Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: akcent
Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, rzadko kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, rzadko kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja, mimo prawdopodobnego wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, w zasadzie nigdy nie kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja, mimo prawdopodobnego wpływu pierwszego języka lub regionalnej odmiany, w zasadzie nigdy nie kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.

Zakłada gwarę i/lub
akcent
zrozumiały dla wspólnoty aeronautycznej.

Uses a dialect and/or
accent intelligible
to the aeronautical community.
Zakłada gwarę i/lub
akcent
zrozumiały dla wspólnoty aeronautycznej.

Uses a dialect and/or
accent intelligible
to the aeronautical community.

Jest w stanie zrozumieć lub rejestrować zakres odmian mowy (dialekt i/lub
akcent
).

Is able to comprehend a range of speech varieties (dialect and/or
accent
) or registers.
Jest w stanie zrozumieć lub rejestrować zakres odmian mowy (dialekt i/lub
akcent
).

Is able to comprehend a range of speech varieties (dialect and/or
accent
) or registers.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich