Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: apetyt
...wpływem etanolo-wodnego ekstraktu z Caralluma fimbriata (Slimaluma®) wspomaganie opanowania głodu/
apetytu
(pytanie nr EFSA-Q-2010-00031) [6].

...the effects of ethanol-water extract of Caralluma fimbriata (Slimaluma®) on help to control hunger/
appetite
(Question No EFSA-Q-2010-00031) [6].
Po złożeniu wniosku przez Gencor Pacific Inc w dniu 10 listopada 2009 r. na mocy art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Urząd miał obowiązek wydania opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego związanego z wpływem etanolo-wodnego ekstraktu z Caralluma fimbriata (Slimaluma®) wspomaganie opanowania głodu/
apetytu
(pytanie nr EFSA-Q-2010-00031) [6].

Following an application from Gencor Pacific Inc, submitted on 10 November 2009 pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006, the Authority was required to deliver an opinion on a health claim related to the effects of ethanol-water extract of Caralluma fimbriata (Slimaluma®) on help to control hunger/
appetite
(Question No EFSA-Q-2010-00031) [6].

Dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” wycofane w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt

Feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances withdrawn for all species and categories of animals
Dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” wycofane w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt

Feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances withdrawn for all species and categories of animals

Dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” wycofane w odniesieniu do niektórych gatunków lub kategorii zwierząt

Feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances withdrawn for certain species or categories of animals
Dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” wycofane w odniesieniu do niektórych gatunków lub kategorii zwierząt

Feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances withdrawn for certain species or categories of animals

Dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” wycofane z rynku, jak przewidziano w art. 1

Feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances withdrawn from the market, as provided for in Article 1
Dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” wycofane z rynku, jak przewidziano w art. 1

Feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances withdrawn from the market, as provided for in Article 1

Wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie
apetytu
i pragnienia oraz stosunkowo niską śmiertelność.

Early signs can include
inappetence
, reduction in water intake and relatively low mortality.
Wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie
apetytu
i pragnienia oraz stosunkowo niską śmiertelność.

Early signs can include
inappetence
, reduction in water intake and relatively low mortality.

U gęsi zakażonych wirusem HPAI objawy depresji, braku
apetytu
i biegunki są podobne jak u niosek, ale często towarzyszy im obrzęk zatok.

In geese infected with the HPAI virus the signs of depression,
inappetence
and diarrhoea are similar to those in layers, though frequently with swollen sinuses.
U gęsi zakażonych wirusem HPAI objawy depresji, braku
apetytu
i biegunki są podobne jak u niosek, ale często towarzyszy im obrzęk zatok.

In geese infected with the HPAI virus the signs of depression,
inappetence
and diarrhoea are similar to those in layers, though frequently with swollen sinuses.

...do obrotu i stosowane jako dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Existing stocks of the feed additives set out in Part A of the Annex may continue to be placed on the market and used as feed additives belonging to the group ‘flavouring and appetising substances’...
Istniejące zapasy dodatków paszowych wymienionych w części A załącznika mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane jako dodatki paszowe należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” do dnia 10 kwietnia 2014 r.

Existing stocks of the feed additives set out in Part A of the Annex may continue to be placed on the market and used as feed additives belonging to the group ‘flavouring and appetising substances’ until 10 April 2014.

...dodatków paszowych określonych w części A załącznika jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
nie przedłożono żadnych wniosków o zezwolenie zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr

As regards the use of the feed additives specified in Part A of the Annex as flavouring and appetising substances, no applications for authorisation in accordance with Article 10(2) of Regulation...
W odniesieniu do stosowania dodatków paszowych określonych w części A załącznika jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
nie przedłożono żadnych wniosków o zezwolenie zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przed upływem terminu, o którym mowa w tym przepisie.

As regards the use of the feed additives specified in Part A of the Annex as flavouring and appetising substances, no applications for authorisation in accordance with Article 10(2) of Regulation (EC) No 1831/2003 were submitted before the deadline provided for in that provision.

...Slimaluma® a korzystnym efektem fizjologicznym zgodnie z definicją Urzędu, tj. zmniejszeniem
apetytu
prowadzącym do ograniczenia ilości przyjmowanej energii.

...and the beneficial physiological effect as defined by the Authority, namely, reduction of
appetite
leading to a reduction in subsequent energy intake.
W dniu 12 maja 2010 r. Komisja i państwa członkowskie otrzymały opinię naukową Urzędu, który stwierdził, że na podstawie przedłożonych danych nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożywaniem Slimaluma® a korzystnym efektem fizjologicznym zgodnie z definicją Urzędu, tj. zmniejszeniem
apetytu
prowadzącym do ograniczenia ilości przyjmowanej energii.

On 12 May 2010, the Commission and the Member States received the scientific opinion from the Authority, which concluded that on the basis of the data submitted, a cause and effect relationship had not been established between the consumption of Slimaluma® and the beneficial physiological effect as defined by the Authority, namely, reduction of
appetite
leading to a reduction in subsequent energy intake.

...z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” [1].

Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances [1] is...
W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 230/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wycofania z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
” [1].

Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances [1] is to be incorporated into the EEA Agreement.

...paszowe określone w części B załącznika, należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
”, wycofuje się z rynku w odniesieniu do niektórych gatunków zwierząt lub kategorii zwierząt g

The feed additives specified in Part B of the Annex, belonging to the group ‘flavouring and appetising substances’, shall be withdrawn from the market in respect of certain animal species or...
Dodatki paszowe określone w części B załącznika, należące do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
”, wycofuje się z rynku w odniesieniu do niektórych gatunków zwierząt lub kategorii zwierząt gatunków zwierząt określonych w tej części załącznika.

The feed additives specified in Part B of the Annex, belonging to the group ‘flavouring and appetising substances’, shall be withdrawn from the market in respect of certain animal species or categories of animal species as specified in that Part of the Annex.

...HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu i zwykle obejmują ciężką depresję i brak
apetytu
; często pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost...

...of HPAI are frequently less obvious than for other poultry and usually include severe depression,
inappetence
, and a very marked increase in mortality may be the first abnormality observed.
U brojlerów objawy HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu i zwykle obejmują ciężką depresję i brak
apetytu
; często pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost upadkowości.

In broilers, the signs of HPAI are frequently less obvious than for other poultry and usually include severe depression,
inappetence
, and a very marked increase in mortality may be the first abnormality observed.

...z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy »środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
« (Dz.U. L 80 z 21.3.2013, s. 1);

32013 R 0230: Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising...
32013 R 0230: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 230/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wycofania z rynku niektórych dodatków paszowych należących do grupy »środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
« (Dz.U. L 80 z 21.3.2013, s. 1);

32013 R 0230: Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances (OJ L 80, 21.3.2013, p. 1).

Każda osoba, u której występują nieznaczne objawy choroby (np. zmęczenie, bóle brzucha, brak
apetytu
, mdłości i wymioty)

Any person with a discrete onset of symptoms (e.g. fatigue, abdominal pain, loss of
appetite
, intermittent nausea and vomiting)
Każda osoba, u której występują nieznaczne objawy choroby (np. zmęczenie, bóle brzucha, brak
apetytu
, mdłości i wymioty)

Any person with a discrete onset of symptoms (e.g. fatigue, abdominal pain, loss of
appetite
, intermittent nausea and vomiting)

...której występują objawy choroby o wyraźnie zaznaczonym początku (np. zmęczenie, bóle brzucha, brak
apetytu
, mdłości i wymioty)

Any person with a discrete onset of symptoms (e.g. fatigue, abdominal pain, loss of
appetite
, intermittent nausea and vomiting)
Każda osoba, u której występują objawy choroby o wyraźnie zaznaczonym początku (np. zmęczenie, bóle brzucha, brak
apetytu
, mdłości i wymioty)

Any person with a discrete onset of symptoms (e.g. fatigue, abdominal pain, loss of
appetite
, intermittent nausea and vomiting)

...w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, należącego do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
– wszystkie produkty naturalne i odpowiadające im produkty syntetyczne”, udzielono beztermino

The substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene was authorised without a time limit in accordance with Directive 70/524/EEC as a feed additive for use on all animal species as part of the group...
Zezwolenia na stosowanie 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu jako dodatku paszowego do stosowania w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, należącego do grupy „środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
– wszystkie produkty naturalne i odpowiadające im produkty syntetyczne”, udzielono bezterminowo zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG.

The substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene was authorised without a time limit in accordance with Directive 70/524/EEC as a feed additive for use on all animal species as part of the group ‘Flavouring and appetising substances — All natural products and corresponding synthetic products’.

...dodatki paszowe z rynku w zakresie, w jakim stosowane są jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
, z wyjątkiem ich stosowania u gatunków i kategorii zwierząt, w odniesieniu do których przedło

Those feed additives should therefore be withdrawn from the market as far as their use as flavouring and appetising substances is concerned, except for animal species and categories of animal species...
Należy zatem wycofać przedmiotowe dodatki paszowe z rynku w zakresie, w jakim stosowane są jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
, z wyjątkiem ich stosowania u gatunków i kategorii zwierząt, w odniesieniu do których przedłożono wnioski o zezwolenie.

Those feed additives should therefore be withdrawn from the market as far as their use as flavouring and appetising substances is concerned, except for animal species and categories of animal species for which applications for authorisation have been submitted.

Na przykład u Xenopus spp. żywienie grupowe powoduje wywołanie gwałtownego
apetytu
u wszystkich zwierząt.

For example, in Xenopus spp. group feeding promotes feeding
frenzies
inducing all animals to feed.
Na przykład u Xenopus spp. żywienie grupowe powoduje wywołanie gwałtownego
apetytu
u wszystkich zwierząt.

For example, in Xenopus spp. group feeding promotes feeding
frenzies
inducing all animals to feed.

...ptaków bez uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego
apetytu
, stroszenia piór i gorączki.

...flock and many birds may die either without premonitory signs or with minimal signs of depression,
inappetence
, ruffled feathers and fever.
Choroba może jednak pojawiać się w stadach nagle, powodując śmierć wielu ptaków bez uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego
apetytu
, stroszenia piór i gorączki.

However, alternatively the disease may appear suddenly in a flock and many birds may die either without premonitory signs or with minimal signs of depression,
inappetence
, ruffled feathers and fever.

...dodatków paszowych określonych w części B załącznika jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
przed upływem tego terminu nie przedłożono żadnych wniosków w odniesieniu do niektórych gatun

As regards the use of the feed additives specified in Part B of the Annex as flavouring and appetising substances, no applications were submitted before that deadline for some of the animal species...
W odniesieniu do stosowania dodatków paszowych określonych w części B załącznika jako środki aromatyzujące i wzmagające
apetyt
przed upływem tego terminu nie przedłożono żadnych wniosków w odniesieniu do niektórych gatunków lub kategorii lub gatunków zwierząt, dla których przedmiotowe dodatki paszowe zostały dopuszczone na podstawie dyrektywy 70/524/EWG.

As regards the use of the feed additives specified in Part B of the Annex as flavouring and appetising substances, no applications were submitted before that deadline for some of the animal species or categories of animal species for which the feed additives concerned had been authorised pursuant to Directive 70/524/EEC.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich