foundations

Słownik angielsko-polski PWN

foundation [faʊnˈdeɪʃn Wymowa] rz. fundament; podłoże; FIN fundacja

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

AARF (Australian Accounting Research Foundation) – Australijska Fundacja Studiów nad Rachunkowością
FAF (Financial Accounting Foundation in USA) – Fundacja Rachunkowości Finansowej w USA
IRB (Internal Ratings Based [Approach]) – metody szacowania wymogu kapitałowego, bazujące na pomiarze ryzyka bankowego na podstawie metody wewnętrznych ratingów, do których banki stosują następujące oszacowania:
a) podstawowe (Foundation IRB-F-IRB)
b) zaawansowane (Advanced IRB-A-IRB) lub
c) własne oszacowania np. PD, LGD, M i/albo CCF (jako metody wewnętrznych ratingów)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich