Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: akcent
mówi dialektem lub z
akcentem
, który jest zrozumiały dla wspólnoty aeronautycznej.

use a dialect or
accent
which is
intelligible
to the aeronautical community.
mówi dialektem lub z
akcentem
, który jest zrozumiały dla wspólnoty aeronautycznej.

use a dialect or
accent
which is
intelligible
to the aeronautical community.

W odnowionej strategii lizbońskiej z 2005 roku
akcent
położono na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

The Lisbon Strategy, as renewed in 2005, has placed
emphasis
on growth and jobs.
W odnowionej strategii lizbońskiej z 2005 roku
akcent
położono na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

The Lisbon Strategy, as renewed in 2005, has placed
emphasis
on growth and jobs.

Ponadto ta sama Rada regionalna w swoim magazynie „
Akcent
kataloński” z marca 2003 r. zamieściła informację o tym, że wypłaciła ona bezpośrednio plantatorom, poza pomocą z tytułu premii za wyłączenie...

In addition, the General Council is alleged to have claimed in the March 2003 edition of its magazine ‘L'accent Catalan’ to have directly paid wine-growers aid per hectare amounting to EUR761 and...
Ponadto ta sama Rada regionalna w swoim magazynie „
Akcent
kataloński” z marca 2003 r. zamieściła informację o tym, że wypłaciła ona bezpośrednio plantatorom, poza pomocą z tytułu premii za wyłączenie i z tytułu restrukturyzacji, pomoc za hektar w wysokości 761 EUR, a następnie pomoc w wysokości 1293 EUR w ramach Planu Rivesaltes.

In addition, the General Council is alleged to have claimed in the March 2003 edition of its magazine ‘L'accent Catalan’ to have directly paid wine-growers aid per hectare amounting to EUR761 and then EUR 1293 under the Rivesaltes Plan on top of the aid paid as a set-aside premium and the conversion aid.

Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z akcentami można wyświetlać bez
akcentu
, a małe litery może wyświetlać jako duże)”.

The display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without
accent
, or lower case letters may be shown as upper case letters)’.
Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z akcentami można wyświetlać bez
akcentu
, a małe litery może wyświetlać jako duże)”.

The display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without
accent
, or lower case letters may be shown as upper case letters)’.

Znaki diakrytyczne to znaki „
akcentów
”, takie jak w À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itp. Litery specjalne w rodzaju Ø i Æ będą reprezentowane przez jeden znak; przy sprawdzaniu niepowtarzalności Ø jest traktowane...

Diacritical marks are ‘accent-signs’, such as in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Special letters such as Ø and Æ will be represented by a single letter; in tests for uniqueness Ø is treated as O and Æ as A. ’
Znaki diakrytyczne to znaki „
akcentów
”, takie jak w À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itp. Litery specjalne w rodzaju Ø i Æ będą reprezentowane przez jeden znak; przy sprawdzaniu niepowtarzalności Ø jest traktowane jak O, a Æ jak A. ”.

Diacritical marks are ‘accent-signs’, such as in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Special letters such as Ø and Æ will be represented by a single letter; in tests for uniqueness Ø is treated as O and Æ as A. ’

...być mylona z” obejmuje między innymi nazwę odmiany różniącej się tylko jedną literą lub znakami
akcentu
nad literami, w odniesieniu do nazwy odmiany blisko spokrewnionych gatunków, które zostały u

...to cover, inter alia, a variety denomination, containing a difference of only one letter, or of
accents
on letters, in relation to the variety denomination of a variety of a closely related specie
pojęcie „może być mylona z” obejmuje między innymi nazwę odmiany różniącej się tylko jedną literą lub znakami
akcentu
nad literami, w odniesieniu do nazwy odmiany blisko spokrewnionych gatunków, które zostały urzędowo przyjęte do celów obrotu we Wspólnocie, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez umawiającą się stronę Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (UPOV) lub podlega prawu odmiany roślin na tych terytoriach.

‘may be confused with’ shall be considered to cover, inter alia, a variety denomination, containing a difference of only one letter, or of
accents
on letters, in relation to the variety denomination of a variety of a closely related species, which has been officially accepted for marketing in the Community, the European Economic Area or in a contracting party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), or is the subject of a plant variety right in such territories.

...być mylona z«: obejmuje między innymi nazwę odmiany różniącej się tylko jedną literą lub znakami
akcentu
nad literami, w odniesieniu do nazwy odmiany blisko spokrewnionych gatunków, które zostały u

...to cover inter alia a variety denomination, containing a difference of only one letter, or of
accents
on letters, in relation to the variety denomination of a variety of a closely related specie
pojęcie »może być mylona z«: obejmuje między innymi nazwę odmiany różniącej się tylko jedną literą lub znakami
akcentu
nad literami, w odniesieniu do nazwy odmiany blisko spokrewnionych gatunków, które zostały urzędowo przyjęte do celów obrotu we Wspólnocie, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez umawiającą się stronę Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (UPOV) lub podlega prawu odmiany roślin na tych terytoriach.

“may be confused with” shall be considered to cover inter alia a variety denomination, containing a difference of only one letter, or of
accents
on letters, in relation to the variety denomination of a variety of a closely related species, which has been officially accepted for marketing in the Community, the European Economic Area or in a contracting party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), or is the subject of a plant variety right in such territories.

Posługuje się dialektem lub
akcentem
zrozumiałym dla środowiska lotniczego.

Uses a dialect and/or
accent intelligible
to the aeronautical community.
Posługuje się dialektem lub
akcentem
zrozumiałym dla środowiska lotniczego.

Uses a dialect and/or
accent intelligible
to the aeronautical community.

używania dialektu lub
akcentu
zrozumiałego dla środowiska lotniczego.

use a dialect or
accent
which is
intelligible
to the aeronautical community.
używania dialektu lub
akcentu
zrozumiałego dla środowiska lotniczego.

use a dialect or
accent
which is
intelligible
to the aeronautical community.

używać dialektu lub
akcentu
zrozumiałego dla środowiska lotniczego.

use a dialect or
accent
which is
intelligible
to the aeronautical community.
używać dialektu lub
akcentu
zrozumiałego dla środowiska lotniczego.

use a dialect or
accent
which is
intelligible
to the aeronautical community.

Jest w stanie zrozumieć pewien zakres odmian mowy (dialekt lub
akcent
) lub rejestry.

Is able to comprehend a range of speech varieties (dialect and/or
accent
) or registers.
Jest w stanie zrozumieć pewien zakres odmian mowy (dialekt lub
akcent
) lub rejestry.

Is able to comprehend a range of speech varieties (dialect and/or
accent
) or registers.

...w większości, poprawne w sprawach powszechnych, konkretnych i związanych z pracą, jeśli używany
akcent
lub odmiana są dostatecznie czytelne dla międzynarodowego środowiska użytkowników.

Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.
Rozumienie, jest w większości, poprawne w sprawach powszechnych, konkretnych i związanych z pracą, jeśli używany
akcent
lub odmiana są dostatecznie czytelne dla międzynarodowego środowiska użytkowników.

Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.

Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub odmiany regionalnej i zwykle przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub odmiany regionalnej i zwykle przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.

Poniżej operacyjny Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.
Poniżej operacyjny Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i często przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation and frequently interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i zawsze kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany i zawsze kolidują w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are heavily influenced by the first language or regional variation and usually interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami kolidują to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm, i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami kolidują to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami przeszkadza to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja wykazują wpływ pierwszego języka lub regionalnej odmiany, ale tylko czasami przeszkadza to w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation are influenced by the first language or regional variation but only sometimes interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja, mimo ewentualnego wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, w zasadzie nigdy nie przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja, mimo ewentualnego wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, w zasadzie nigdy nie przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language or regional variation, almost never interfere with ease of understanding.

Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, rzadko przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.
Wymowa,
akcent
, rytm i intonacja, mimo wpływu pierwszego języka lub odmiany regionalnej, rzadko przeszkadzają w łatwym zrozumieniu.

Pronunciation,
stress
, rhythm and intonation, though influenced by the first language or regional variation, rarely interfere with ease of understanding.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich