Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: apetyt
...i sacharynianu wapnia, określonych w części B załącznika jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
, przed upływem tego terminu nie przedłożono żadnych wniosków w odniesieniu do jedynej kategor

...no applications were submitted before that deadline for the only animal category for which those
feed
additives had been authorised pursuant to Directive 70/524/EEC.
W odniesieniu do stosowania sacharyny i sacharynianu wapnia, określonych w części B załącznika jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
, przed upływem tego terminu nie przedłożono żadnych wniosków w odniesieniu do jedynej kategorii zwierząt, dla której dodatki te zostały dopuszczone na podstawie dyrektywy 70/524/EWG.

However, as regards the use of saccharin and calcium saccharin specified in Part B of the Annex as flavouring and appetising substances, no applications were submitted before that deadline for the only animal category for which those
feed
additives had been authorised pursuant to Directive 70/524/EEC.

Brak
apetytu
lub przejadanie się w okresie ostatnich 2 tygodni

Extent
of having
poor appetite
or overeating over the last 2 weeks
Brak
apetytu
lub przejadanie się w okresie ostatnich 2 tygodni

Extent
of having
poor appetite
or overeating over the last 2 weeks

brak
apetytu
,

Poor feeding
brak
apetytu
,

Poor feeding

brak
apetytu
,

Poor feeding
brak
apetytu
,

Poor feeding

...z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt

on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances
w sprawie wycofania z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt

on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances

Środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt

Flavouring and appetising substances
Środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt

Flavouring and appetising substances

...przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Slimaluma® pomaga opanować głód/
apetyt
”.

The claim proposed by the applicant was worded, as follows: ‘Slimaluma® helps to control hunger/
appetite
’.
Oświadczenie zaproponowane przez wnioskodawcę było sformułowane w następujący sposób: „Slimaluma® pomaga opanować głód/
apetyt
”.

The claim proposed by the applicant was worded, as follows: ‘Slimaluma® helps to control hunger/
appetite
’.

...paszowe określone w części A załącznika, należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
”.

The feed additives specified in Part A of the Annex, belonging to the group ‘flavouring and appetising substances’, shall be withdrawn from the market.
Wycofuje się z rynku dodatki paszowe określone w części A załącznika, należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
”.

The feed additives specified in Part A of the Annex, belonging to the group ‘flavouring and appetising substances’, shall be withdrawn from the market.

Slimaluma® pomaga opanować głód/
apetyt
.

Slimaluma® helps to control hunger/
appetite
Slimaluma® pomaga opanować głód/
apetyt
.

Slimaluma® helps to control hunger/
appetite

...mogą one ograniczać aktywność lokomotoryczną i zachowania społeczne płazów, takie jak grupowy
apetyt
.

...should be avoided since they may restrict locomotor activity and social behaviour such as
feeding frenzies
.
Ponadto należy unikać stosowania długich i wąskich pomieszczeń, ponieważ mogą one ograniczać aktywność lokomotoryczną i zachowania społeczne płazów, takie jak grupowy
apetyt
.

Furthermore, long, narrow enclosures should be avoided since they may restrict locomotor activity and social behaviour such as
feeding frenzies
.

środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
,

flavouring and appetising substances,
środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
,

flavouring and appetising substances,

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich