w

 
Słownik polsko-angielski PWN
w, we przyim. (o miejscu) in; (o instytucji) at; (o kieruneku) (in)to, in
w telewizji/radiu on television/the radio
w stronę czegoś towards sth
w góry to the mountains
kobieta w bieli a woman (dressed) in white
w zimie in (the) winter
w maju in May
we wtorek on Tuesday
krajać coś w kostkę/plastry to cut sth into cubes/slices
w dwóch egzemplarzach in duplicate
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich