Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: czas
W danym
czasie
tylko jeden element "CE" lub grupa elementów "CE" może używać takiego kanału. NB.

Only one "CE" or group of "CEs" can have use of the channel
at
any given
time
.
W danym
czasie
tylko jeden element "CE" lub grupa elementów "CE" może używać takiego kanału. NB.

Only one "CE" or group of "CEs" can have use of the channel
at
any given
time
.

W danym
czasie
tylko jeden element "CE" lub grupa elementów "CE" może używać takiego kanału.

Only one "CE" or group of "CEs" can have use of the channel
at
any given
time
.
W danym
czasie
tylko jeden element "CE" lub grupa elementów "CE" może używać takiego kanału.

Only one "CE" or group of "CEs" can have use of the channel
at
any given
time
.

W tym
czasie
tylko obszar Thionville w północnej części departamentu Moselle dotknięty był tą chorobą.

At
that
time
, only the area of Thionville in the northern part of Moselle was concerned by the disease.
W tym
czasie
tylko obszar Thionville w północnej części departamentu Moselle dotknięty był tą chorobą.

At
that
time
, only the area of Thionville in the northern part of Moselle was concerned by the disease.

przypomina, że Parlament od
czasu
rezolucji o udzieleniu absolutorium na rok 2006 wzywał agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej w celu bezstronnego...

Recalls once more that Parliament, since its 2006 discharge resolution, called on the Agencies to consider setting up an inter-Agency disciplinary board to apply, in an impartial manner, disciplinary...
przypomina, że Parlament od
czasu
rezolucji o udzieleniu absolutorium na rok 2006 wzywał agencje do rozważenia możliwości utworzenia międzyagencyjnej rady dyscyplinarnej w celu bezstronnego stosowania sankcji dyscyplinarnych włącznie z wykluczeniem; zwraca uwagę na nadal występujące trudności w realizacji tego projektu; wzywa jednak agencję koordynującą sieć agencji do ustanowienia sieci pracowników znajdujących się na odpowiednim szczeblu hierarchii zawodowej, by zostać członkami rady dyscyplinarnej;

Recalls once more that Parliament, since its 2006 discharge resolution, called on the Agencies to consider setting up an inter-Agency disciplinary board to apply, in an impartial manner, disciplinary sanctions up to exclusion; notes that this project remains difficult to take forward; calls on the Agency responsible for coordinating the network of Agencies to establish a network of staff at the grade required to be impartial members of the disciplinary board;

Należy określić
czas
monitorowania i kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A po ich zamknięciu, proporcjonalnie do ryzyka wywoływanego przez dany obiekt unieszkodliwiania odpadów w...

An after‐closure
period
for monitoring and control of Category A waste facilities should be laid down proportionate to the risk posed by the individual waste facility, in a way similar to that...
Należy określić
czas
monitorowania i kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów kategorii A po ich zamknięciu, proporcjonalnie do ryzyka wywoływanego przez dany obiekt unieszkodliwiania odpadów w sposób podobny do tego, który jest wymagany dyrektywą 1999/31/WE.

An after‐closure
period
for monitoring and control of Category A waste facilities should be laid down proportionate to the risk posed by the individual waste facility, in a way similar to that required by Directive 1999/31/EC.

Państwa członkowskie w regularnych odstępach
czasu
monitorują swoje krajowe jednostki akredytujące w celu zapewnienia, aby stale spełniały wymogi niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wyników...

Member States shall monitor their national accreditation bodies at regular intervals in order to ensure that they fulfil the requirements of this Regulation on a continuing basis, taking into account...
Państwa członkowskie w regularnych odstępach
czasu
monitorują swoje krajowe jednostki akredytujące w celu zapewnienia, aby stale spełniały wymogi niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem wyników oceny wzajemnej przeprowadzonej zgodnie z art. 64.

Member States shall monitor their national accreditation bodies at regular intervals in order to ensure that they fulfil the requirements of this Regulation on a continuing basis, taking into account the results of the peer evaluation carried out in accordance with Article 64.

...katalizatora (np. monitorowanie pewnego odsetka nieprawidłowości zapłonu w pewnym okresie
czasu
) – monitorowanie wydajności

...cause catalyst damage (e.g. by monitoring a certain percentage of misfiring in a certain period of
time
) — performance monitoring
Nieprawidłowość zapłonu, która może spowodować uszkodzenie katalizatora (np. monitorowanie pewnego odsetka nieprawidłowości zapłonu w pewnym okresie
czasu
) – monitorowanie wydajności

Misfire that may cause catalyst damage (e.g. by monitoring a certain percentage of misfiring in a certain period of
time
) — performance monitoring

...zdolność układu VGT do osiągnięcia ustalonej geometrii w określonym przez producenta odstępie
czasu
– monitorowanie wydajności.

Variable geometry turbo (VGT) slow response: VGT system’s ability to achieve the commanded geometry within a manufacturer specified time-performance monitoring.
Powolna odpowiedź turbosprężarki o zmiennej geometrii (VGT): zdolność układu VGT do osiągnięcia ustalonej geometrii w określonym przez producenta odstępie
czasu
– monitorowanie wydajności.

Variable geometry turbo (VGT) slow response: VGT system’s ability to achieve the commanded geometry within a manufacturer specified time-performance monitoring.

Dane uzyskane w
czasie
monitorowania są gromadzone i interpretowane.

The data collected from the monitoring shall be collated and interpreted.
Dane uzyskane w
czasie
monitorowania są gromadzone i interpretowane.

The data collected from the monitoring shall be collated and interpreted.

Prawodawstwo w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding spirit drinks does not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwo w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [7], jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia EOG.

Legislation regarding spirit drinks does not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products [7] is extended to Liechtenstein, as stated in the introduction to Chapter XXVII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia.

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the introduction to Chapter XXVII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia.

Legislation regarding spirit drinks shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as stated in the introduction to Chapter XXVII of Annex II to the Agreement.

Prawodawstwo w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu...

Legislation regarding feedingstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwo w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zgodnie z ustaleniami w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia.

Legislation regarding feedingstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the sectoral adaptations to Annex I to the Agreement.

Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu...

Legislation regarding feedingstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zgodnie z ustaleniami w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia.

Legislation regarding feedingstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the sectoral adaptations to Annex I to the Agreement.

Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation concerning veterinary matters shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in...
Prawodawstwa regulującego zagadnienia weterynaryjne nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zgodnie z ustaleniami w dostosowaniach sektorowych do załącznika I. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu,

Legislation concerning veterinary matters shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the sectoral adaptations to Annex I. This Decision is therefore not to apply to Liechtenstein,

...załącznikiem I, rozdziałami XII i XXVII załącznika II oraz Protokołem nr 47 do Porozumienia na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj

The Regulation shall not apply to Liechtenstein in relation to products covered by Annex I, Chapters XII and XXVII of Annex II and Protocol 47 to the Agreement, as long as the application of the...
Rozporządzenie nie ma zastosowania do Liechtensteinu w odniesieniu do produktów objętych załącznikiem I, rozdziałami XII i XXVII załącznika II oraz Protokołem nr 47 do Porozumienia na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi.”;

The Regulation shall not apply to Liechtenstein in relation to products covered by Annex I, Chapters XII and XXVII of Annex II and Protocol 47 to the Agreement, as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein.’;

Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG.

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the introduction to Chapter XII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG.

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the introduction to Chapter XII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwo dotyczące środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwo dotyczące środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG.

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the introduction to Chapter XII of Annex II to the EEA Agreement.

Prawodawstwo dotyczące środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską...

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural...
Prawodawstwo dotyczące środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na
czas
rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG.

Legislation regarding foodstuffs shall not apply to Liechtenstein as long as the application of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products is extended to Liechtenstein, as specified in the introduction to Chapter XII of Annex II to the EEA Agreement.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich