Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ch����
Konsulat informuje osobę ubiegającą się o wizę, w jakim(-
ch
) języku(-ach) można wypełniać formularz wniosku.

The consulate shall inform applicants of the language(s) which may be used when filling in the application form.
Konsulat informuje osobę ubiegającą się o wizę, w jakim(-
ch
) języku(-ach) można wypełniać formularz wniosku.

The consulate shall inform applicants of the language(s) which may be used when filling in the application form.

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia

T(
CH
) Chilled products

T(
CH
) Produkty schłodzone

T(
CH
) Chilled products
T(
CH
) Produkty schłodzone

T(
CH
) Chilled products

...rozpoczyna się w tym samym momencie co ocena dokumentacji innych substancji czynnych w tym(-
ch
) samym(-ch) typie(-ach) produktów co typ(-y) określony(-e) w załączniku V.”;

For product types other than 8 and 14, the evaluation of the dossiers shall commence at the same time as the evaluation of dossiers for other active substances in the same product type(s) as...
W odniesieniu do typów produktów innych niż typy 8 i 14, ocena dokumentacji rozpoczyna się w tym samym momencie co ocena dokumentacji innych substancji czynnych w tym(-
ch
) samym(-ch) typie(-ach) produktów co typ(-y) określony(-e) w załączniku V.”;

For product types other than 8 and 14, the evaluation of the dossiers shall commence at the same time as the evaluation of dossiers for other active substances in the same product type(s) as specified in Annex V.’

Moduły CA1, CA2 lub
CH
można stosować wyłącznie w przypadku produktów wprowadzonych do obrotu, a więc opracowanych przed wejściem niniejszej TSI w życie pod warunkiem że producent wykaże przed...

Modules CA1, CA2 or
CH
may be used only in the case of products placed on the market, and therefore developed, before the entry into force of this TSI, provided that the manufacturer demonstrates to...
Moduły CA1, CA2 lub
CH
można stosować wyłącznie w przypadku produktów wprowadzonych do obrotu, a więc opracowanych przed wejściem niniejszej TSI w życie pod warunkiem że producent wykaże przed jednostką notyfikowaną, że do celów poprzednich zastosowań dokonano przeglądu konstrukcji i przeprowadzono badanie typu w porównywalnych warunkach i że są one zgodne z wymaganiami niniejszej TSI; potwierdzenie tego faktu jest udokumentowane i jest uznane za zapewniające ten sam poziom dowodowy jak moduł CB lub badanie konstrukcji zgodnie z modułem CH1.

Modules CA1, CA2 or
CH
may be used only in the case of products placed on the market, and therefore developed, before the entry into force of this TSI, provided that the manufacturer demonstrates to the notified body that design review and type examination were performed for previous applications under comparable conditions, and are in conformity with the requirements of this TSI; this demonstration shall be documented, and is considered as providing the same level of proof as module CB or design examination according to module CH1.

Moduły CA1, CA2 lub
CH
można stosować wyłącznie w przypadku produktów wprowadzonych do obrotu, a więc opracowanych przed wejściem niniejszej TSI w życie, pod warunkiem że producent wykaże przed...

Modules CA1, CA2 or
CH
may be used only in the case of products placed on the market, and therefore developed, before the entry into force of this TSI, provided that the manufacturer demonstrates to...
Moduły CA1, CA2 lub
CH
można stosować wyłącznie w przypadku produktów wprowadzonych do obrotu, a więc opracowanych przed wejściem niniejszej TSI w życie, pod warunkiem że producent wykaże przed jednostką notyfikowaną, że do celów poprzednich zastosowań dokonano przeglądu konstrukcji i przeprowadzono badanie typu w porównywalnych warunkach i że są one zgodne z wymaganiami niniejszej TSI; potwierdzenie tego faktu jest udokumentowane i jest uznane za zapewniające ten sam poziom dowodowy jak moduł CB lub badanie konstrukcji zgodnie z modułem CH1.

Modules CA1, CA2 or
CH
may be used only in the case of products placed on the market, and therefore developed, before the entry into force of this TSI, provided that the manufacturer demonstrates to the NoBo that design review and type examination were performed for previous applications under comparable conditions, and are in conformity with the requirements of this TSI; this demonstration shall be documented, and is considered as providing the same level of proof as module CB or design examination according to module CH1.

...kontroli i przeglądu rekompensaty” należy określić wcześniej w akcie/aktach dotyczącym(-
ch
) świadczenia tych usług [124].

...controlling and reviewing the compensation’ have to be defined in advance in the entrustment act(
s
) [124].
Ponadto Komisja zwraca uwagę, że od czasu przyjęcia ram dotyczących usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z 2005 r. „wskaźniki służące do obliczania, kontroli i przeglądu rekompensaty” należy określić wcześniej w akcie/aktach dotyczącym(-
ch
) świadczenia tych usług [124].

Furthermore, the Commission notes that, since the adoption of the 2005 SGEI Framework, the ‘parameters for calculating, controlling and reviewing the compensation’ have to be defined in advance in the entrustment act(
s
) [124].

[(*)
CH
oraz NO podaje się do celów informacyjnych]

[(*)
CH
and NO are mentioned for information]
[(*)
CH
oraz NO podaje się do celów informacyjnych]

[(*)
CH
and NO are mentioned for information]

...częściowo tymi samymi produktami, które widnieją w potwierdzonym(-ch) dokumencie(-tach) połowowym(-
ch
), oraz

the products to be re-exported are wholly or partly the same products appearing on the validated catch document(s), and
produkty objęte powrotnym wywozem są w całości lub częściowo tymi samymi produktami, które widnieją w potwierdzonym(-ch) dokumencie(-tach) połowowym(-
ch
), oraz

the products to be re-exported are wholly or partly the same products appearing on the validated catch document(s), and

(CH3)2
CH
CH3

(CH3)2CH CH3
(CH3)2
CH
CH3

(CH3)2CH CH3

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich