENING
PARTICIPATION'
CEL SZCZEGÓŁOWY „UPOWSZECHNIANIE
DOSKONAŁOŚCI
I ZAPEWNIENIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA”

SPECIFIC OBJECTIVE 'SPREADING
EXCELLENCE
AND
WIDENING
PARTICIPATION'

Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje
doskonałość
i jedność.

The number of stars is fixed, twelve being the symbol of perfection and unity.
Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje
doskonałość
i jedność.

The number of stars is fixed, twelve being the symbol of perfection and unity.

Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje
doskonałość
i jedność.

The number of stars is fixed, 12 being the symbol of perfection and unity.
Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje
doskonałość
i jedność.

The number of stars is fixed, 12 being the symbol of perfection and unity.

Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje
doskonałość
i jedność.

The number of stars is fixed, 12 being the symbol of perfection and unity.
Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje
doskonałość
i jedność.

The number of stars is fixed, 12 being the symbol of perfection and unity.

To podejście jest zorientowane na
doskonałość
i obejmuje weryfikację przedkonkurencyjnych pomysłów dotyczących kształtowania przyszłości technologii, umożliwiając społeczeństwu i przemysłowi...

This approach shall be driven by
excellence
and extends to exploring pre-competitive ideas for shaping the future of technology, enabling society and industry to benefit from multi-disciplinary...
To podejście jest zorientowane na
doskonałość
i obejmuje weryfikację przedkonkurencyjnych pomysłów dotyczących kształtowania przyszłości technologii, umożliwiając społeczeństwu i przemysłowi czerpanie korzyści z multidyscyplinarnej współpracy badawczej, która musi zostać podjęta na poziomie europejskim poprzez połączenie badań naukowych opartych na nauce oraz badań stymulowanych celami i wyzwaniami społecznymi lub konkurencyjnością przemysłową.

This approach shall be driven by
excellence
and extends to exploring pre-competitive ideas for shaping the future of technology, enabling society and industry to benefit from multi-disciplinary research collaboration that needs to be engaged at European level by making the link between research driven by science and research driven by societal goals and challenges or by industrial competitiveness.

w stosownych przypadkach – kryteria
doskonałości
i systemy oceny poziomu efektów działalności środowiskowej.

where appropriate, benchmarks of
excellence
and rating systems identifying environmental performance levels.
w stosownych przypadkach – kryteria
doskonałości
i systemy oceny poziomu efektów działalności środowiskowej.

where appropriate, benchmarks of
excellence
and rating systems identifying environmental performance levels.

Wybór projektów EMRP oraz przyznawanie grantów wspierających
doskonałość
i mobilność naukowców odbywa się poprzez okresowe zaproszenia do składania wniosków.

The selection of EMRP projects and the award of researcher
excellence
and researcher mobility grants shall be subject to periodic calls for proposals.
Wybór projektów EMRP oraz przyznawanie grantów wspierających
doskonałość
i mobilność naukowców odbywa się poprzez okresowe zaproszenia do składania wniosków.

The selection of EMRP projects and the award of researcher
excellence
and researcher mobility grants shall be subject to periodic calls for proposals.

...będą realizowane w ramach projektów modelowych, opierać się będzie na naukowej i technologicznej
doskonałości
i uwzględniać będzie następujące kwestie: wspólny cel, potencjalne oddziaływanie, integ

The selection of topics to be implemented as Flagships will be based on scientific and technologial
excellence
and will take into account the unifying goal, the potential impact, the integration of...
Wybór tematów, które będą realizowane w ramach projektów modelowych, opierać się będzie na naukowej i technologicznej
doskonałości
i uwzględniać będzie następujące kwestie: wspólny cel, potencjalne oddziaływanie, integracja zainteresowanych stron i zasobów w ramach spójnego planu badawczego oraz, w stosownych przypadkach, wsparcie udzielane przez zainteresowane strony oraz w ramach krajowych lub regionalnych programów badań naukowych.

The selection of topics to be implemented as Flagships will be based on scientific and technologial
excellence
and will take into account the unifying goal, the potential impact, the integration of stakeholders and resources under a cohesive research roadmap and, where appropriate, the support from stakeholders and national/regional research programmes.

Reformy powinny sprzyjać rozwijaniu
doskonałości
i inteligentnej specjalizacji, promowaniu uczciwości naukowej, zacieśnianiu współpracy między uczelniami, instytucjami badawczymi a podmiotami...

The reforms should foster
excellence
and smart specialisation, promote scientific integrity, reinforce cooperation between universities, research institutes, public, private and third sector players,...
Reformy powinny sprzyjać rozwijaniu
doskonałości
i inteligentnej specjalizacji, promowaniu uczciwości naukowej, zacieśnianiu współpracy między uczelniami, instytucjami badawczymi a podmiotami publicznymi, prywatnymi i usługowymi, zarówno w kraju, jak i poza nim, oraz zapewnić rozwój infrastruktury i sieci, które umożliwiają upowszechnianie wiedzy.

The reforms should foster
excellence
and smart specialisation, promote scientific integrity, reinforce cooperation between universities, research institutes, public, private and third sector players, both domestically and internationally and ensure the development of infrastructures and networks that enable knowledge diffusion.

...rozwiniętych państwach członkowskich i regionach powinny być rozwijane wokół istniejących biegunów
doskonałości
i unikać nadmiernego przestrzennego rozproszenia zasobów.

RTD in the less developed Member States and regions should be developed around existing poles of
excellence
and avoid the excessive spatial dispersion of resources.
BRT w mniej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach powinny być rozwijane wokół istniejących biegunów
doskonałości
i unikać nadmiernego przestrzennego rozproszenia zasobów.

RTD in the less developed Member States and regions should be developed around existing poles of
excellence
and avoid the excessive spatial dispersion of resources.

W związku z tym szczególnie ważne będzie umożliwienie WCB wzięcia udziału w sieciach
doskonałości
i projektach zintegrowanych.

The possibility of the JRC taking part in networks of
excellence
and integrated projects will be particularly important in this connection.
W związku z tym szczególnie ważne będzie umożliwienie WCB wzięcia udziału w sieciach
doskonałości
i projektach zintegrowanych.

The possibility of the JRC taking part in networks of
excellence
and integrated projects will be particularly important in this connection.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich