bing

Słownik angielsko-polski PWN

bed [bed Wymowa] rz. łóżko; grządka
the sea bed dno morza
bed and breakfast zakwaterowanie ze śniadaniem
be [biː Wymowa]
1 cz. npch. być; odbywać się; znajdować się
she’s a nurse ona jest pielęgniarką
he’s married on jest żonaty
to be to do sth mieć coś zrobić
2 cz. posiłk.
I’ve been reading it for two hours czytam to od dwóch godzin
he was informed that... poinformowano go, że...
she’s lovely, isn’t she? ona jest śliczna, prawda?
‘are you hungry?’ — ‘yes, I am/no, I’m not’ „jesteś głodny?” — „tak/nie”
been [biːn Wymowa]be
is [ɪz Wymowa]be
was [wɒz Wymowa]be
were [wɜːrWymowa]be
will1 [wɪl Wymowa] cz. modal.
I won’t mind it nie będę miał nic przeciwko temu
will you do it for us? czy zrobisz to dla nas?; (polecenia, prośby)
put it on the table, will you? postaw to na stole, dobrze?
will2 [wɪl Wymowa] rz. wola; PRAW testament
how [haʊ Wymowa] przysł. jak; ile
how old are you? ile masz lat?
how are you? jak się masz? pot.
how do you do! miło mi!
how much is the ticket? ile kosztuje bilet?
how far is the post office? jak daleko jest poczta?
how do you know? skąd wiesz?
there [ðeərWymowa]
1 zaim.
there is/are jest/są
there isn’t any money left nie ma już pieniędzy
there is some left trochę zostało
2 przysł. tam
leave it in there zostaw to tam
there you are proszę bardzo
better [ˈbetərWymowa]
1 przym. lepszy
to get better poprawić się; zdrowieć
that’s better! teraz jest dużo lepiej!
to be better czuć się lepiej
to be better at sth than sb być lepszym w czymś od kogoś
2 przysł. lepiej
you had better go there lepiej tam pojedź
to be better off być lepiej sytuowanym
3 rz.
the better lepszy
to deserve better zasługiwać na coś lepszego
what [wɒt Wymowa] zaim. co; jaki
what time is it? która godzina?
what’s your name? jak masz na imię?
what colour is it? jakiego to jest koloru?
what for? po co?
what is it for? do czego to służy?
pot. what about the cat? a co z kotem?
what about a drink? co powiesz na drinka?
what a mess! ale bałagan!
against [əˈgeɪnst Wymowa] przyim. o; przeciwko
propped against the wall oparty o ścianę
to be against sth być przeciwnym czemuś
against sb’s will wbrew czyjejś woli
against the rules sprzeczny z zasadami
protection against the cold ochrona przed zimnem
away [əˈweɪ Wymowa] przysł.
five kilometres away pięć kilometrów stąd
to be away from school być nieobecnym w szkole
to be away on business wyjechać służbowo
base [beɪs Wymowa]
1 rz. podstawa; WOJSK baza; CHEM zasada
2 cz. pch.
to be based in Tokyo mieć siedzibę w Tokio
to be based on sth być opartym na czymś
down [daʊn Wymowa]
1 przysł. na dół, na dole
to be down with sth chorować na coś
to be down to one’s last 100 zlotys mieć ostatnie 100 złotych
2 przyim.
down the river w dół rzeki
3 przym. na dół
to feel down być przygnębionym
4 cz. pch. pot. wypić
5 rz. puch; meszek
due [djuː Wymowa] przym. należyty; należny
due to… z powodu…
the train is due in a minute pociąg przyjeżdża za minutę
the fee that is due to me honorarium, które mi się należy
to give sb their due oddać komuś sprawiedliwość
engage [ɪnˈgeɪdʒ Wymowa]
1 cz. pch.
to be engaged in sth zajmować się czymś
to be engaged to sb być z kimś zaręczonym
2 cz. npch.
to engage in sth zajmować się czymś
enough [ɪˈnʌf Wymowa] zaim., przysł. dosyć
will there be enough room? czy wystarczy miejsca?
to have had enough of sb mieć kogoś dość
fast [fɑːst Wymowa]
1 przym. szybki; (kolor) trwały
my watch is fast mój zegarek się śpieszy
2 przysł. szybko
to be fast asleep spać mocno
3 cz. npch. pościć
4 rz. post
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
bing
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
bing-bang

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

AM.:
a) (America) – Ameryka
b) (American) – amerykański
BE (break-even analysis) – analiza punktu przecięcia linii sprzedaży produktów oraz sumy kosztów stałych i zmiennych
i.e. (id est, that is) – to jest … (tj.)
N/N:
a) (no noting) – bez protestu
b) (not to be noted) – nie należy notować
RTBA (rate to be agreed) – stawka do uzgodnienia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich