Podobne wyszukiwania

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: akcent
Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z
akcentami
można wyświetlać bez akcentu, a małe litery może wyświetlać jako duże)”.

The display may use simplified glyphs (e.g.
accented
characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters)’.
Wyświetlacz może wyświetlać uproszczone glify (np. znaki z
akcentami
można wyświetlać bez akcentu, a małe litery może wyświetlać jako duże)”.

The display may use simplified glyphs (e.g.
accented
characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters)’.

Rozumienie jest często poprawne w sprawach powszechnych, konkretnych i dotyczących pracy, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowego środowiska użytkowników.

Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.
Rozumienie jest często poprawne w sprawach powszechnych, konkretnych i dotyczących pracy, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowego środowiska użytkowników.

Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.

...w większości, jest dokładne w sprawach powszechnych, zasadniczych i związanych z pracą, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowej wspólnoty użytkowników.

Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.
Zrozumienie, w większości, jest dokładne w sprawach powszechnych, zasadniczych i związanych z pracą, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowej wspólnoty użytkowników.

Comprehension is mostly accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.

Często zrozumienie jest dokładne w sprawach powszechnych, zasadniczych i dotyczących pracy, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowej wspólnoty użytkowników.

Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.
Często zrozumienie jest dokładne w sprawach powszechnych, zasadniczych i dotyczących pracy, jeśli
akcent
i odmiana są dostatecznie przystępne dla międzynarodowej wspólnoty użytkowników.

Comprehension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the
accent
or variety used is sufficiently
intelligible
for an international community of users.

...związku z tym kwalifikuje się do 40 % intensywności pomocy, przyznanej uchwałą 4607/2001, kładzie
akcent
raczej na fakt, że działalność prowadzona przez indywidualnych beneficjentów pomocy nie...

...and is consequently eligible for the aid intensity of 40 % given in Resolution 4607/2001, seems to
focus
on the activity being carried out by individual beneficiaries of aid not involving the...
Ponadto wydaje się, że definicja mikroprzedsiębiorstwa, które z założenia nie wpływa na wymianę wewnątrzwspólnotową i w związku z tym kwalifikuje się do 40 % intensywności pomocy, przyznanej uchwałą 4607/2001, kładzie
akcent
raczej na fakt, że działalność prowadzona przez indywidualnych beneficjentów pomocy nie może powodować nawiązania stosunków gospodarczych z przedsiębiorstwami z innych państw członkowskich niż na brak wymiany wewnątrzwspólnotowej w sektorze działalności zainteresowanych przedsiębiorstw, co byłoby bardziej właściwe.

Moreover, the definition of a microenterprise that is not considered to be involved in intra-Community trade, and is consequently eligible for the aid intensity of 40 % given in Resolution 4607/2001, seems to
focus
on the activity being carried out by individual beneficiaries of aid not involving the establishment of economic relations with enterprises of other Member States, rather than — as would be correct — on the lack of intra-Community trade in the sector of activity of the enterprises concerned.

W tym celu pomocny będzie rozwój połączeń o drugorzędnym znaczeniu, z położeniem
akcentu
na intermodalność i zrównoważony transport.

In this respect, the development of secondary links, with a
focus
on inter-modality and sustainable transport, will help.
W tym celu pomocny będzie rozwój połączeń o drugorzędnym znaczeniu, z położeniem
akcentu
na intermodalność i zrównoważony transport.

In this respect, the development of secondary links, with a
focus
on inter-modality and sustainable transport, will help.

Pod względem stopnia rozwoju, kształtu i wybarwienia, ze szczególnym
akcentem
na stopień dojrzałości, musi mieć cechy charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.

They must be characteristic of the variety and/or commercial type as regards development, shape and colour with due regard to the degree of ripeness.
Pod względem stopnia rozwoju, kształtu i wybarwienia, ze szczególnym
akcentem
na stopień dojrzałości, musi mieć cechy charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.

They must be characteristic of the variety and/or commercial type as regards development, shape and colour with due regard to the degree of ripeness.

...istniejących produktów, usług i rynków, a także na tworzenie nowych, z jednoczesnym utrzymaniem
akcentu
na jakości i zrównoważoności.

...and enhance existing products, services and markets, and to create new ones while maintaining
focus
on quality and sustainability.
Europa potrzebuje przyspieszenia w dziedzinie innowacji, przeobrażenia uzyskanej wiedzy w sposób pozwalający na udoskonalenie i zwiększenie atrakcyjności istniejących produktów, usług i rynków, a także na tworzenie nowych, z jednoczesnym utrzymaniem
akcentu
na jakości i zrównoważoności.

Europe needs to accelerate innovation, transforming the knowledge generated to underpin and enhance existing products, services and markets, and to create new ones while maintaining
focus
on quality and sustainability.

upowszechniania najlepszych praktyk w sektorze innowacji z
akcentem
na rozwijanie współpracy szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i finansów.

the dissemination of best practices in the innovation sector with a
focus
on the development of cooperation between higher education, research and business, including the service and financial...
upowszechniania najlepszych praktyk w sektorze innowacji z
akcentem
na rozwijanie współpracy szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i finansów.

the dissemination of best practices in the innovation sector with a
focus
on the development of cooperation between higher education, research and business, including the service and financial sectors.

działań popularyzatorskich oraz upowszechniania najlepszych praktyk w sektorze innowacji z
akcentem
na rozwijanie współpracy szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, w tym z...

" (d) outreach activities and the dissemination of best practices in the innovation sector with a
focus
on the development of cooperation between higher education, research and business, including...
działań popularyzatorskich oraz upowszechniania najlepszych praktyk w sektorze innowacji z
akcentem
na rozwijanie współpracy szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i finansów;”;

" (d) outreach activities and the dissemination of best practices in the innovation sector with a
focus
on the development of cooperation between higher education, research and business, including the service and financial sectors;";

rentownej produkcji żywności, z
akcentem
na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność cen;

viable food production, with a
focus
on agricultural income, agricultural productivity and price stability;
rentownej produkcji żywności, z
akcentem
na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność cen;

viable food production, with a
focus
on agricultural income, agricultural productivity and price stability;

zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z
akcentem
na rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i kwestię ubóstwa na obszarach wiejskich.

balanced territorial development, with a
focus
on rural employment, growth and poverty in rural areas.
zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z
akcentem
na rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i kwestię ubóstwa na obszarach wiejskich.

balanced territorial development, with a
focus
on rural employment, growth and poverty in rural areas.

...przyczynią się do uczestnictwa przedstawicieli środowisk akademickich i instytucji badawczych – z
akcentem
na uczelnie i instytucje badawcze w Europie oraz w krajach rozwijających się – które będą...

...to the participation of representatives from academia and research institutions – with an
emphasis
on universities and research institutions in Europe and the developing world – who will tea
Środki finansowe przyczynią się do uczestnictwa przedstawicieli środowisk akademickich i instytucji badawczych – z
akcentem
na uczelnie i instytucje badawcze w Europie oraz w krajach rozwijających się – które będą prowadziły kursy i programy szkoleniowe w zakresie CTBT, w szczególności na temat jego aspektów naukowych i technicznych.

Funding provided will contribute to the participation of representatives from academia and research institutions – with an
emphasis
on universities and research institutions in Europe and the developing world – who will teach courses and offer training programmes on the CTBT, particularly on its scientific and technical aspects.

...2005 r. Rada Europejska dostarczyła nowego bodźca dla Strategii Lizbońskiej poprzez przesunięcie
akcentu
na wzrost i zatrudnienie w Europie [1].

The European Council of March 2005 relaunched the Lisbon strategy by refocusing on growth and employment in Europe [1].
Na szczycie w marcu 2005 r. Rada Europejska dostarczyła nowego bodźca dla Strategii Lizbońskiej poprzez przesunięcie
akcentu
na wzrost i zatrudnienie w Europie [1].

The European Council of March 2005 relaunched the Lisbon strategy by refocusing on growth and employment in Europe [1].

Znaki diakrytyczne to »
akcenty
«, jak na przykład w literach À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itd.. Litery specjalne, takie jak Ø i Æ, będą reprezentowane przez jedną literę; podczas sprawdzania niepowtarzalności Ø...

Diacritical marks are “accent-signs”, such as in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Special letters such as Ø and Æ will be represented by a single letter; in tests for uniqueness Ø is treated as O and Æ as A.
Znaki diakrytyczne to »
akcenty
«, jak na przykład w literach À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itd.. Litery specjalne, takie jak Ø i Æ, będą reprezentowane przez jedną literę; podczas sprawdzania niepowtarzalności Ø traktuje się jako O, a Æ jako A.

Diacritical marks are “accent-signs”, such as in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Special letters such as Ø and Æ will be represented by a single letter; in tests for uniqueness Ø is treated as O and Æ as A.

...z tym priorytety w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2007 r. przewidują przeformułowanie
akcentów
w ramach określonych kluczowych działań, które zostały już rozpoczęte, a także obejmą...

As a result, priorities for the 2007 call for proposals will refocus certain key actions that have already been initiated and also cover a number of new areas, as described in detail below.
W związku z tym priorytety w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2007 r. przewidują przeformułowanie
akcentów
w ramach określonych kluczowych działań, które zostały już rozpoczęte, a także obejmą nowe działania, szczegółowo opisane poniżej.

As a result, priorities for the 2007 call for proposals will refocus certain key actions that have already been initiated and also cover a number of new areas, as described in detail below.

Szczególny
akcent
zostanie położony na projekty koncentrujące się na dobrych praktycznych wzorcach upowszechniania umiejętności życiowych związanych ze zdrowiem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,...

A specific focus will be on projects addressing good practice in conveying health-related life skills, in particular for children and young people, covering both risk and protective factors with an...
Szczególny
akcent
zostanie położony na projekty koncentrujące się na dobrych praktycznych wzorcach upowszechniania umiejętności życiowych związanych ze zdrowiem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co obejmuje zarówno czynniki ryzyka, jak i czynniki ochrony, i ma wpływ na styl życia i zachowania.

A specific focus will be on projects addressing good practice in conveying health-related life skills, in particular for children and young people, covering both risk and protective factors with an impact on lifestyles and behaviours.

Władze francuskie zakładają, że kiedy przedstawiano nowe przepisy związane z opłatą,
akcent
został położony na konieczności dalszego finansowania SPE.

The French authorities admit that, when the new provisions on the levy were presented, the
emphasis
was laid on the need to continue financing the PRS.
Władze francuskie zakładają, że kiedy przedstawiano nowe przepisy związane z opłatą,
akcent
został położony na konieczności dalszego finansowania SPE.

The French authorities admit that, when the new provisions on the levy were presented, the
emphasis
was laid on the need to continue financing the PRS.

...B.4 załącznika V do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, nie posiada wszystkich koniecznych znaków i
akcentów
wszystkich oficjalnych języków.

...Annex V, part B.4, to Regulation (EEC) No 2092/91 no longer has all the necessary characters and
accents
of all the official languages.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich typografia logo Wspólnoty, określona w podręczniku grafiki ustanowionym w części B.4 załącznika V do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, nie posiada wszystkich koniecznych znaków i
akcentów
wszystkich oficjalnych języków.

Following the accession of new Member States to the European Union, the typography defined for the Community logo by the graphic manual laid down in Annex V, part B.4, to Regulation (EEC) No 2092/91 no longer has all the necessary characters and
accents
of all the official languages.

Smak ten jest treściwy i łagodny i choć posiada kwaśny
akcent
ze względu na obecność kwasu octowego, kwasu mlekowego, kwasu jabłkowego, kwasu bursztynowego, kwasu cytrynowego i kwasu glukonowego, to...

The taste is dense and mild taste, albeit with a sour
touch
which includes acetic acid, lactic acid, malic acid, succinic acid, citric acid and gluconic acid, but which is not particularly astringent.
Smak ten jest treściwy i łagodny i choć posiada kwaśny
akcent
ze względu na obecność kwasu octowego, kwasu mlekowego, kwasu jabłkowego, kwasu bursztynowego, kwasu cytrynowego i kwasu glukonowego, to nie jest on szczególnie cierpki.

The taste is dense and mild taste, albeit with a sour
touch
which includes acetic acid, lactic acid, malic acid, succinic acid, citric acid and gluconic acid, but which is not particularly astringent.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich