E

Słownik angielsko-polski PWN

e, E [iː Wymowa] rz. e, E
SZK a E ocena niedostateczna
e-mail [ˈiːmeɪl Wymowa] rz. poczta elektroniczna, e-mail
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
E
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
e'en
E-100 Alpha

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

E:
a) (East) – wschód
b) (expected) – oczekiwany, spodziewany
e. (effeciency) – efektywność
e.e., E.E. (errors excepted) – z zastrzeżeniem błędów (i pomyłek)
E. & O.E. (Errors and Omissions Excepted) – z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń
e.o.s., E.O.S. (End Of Season) – koniec sezonu
E.A. (Economic Adviser) – doradca w sprawach ekonomicznych
e-banking – bankowość internetowa
e-business – biznes przez internet
E.C.:
a) (English Conditions) – warunki angielskie
b) (exchange clause) – klauzula walutowa (kursowa)
e-cash – pieniądz elektroniczny
e-commerce – handel elektroniczny realizowany przez internet
e.g. (exempli gratia, for example) – na przykład (np.)
e/i (endorsement irregular) – nieprawidłowy indos
e.o.m. (end of month) – koniec miesiąca
E.P.T. (Excess Profits Tax) – podatek od nadmiernych dochodów, podatek wyrównawczy
e-services – usługi realizowane przez internet
b/e, B/E, (Bill of Exchange) – weksel, trata
C & E, c.e. (Customs & Excise) – cło i akcyza
EEC, E.E.C. (European Economic Community) – Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), międzynarodowa organizacja gospodarcza, powołana na mocy traktatów rzymskich 1957; działała do 1993, kiedy to została przemianowana na Wspólnotę Europejską (EC), integralną część Unii Europejskiej (EU)
EET, E.E.T. (East European Time) – czas wschodnioeuropejski
ENE, E.N.E. (East-North-East) – wschodnio-północny wschód
f.e., F.E., (foreign exchange) – dewizy, waluta obca
f.p.a.e.c., F.P.A.E.C. (free of particular average – English Conditions) – bez odpowiedzialności/ryzyka z tytułu skutków awarii niewspólnej (poszczególnej) – warunki angielskie
n.o.e., N.O.E. (not otherwise enumerated) – inaczej nie wymieniony
o.e., O.E. (omissions excepted) – z zastrzeżeniem opuszczeń
OEEC, O.E.E.C. (Organization for European Economic Cooperation) – Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, międzynarodowa organizacja gospodarcza, utworzona 1948 przez państwa objęte pomocą w ramach planu Marshalla; 1961 przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
P/E, p/e, PER (Price/Earning Ratio) – wskaźnik cena/zysk, służący do oceny atrakcyjności inwestycji; stosunek ceny rynkowej akcji do zysku, przypadającego na 1 akcję
S.E., S/E, St.Ex., St.Exch. (stock exchange) – giełda papierów wartościowych
B.of E. (Bank of England, B.E.) – Bank Anglii, bank emisyjny, założony w 1694r., siedziba w Londynie
Abs. E. (absolute error) – błąd absolutny
A.E. (Agricultural Engineer) – inżynier rolnictwa
A/E (Abbreviated Entry) – skrócony zapis/wpis
B.C.E. (Bachelor of Civil Engineering) – bakalaureus (inżynier) inżynierii lądowej
B.E.:
a) (Bachelor of Engineering) – bakalaureus (inżynier) nauk technicznych b) (Bank of England) – Bank Anglii, bank centralny, utworzony 1694, siedziba w Londynie; 1946 upaństwowiony
B./E. (Bill of Entry) – deklaracja celna przywozowa, zgłoszenie celne
b.e. (both ends) – na obu końcach drogi (podróży)
CET, C.E.T. (Central European Time) – czas środkowoeuropejski
Ch.E. (Chemical Engineer) – inżynier chemik
c.i.f.c.e. & i. (cost, insurance, freight, commision – or collection, exchange and interest) – koszt, ubezpieczenie, fracht, prowizja (lub inkaso), waluta (różnice kursowe) i odsetki
CIF & E (Cost, Insurance, Freight and Exchange) – koszt (ewentualnie cena), ubezpieczenie, fracht i wymiana (różnica kursów)
c.i.f.i. & e. (cost, insurance, freight, interest and exchange) – cena, ubezpieczenie, fracht, odsetki i waluta (różnice kursowe)
EFTA, E.F.T.A. (European Free Trade Association) – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, międzynarodowa organizacja, utworzona 1960, z siedzibą w Genewie; Polska jest członkiem od 1992
ETA, e.t.a. (estimated time of arrival) – przewidywany/przypuszczalny czas przybycia (np. przylotu samolotu)
i.e. (id est, that is) – to jest … (tj.)
L.S.E. (London School of Economics and Political Science) – Londyńska Szkoła Nauk Ekonomicznych, założona 1895, siedziba w Londynie
Ma.E. (Master of Engineerering) – magister inżynier
m.b.b.e. (merchant’s brokers both ends) – maklerzy załadowcy, działający w porcie załadowania i w porcie wyładowania
M.E.:
a) (Master of Engineering) – magister nauk technicznych
b) (Mechanical Engineer) – inżynier mechanik
c) (Middle East) – środkowy wschód
M.E.C. (member of the ececutive council) – członek zarządu
Mech.E., Mech.Eng. (Mechanical Engineer) – inżynier mechanik
N.E. (New England) – Nowa Anglia
N/E (no effects) – bez pokrycia (np. otrzymany weksel obcy); nie ma pokrycia (np. czek obcy oddany do realizacji); brak pokrycia (np. kosztów w przychodach); bez efektów (np. realizowany projekt badawczy)
n/e (not exceeding) – nieprzekraczający
NEI, n.e.i. (not elsewhere included, not elsewhere indicated) – gdzie indziej nie ujęto (nie wliczono); gdzie indziej nie wykazano
n.e.m., NEM (not elsewhere mentioned) – gdzie indziej nie wymieniono
NNE, N.N.E. (North–North–East) – północno–północny wschód
PAYE, P.A.Y.E. (pay-as-you-earn) – podatek od zarobków typu: „płać w miarę jak zarabiasz” stosowany np. w Wielkiej Brytanii; płacenie podatków przy otrzymywaniu wynagrodzenia
PE, P/E, POE, poe (port of entry) – port przybycia
P.E. (permissible error) – dopuszczalny błąd
PEP, P.E.P. (political and economic planning) – polityczne i gospodarcze planowanie
R.E. (real estate) – nieruchomość
R/E (refer to endorser) – zwrócić się do indosanta
re, R. of E. (rate of exchange) – kurs walutowy
SE, S.E. (South East) – południowy wschód
s.e. (single entry book–keeping) – księgowość pojedyncza
S.E.L. (Stock Exchange List) – urzędowa ceduła giełdowa
S.E.T. (selective employment tax) – podatek płacony przez pracodawcę z tytułu najmu pracowników określonej kategorii ponad ustanowioną normę
s.&h.e., S.&H exc, S/HE, SHEX (Sundays and holidays excepted) – z wyjątkiem niedziel i świąt
S.S.E., SSE (South–South–Easth) – południowo-południowy wschód
T.E.:
a) (tax exempt) – zwolniony od opodatkowania
b) (trade expenses) – wydatki (koszty) handlowe
W.E. (warehouse entry) – przyjęcie do magazynu
w.e.f. (with effect from ...) – z ważnością od ...
AF:
a) (advance freight, i.e. prior to shipment) – opłacone koszty frachtu, tzn. przewozu (np. statkiem) i za/ładunku)
b) (annuity factor) – wskaźnik roczny
A&O (interest payable on August 15th and February 15th; likewise for other combinations, e.g., A&O, J&J, etc.) – odsetki płatne 15 sierpnia i 15 lutego, ewentualnie w kombinacjach A&O i J&J
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich