Βffentlichkeit

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Βffentlichkeit Wymowa f
publiczność f
jawność f
eine Bibliothek 〈die Güter〉 der Βffentlichkeit übergeben przekazać bibliotekę 〈dobra〉 do użytku publicznego 〈społeczeństwu〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich