Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: cykl gospodarczy
...wystarczającego do złagodzenia wahań wyników finansowych HSH, będących rezultatem wahań
cyklu gospodarczego
, aby nie narażać na ryzyko procesu przywracania rentowności banku.

...sufficient to buffer variations in the financial performance of HSH resulting from swings in the
economic cycle
is crucial in order not to compromise its return to viability.
Z powodów przedstawionych w motywach (223)–(226) oraz wyjaśnionych dodatkowo w motywach (229)–(232) poniżej Komisja uważa, że zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie poziomu dokapitalizowania wystarczającego do złagodzenia wahań wyników finansowych HSH, będących rezultatem wahań
cyklu gospodarczego
, aby nie narażać na ryzyko procesu przywracania rentowności banku.

For the reasons set out in recitals 223 to 226 and further explained in recitals 229 to 232 below, the Commission considers that achieving a level of capitalisation sufficient to buffer variations in the financial performance of HSH resulting from swings in the
economic cycle
is crucial in order not to compromise its return to viability.

wpływów uzyskanych w całym
cyklu gospodarczym
współfinansowanych inwestycji w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa;

revenues generated throughout the
economic
lifetime of the co-financed investments in the case of investments in firms;
wpływów uzyskanych w całym
cyklu gospodarczym
współfinansowanych inwestycji w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa;

revenues generated throughout the
economic
lifetime of the co-financed investments in the case of investments in firms;

wpływów uzyskanych w całym
cyklu gospodarczym
współfinansowanych inwestycji w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa;

receipts generated throughout the
economic
lifetime of the co-financed investments in the case of investment in firms;
wpływów uzyskanych w całym
cyklu gospodarczym
współfinansowanych inwestycji w przypadku inwestycji w przedsiębiorstwa;

receipts generated throughout the
economic
lifetime of the co-financed investments in the case of investment in firms;

...ramy gospodarcze, ogólny poziom płac powinien się zmieniać zgodnie ze wzrostem wydajności w ramach
cyklu gospodarczego
i odzwierciedlać sytuację na rynku pracy.

...general economic framework, overall wage developments should be in line with productivity growth
over
the
economic cycle
and should reflect the labour market situation.
Aby maksymalnie zwiększyć tempo tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymać konkurencyjność i wnieść wkład w całościowe ramy gospodarcze, ogólny poziom płac powinien się zmieniać zgodnie ze wzrostem wydajności w ramach
cyklu gospodarczego
i odzwierciedlać sytuację na rynku pracy.

To maximise job creation, preserve competitiveness and contribute to the general economic framework, overall wage developments should be in line with productivity growth
over
the
economic cycle
and should reflect the labour market situation.

...czy niniejsze rozporządzenie jako całość, wraz z dyrektywą 2013/36/UE, ma znaczący wpływ na
cykl gospodarczy
, i w świetle tej analizy rozważa, czy uzasadnione byłoby podjęcie działań naprawczy

...Regulation taken as a whole, together with Directive 2013/36/EU has significant effects on the
economic cycle
and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures a
Komisja, działając we współpracy z EUNB, ERRS i państwami członkowskimi oraz uwzględniając opinię EBC, okresowo monitoruje, czy niniejsze rozporządzenie jako całość, wraz z dyrektywą 2013/36/UE, ma znaczący wpływ na
cykl gospodarczy
, i w świetle tej analizy rozważa, czy uzasadnione byłoby podjęcie działań naprawczych.

The Commission, in cooperation with EBA, ESRB and the Member States, and taking into account the opinion of the ECB, shall periodically monitor whether this Regulation taken as a whole, together with Directive 2013/36/EU has significant effects on the
economic cycle
and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures are justified.

...monitoruje okresowo, czy niniejsza dyrektywa, wraz z dyrektywą 2006/49/WE, ma znaczący wpływ na
cykl gospodarczy
i w świetle tej analizy rozważa, czy uzasadnione byłoby podjęcie środków naprawczyc

...monitor whether this Directive, together with Directive 2006/49/EC, has significant effects on the
economic cycle
and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial...
„Komisja, we współpracy z EUNB i państwami członkowskimi, oraz uwzględniając wkład Europejskiego Banku Centralnego, monitoruje okresowo, czy niniejsza dyrektywa, wraz z dyrektywą 2006/49/WE, ma znaczący wpływ na
cykl gospodarczy
i w świetle tej analizy rozważa, czy uzasadnione byłoby podjęcie środków naprawczych.”.

‘The Commission, in cooperation with EBA and the Member States, and taking into account the contribution of the European Central Bank, shall periodically monitor whether this Directive, together with Directive 2006/49/EC, has significant effects on the
economic cycle
and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures are justified.’.

...w ogólne ramy gospodarcze, ogólny rozwój płac powinien być zgodny ze wzrostem wydajności w całym
cyklu gospodarczym
i powinien odzwierciedlać sytuację na rynku pracy.

...general economic framework, overall wage developments should be in line with productivity growth
over
the
economic cycle
and should reflect the labour market situation.
Aby maksymalnie zwiększyć tempo tworzenia nowych miejsc pracy, przyczynić się do utrzymania konkurencyjności i mieć swój wkład w ogólne ramy gospodarcze, ogólny rozwój płac powinien być zgodny ze wzrostem wydajności w całym
cyklu gospodarczym
i powinien odzwierciedlać sytuację na rynku pracy.

To maximise job creation, preserve competitiveness and contribute to the general economic framework, overall wage developments should be in line with productivity growth
over
the
economic cycle
and should reflect the labour market situation.

...dyrektywa, traktowana jako całość, wraz z dyrektywą 2006/49/WE, wywołuje istotne skutki w zakresie
cyklu gospodarczego
, oraz w świetle tego badania rozważa, czy uzasadnione są środki zaradcze.

...Directive taken as a whole, together with Directive 2006/49/EC, has significant effects on the
economic cycle
and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures a
Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, oraz przy uwzględnieniu wkładu Europejskiego Banku Centralnego, okresowo monitoruje, czy niniejsza dyrektywa, traktowana jako całość, wraz z dyrektywą 2006/49/WE, wywołuje istotne skutki w zakresie
cyklu gospodarczego
, oraz w świetle tego badania rozważa, czy uzasadnione są środki zaradcze.

The Commission, in cooperation with Member States, and taking into account the contribution of the European Central Bank, shall periodically monitor whether this Directive taken as a whole, together with Directive 2006/49/EC, has significant effects on the
economic cycle
and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures are justified.

...podatna na nieprzewidywalne zdarzenia wykraczające poza zmiany, które można przypisać przebiegowi
cyklu gospodarczego
(na przykład klęski żywiołowe lub wydarzenia geopolityczne, takie jak...

...the business activity is prone to unpredictable events beyond the fluctuations attributable to the
economic cycle
(for example natural disasters or geopolitical events such as terrorism etc.).
Zmienność wynika zazwyczaj z faktu, iż działalność gospodarcza jest podatna na nieprzewidywalne zdarzenia wykraczające poza zmiany, które można przypisać przebiegowi
cyklu gospodarczego
(na przykład klęski żywiołowe lub wydarzenia geopolityczne, takie jak terroryzm itp.).

The volatility typically results from the fact that the business activity is prone to unpredictable events beyond the fluctuations attributable to the
economic cycle
(for example natural disasters or geopolitical events such as terrorism etc.).

...z wnioskami ustawodawczymi – sprawozdań dotyczących potencjalnego wpływu wymogów kapitałowych na
cykl gospodarczy
, minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ekspozycji w pos

...legislative proposals, where appropriate, on the possible effect of capital requirements on the
economic cycle
of minimum, own funds requirements for exposures in the form of covered bonds, large
Aby uwzględnić zmiany sytuacji na rynku oraz doświadczenia zebrane podczas stosowania niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna być zobowiązana do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie – w stosownych przypadkach razem z wnioskami ustawodawczymi – sprawozdań dotyczących potencjalnego wpływu wymogów kapitałowych na
cykl gospodarczy
, minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących płynności, dźwigni finansowej, ekspozycji na przeniesione ryzyko kredytowe, ryzyka kredytowego kontrahenta oraz metody wyceny pierwotnej ekspozycji, ekspozycji detalicznych, definicji kapitału uznanego oraz stopnia stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

In order to take account of market developments and experience in the application of this Regulation, the Commission should be required to submit reports to the European Parliament and to the Council, together with legislative proposals, where appropriate, on the possible effect of capital requirements on the
economic cycle
of minimum, own funds requirements for exposures in the form of covered bonds, large exposures, liquidity requirements, leverage, exposures to transferred credit risk, counterparty credit risk and the original exposure method, retail exposures, on the definition of eligible capital, and the level of application of this Regulation.

Ryzyko finansowe wynikające z
cyklów gospodarczych
zostaje w ten sposób wykluczone, tak aby zwiększyć szanse uzyskania zwrotu z inwestycji oraz jego wysokość.

The financial risks that depend on the
economic cycle
are therefore removed in order to enhance the possibility and the size of return on investment.
Ryzyko finansowe wynikające z
cyklów gospodarczych
zostaje w ten sposób wykluczone, tak aby zwiększyć szanse uzyskania zwrotu z inwestycji oraz jego wysokość.

The financial risks that depend on the
economic cycle
are therefore removed in order to enhance the possibility and the size of return on investment.

Konsumpcja SPT jest powiązana z całym
cyklem gospodarczym
, a w szczególności z wydarzeniami w sektorze naftowym i gazowym.

Consumption of SPT is related to the overall
economic cycle
and in particular to developments in the oil and gas sector.
Konsumpcja SPT jest powiązana z całym
cyklem gospodarczym
, a w szczególności z wydarzeniami w sektorze naftowym i gazowym.

Consumption of SPT is related to the overall
economic cycle
and in particular to developments in the oil and gas sector.

...dotyczące wymogów kapitałowych, zaleca się sprawdzanie, czy przepisy te mają znaczny wpływ na
cykl gospodarczy
.

...requirements, it is desirable to keep under review whether these have significant effects on the
economic cycle
.
Z uwagi na wrażliwość na ryzyko, jaka charakteryzuje przepisy dotyczące wymogów kapitałowych, zaleca się sprawdzanie, czy przepisy te mają znaczny wpływ na
cykl gospodarczy
.

In view of the risk-sensitivity of the rules relating to capital requirements, it is desirable to keep under review whether these have significant effects on the
economic cycle
.

...oraz podejścia opartego na pojedynczych projektach, pozwalającego na dostosowanie się do
cyklów gospodarczych
.

...and that it should work using a project-based approach in order to be able to respond to the
economic cycle
.
Ponadto konieczne wydaje się zapewnienie przedsiębiorstwu możliwie największej elastyczności oraz podejścia opartego na pojedynczych projektach, pozwalającego na dostosowanie się do
cyklów gospodarczych
.

It has also been found necessary for the undertaking to be as flexible as possible and that it should work using a project-based approach in order to be able to respond to the
economic cycle
.

Spowodował to duży popyt, zwłaszcza w 2007 r. i w ODP, który cechował szczególnie korzystny okres
cyklu gospodarczego
.

...demand, in particular during 2007 and the RIP which were exceptionally favourable periods in the
economic cycle
.
Spowodował to duży popyt, zwłaszcza w 2007 r. i w ODP, który cechował szczególnie korzystny okres
cyklu gospodarczego
.

This was due to high demand, in particular during 2007 and the RIP which were exceptionally favourable periods in the
economic cycle
.

...i rynku towarowym, reagując na globalizację, postęp technologiczny, zmiany popytu oraz zmiany
cyklu gospodarczego
.

...labour and product markets in response to globalisation, technological advances, demand shift, and
cyclical
changes.
Państwa członkowskie powinny przeprowadzać reformy rynku pracy i rynku towarowego, które jednocześnie zwiększają potencjał wzrostu i wzmacniają ramy makroekonomiczne przez zwiększanie elastyczności, mobilności czynników produkcji i zdolności przystosowawczych na rynku pracy i rynku towarowym, reagując na globalizację, postęp technologiczny, zmiany popytu oraz zmiany
cyklu gospodarczego
.

Member States should pursue labour and product markets reforms that at the same time increase the growth potential and support the macroeconomic framework by increasing flexibility, factor mobility and adjustment capacity in labour and product markets in response to globalisation, technological advances, demand shift, and
cyclical
changes.

...podkreślić, że szkodliwy dumping może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w każdym z punktów
cyklu gospodarczego
.

First, it is underlined that injurious dumping can very well occur at all points in the
economic cycle
.
Przede wszystkim należy podkreślić, że szkodliwy dumping może z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w każdym z punktów
cyklu gospodarczego
.

First, it is underlined that injurious dumping can very well occur at all points in the
economic cycle
.

Działalność cykliczna jest to działalność, której realizacja jest ściśle związana z
cyklem gospodarczym
.

Cyclical activities are activities whose performance is closely linked to the
economic cycle
.
Działalność cykliczna jest to działalność, której realizacja jest ściśle związana z
cyklem gospodarczym
.

Cyclical activities are activities whose performance is closely linked to the
economic cycle
.

...w ODP odzwierciedlają fakt, że poprawa wskaźników nastąpiła w ciągu wyjątkowo korzystnego okresu w
cyklu gospodarczym
.

...in the RIP reflects the fact that this was during an exceptionally favourable period in the
economic cycle
.
Zyski osiągnięte w ODP odzwierciedlają fakt, że poprawa wskaźników nastąpiła w ciągu wyjątkowo korzystnego okresu w
cyklu gospodarczym
.

The profit achieved in the RIP reflects the fact that this was during an exceptionally favourable period in the
economic cycle
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich