Βlgewinnung

 
Βlgewinnung Wymowa f wydobycie 〈eksploatacja〉 ropy naftowej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich