Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: cykl koniunkturalny
...na podstawie obecnych warunków rynkowych równą [4 – 6,5] mld EUR a wyceną z uwzględnieniem całego
cyklu koniunkturalnego
równą [6,5 – 9] mld EUR dokonaną przez zewnętrznego eksperta ds. wyceny na...

...between the ‘current market conditions’ valuation of EUR [4 - 6,5] billion and the ‘through the
cycle
’ valuation of EUR [6,5 - 9] billion as calculated by its external valuation expert at the begi
Podkreśliło, że cena mieściła się w przedziale między wyceną dokonaną na podstawie obecnych warunków rynkowych równą [4 – 6,5] mld EUR a wyceną z uwzględnieniem całego
cyklu koniunkturalnego
równą [6,5 – 9] mld EUR dokonaną przez zewnętrznego eksperta ds. wyceny na początku października 2008 r. (zanim doszło do transakcji w dniu 3 października 2008 r.).

It underlined that the price was between the ‘current market conditions’ valuation of EUR [4 - 6,5] billion and the ‘through the
cycle
’ valuation of EUR [6,5 - 9] billion as calculated by its external valuation expert at the beginning of October 2008 (prior to the 3 October 2008 transaction).

Długość okresu odroczenia ustala się zgodnie z
cyklem koniunkturalnym
, charakterem działalności, ryzykiem z nią związanym oraz działaniami odnośnego pracownika;

The length of the deferral period shall be established in accordance with the
business cycle
, the nature of the
business
, its risks and the activities of the member of staff in question;
Długość okresu odroczenia ustala się zgodnie z
cyklem koniunkturalnym
, charakterem działalności, ryzykiem z nią związanym oraz działaniami odnośnego pracownika;

The length of the deferral period shall be established in accordance with the
business cycle
, the nature of the
business
, its risks and the activities of the member of staff in question;

Długość okresu odroczenia ustala się zgodnie z
cyklem koniunkturalnym
, charakterem działalności, ryzykiem z nią związanym oraz działalnością odnośnych pracowników.

The length of the deferral period shall be established in accordance with the
business cycle
, the nature of the
business
, its risks and the activities of the member of staff in question;
Długość okresu odroczenia ustala się zgodnie z
cyklem koniunkturalnym
, charakterem działalności, ryzykiem z nią związanym oraz działalnością odnośnych pracowników.

The length of the deferral period shall be established in accordance with the
business cycle
, the nature of the
business
, its risks and the activities of the member of staff in question;

Wspomniane normy uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności danych dotyczących niewykonania zobowiązań.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in default experience.
Wspomniane normy uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności danych dotyczących niewykonania zobowiązań.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in default experience.

Wspomniane normy uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności w zakresie częstości niewykonania zobowiązań.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in default experience.
Wspomniane normy uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności w zakresie częstości niewykonania zobowiązań.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in default experience.

Normy te uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności dochodów kapitałowych.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in equity returns.
Normy te uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności dochodów kapitałowych.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in equity returns.

Normy te uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności dochodów z tytułu udziałów kapitałowych.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in equity returns.
Normy te uwzględniają
cykle koniunkturalne
i podobne czynniki systematycznej zmienności dochodów z tytułu udziałów kapitałowych.

These standards shall take account of
business cycles
and similar systematic variability in equity returns.

...obejmujące siłę roboczą, akumulację kapitału i łączną wydajność czynników produkcji, zmiany
cyklu koniunkturalnego
i stan oszczędności netto w sektorze prywatnym;

...the various contributions provided by labour, capital accumulation and total factor productivity,
cyclical
developments, and the private sector net savings position;
rozwój sytuacji gospodarczej w średnim okresie w szczególności wzrost potencjalny, w tym różne elementy składowe obejmujące siłę roboczą, akumulację kapitału i łączną wydajność czynników produkcji, zmiany
cyklu koniunkturalnego
i stan oszczędności netto w sektorze prywatnym;

the developments in the medium-term economic position, in particular potential growth, including the various contributions provided by labour, capital accumulation and total factor productivity,
cyclical
developments, and the private sector net savings position;

Dane te są elementem kluczowym dla analizy
cyklu koniunkturalnego
i analizy strukturalnej.

This data is a key element for
business cycle
and structural analysis.
Dane te są elementem kluczowym dla analizy
cyklu koniunkturalnego
i analizy strukturalnej.

This data is a key element for
business cycle
and structural analysis.

...nr 1165/98 ustanowiono wspólne ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk Wspólnoty dotyczących
cyklu koniunkturalnego
i określono zmienne wymagane do analizy krótkoterminowego rozwoju podaży i po

...established a common framework for the production of short-term Community statistics on the
business cycle
and laid down the required variables for the analysis of the short-term evolution of
Rozporządzeniem (WE) nr 1165/98 ustanowiono wspólne ramy tworzenia krótkoterminowych statystyk Wspólnoty dotyczących
cyklu koniunkturalnego
i określono zmienne wymagane do analizy krótkoterminowego rozwoju podaży i popytu, czynników produkcyjnych oraz cen.

Regulation (EC) No 1165/98 established a common framework for the production of short-term Community statistics on the
business cycle
and laid down the required variables for the analysis of the short-term evolution of supply and demand, production factors and prices.

...1165/98 ustaliło wspólne ramy dla sporządzania statystyk krótkoterminowych Wspólnoty dotyczących
cyklu koniunkturalnego
i określiło wymagane zmienne.

...established a common framework for the production of short-term Community statistics on the
business cycle
and laid down the required variables.
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98 ustaliło wspólne ramy dla sporządzania statystyk krótkoterminowych Wspólnoty dotyczących
cyklu koniunkturalnego
i określiło wymagane zmienne.

Regulation (EC) No 1165/98 established a common framework for the production of short-term Community statistics on the
business cycle
and laid down the required variables.

...za niezrównoważony z uwagi na uzależnienie od finansowania za pośrednictwem wrażliwych na zmiany
cyklu koniunkturalnego
przychodów z reklam.

The restructuring plan as notified for TV2
runs
between 4 February 2009 and 31 December 2012. It aimed to address TV2’s business weaknesses, notably an imbalance towards short-term debt in the...
Plan restrukturyzacji zgłoszony w odniesieniu do TV2 obejmuje okres od dnia 4 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Jego celem było naprawienie niedociągnięć w działalności TV2, polegających w szczególności na zbyt wysokiej wartości zobowiązań krótkoterminowych w bilansie oraz niedostosowaniu modelu prowadzenia działalności przyjętego dla kanału publicznego, który to model uznano za niezrównoważony z uwagi na uzależnienie od finansowania za pośrednictwem wrażliwych na zmiany
cyklu koniunkturalnego
przychodów z reklam.

The restructuring plan as notified for TV2
runs
between 4 February 2009 and 31 December 2012. It aimed to address TV2’s business weaknesses, notably an imbalance towards short-term debt in the balance sheet and a
business
model for the public service channel that is deemed unsustainable due to its reliance on funding via
cycle-sensitive
advertising revenues.

Należy osiągnąć bardziej symetryczne podejście do polityki fiskalnej w ramach
cyklu koniunkturalnego
poprzez zwiększenie dyscypliny budżetowej w okresach dobrej koniunktury, mając na celu unikanie...

A more symmetrical approach to fiscal policy
over
the
cycle
through enhanced budgetary discipline in economic good times should be achieved, with the objective to avoid pro-cyclical policies and to...
Należy osiągnąć bardziej symetryczne podejście do polityki fiskalnej w ramach
cyklu koniunkturalnego
poprzez zwiększenie dyscypliny budżetowej w okresach dobrej koniunktury, mając na celu unikanie polityki procyklicznej i stopniowe osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego.

A more symmetrical approach to fiscal policy
over
the
cycle
through enhanced budgetary discipline in economic good times should be achieved, with the objective to avoid pro-cyclical policies and to gradually reach the medium-term budgetary objective.

...mowa w ust. 2, EBC bierze pod uwagę specyfikę sytuacji systemu finansowego, sytuację gospodarczą i
cykl koniunkturalny
w poszczególnych państwach członkowskich lub ich częściach.

...into account the specific situation of the financial system, economic situation and the economic
cycle
in individual Member States or parts thereof.
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2, EBC bierze pod uwagę specyfikę sytuacji systemu finansowego, sytuację gospodarczą i
cykl koniunkturalny
w poszczególnych państwach członkowskich lub ich częściach.

When carrying out the tasks referred to in paragraph 2, the ECB shall take into account the specific situation of the financial system, economic situation and the economic
cycle
in individual Member States or parts thereof.

środków łagodzących wzrosty i spadki w
cyklu koniunkturalnym
, w tym konieczności tworzenia przez instytucje kredytowe w okresie dobrej koniunktury buforów przeciwdziałających cykliczności, które...

measures that mitigate the ups and downs of the
business cycle
, including the need for credit institutions to build counter-cyclical buffers in good times that can be used during a downturn;
środków łagodzących wzrosty i spadki w
cyklu koniunkturalnym
, w tym konieczności tworzenia przez instytucje kredytowe w okresie dobrej koniunktury buforów przeciwdziałających cykliczności, które można wykorzystać w czasie jej spadku;

measures that mitigate the ups and downs of the
business cycle
, including the need for credit institutions to build counter-cyclical buffers in good times that can be used during a downturn;

...sposób rozwój sytuacji gospodarczej w średnim okresie (w szczególności potencjalny wzrost, stan
cyklu koniunkturalnego
, wdrażanie polityk w ramach Agendy Lizbońskiej oraz polityk sprzyjających bad

...developments in the medium-term economic position (in particular potential growth, prevailing
cyclical
conditions, the implementation of policies in the context of the Lisbon agenda and policies
Sprawozdanie odzwierciedla we właściwy sposób rozwój sytuacji gospodarczej w średnim okresie (w szczególności potencjalny wzrost, stan
cyklu koniunkturalnego
, wdrażanie polityk w ramach Agendy Lizbońskiej oraz polityk sprzyjających badaniom i rozwojowi oraz innowacjom) oraz rozwój sytuacji budżetowej w średnim okresie (w szczególności starania prowadzące do konsolidacji fiskalnej w „okresach dobrej koniunktury”, stabilność długu, inwestycje publiczne oraz ogólną jakość finansów publicznych).

The report shall appropriately reflect developments in the medium-term economic position (in particular potential growth, prevailing
cyclical
conditions, the implementation of policies in the context of the Lisbon agenda and policies to foster research and development and innovation) and developments in the medium-term budgetary position (in particular, fiscal consolidation efforts in “good times”, debt sustainability, public investment and the overall quality of public finances).

...włącznie z ryzykiem, jakie niesie otoczenie makroekonomiczne danej instytucji w związku ze stanem
cyklu koniunkturalnego
; zapewniają również dokonywanie przez ten organ okresowych przeglądów tych...

...is or might be exposed to, including those posed by the macroeconomic environment in which it
operates
in relation to the status of the
business cycle
.
Państwa członkowskie zapewniają zatwierdzanie przez organ zarządzający strategii i polityk dotyczących podejmowania, monitorowania i ograniczania ryzyka, na które jest lub może być narażona instytucja, a także zarządzania takim ryzykiem, włącznie z ryzykiem, jakie niesie otoczenie makroekonomiczne danej instytucji w związku ze stanem
cyklu koniunkturalnego
; zapewniają również dokonywanie przez ten organ okresowych przeglądów tych strategii i polityk.

Member States shall ensure that the management body approves and periodically reviews the strategies and policies for taking up, managing, monitoring and mitigating the risks the institution is or might be exposed to, including those posed by the macroeconomic environment in which it
operates
in relation to the status of the
business cycle
.

Niższe dochody podatkowe oraz wzrost wydatków związanych z
cyklem koniunkturalnym
, wynikające w szczególności ze wzrostu bezrobocia, przyczyniły się do wysokiego poziomu deficytu sektora instytucji...

Falling tax revenue and an increase in
cyclical
expenditure, in particular due to rising unemployment, have contributed to a high general government deficit and a steep increase in debt, compared to...
Niższe dochody podatkowe oraz wzrost wydatków związanych z
cyklem koniunkturalnym
, wynikające w szczególności ze wzrostu bezrobocia, przyczyniły się do wysokiego poziomu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz gwałtownego pogłębienia się zadłużenia, w porównaniu z ich korzystną sytuacją sprzed kryzysu i pomimo wdrożenia od połowy 2008 r. pięciu znacznych pakietów konsolidacji budżetowej.

Falling tax revenue and an increase in
cyclical
expenditure, in particular due to rising unemployment, have contributed to a high general government deficit and a steep increase in debt, compared to the favourable pre-crisis positions and despite the implementation of five important fiscal consolidation packages since mid-2008.

Dane obejmują pełen zakres warunków ekonomicznych, takich jak pełen
cykl koniunkturalny
.

The data shall cover a full range of economic conditions, such as
a
full
business cycle
.
Dane obejmują pełen zakres warunków ekonomicznych, takich jak pełen
cykl koniunkturalny
.

The data shall cover a full range of economic conditions, such as
a
full
business cycle
.

...aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1165/98 w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla analizy
cyklu koniunkturalnego
.

...to update Regulation (EC) No 1165/98 in areas of particular importance to the study of the
business cycle
.
W związku z tym należy dokonać aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1165/98 w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla analizy
cyklu koniunkturalnego
.

It is therefore necessary to update Regulation (EC) No 1165/98 in areas of particular importance to the study of the
business cycle
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich