fur
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
fura
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
fura komplementów
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
fura
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
fura pieniędzy
mega-fura

Słownik angielsko-polski PWN

fur [fɜːrWymowa] rz. futro

Słownik niemiecko-polski PWN

für Wymowa dla, za
für ihn dla niego
für zwei Zloty za dwa złote
ein für alle Mal raz na zawsze
was für ein... co za...
was für ein Buch? co za 〈jaką〉 książkę?
was für eine Überraschung! co za niespodzianka!
Vorliebe Wymowa f (Prädilektion) zamiłowanie, upodobanie n (für etw do czegoś)
Vorliebe für Musik haben mieć zamiłowanie do muzyki
Vorliebe fur die Farben Rot und Blau 〈für Blondinen〉 pflegen mieć 〈wykazywać〉 upodobanie do kolorów czerwonego i niebieskiego 〈skłonność do blondynek〉
sie tut das mit Vorliebe ona robi to z zamiłowaniem
Abonnement [..mã Wymowa] n abonament m (über etw (A) na coś), prenumerata f (czegoś)
das Abonnement für drei Monate abonament 〈prenumerata〉 na trzy miesiące
ein 3-Monate-Abonnement für Theater- 〈Kinovorstellungen〉 trzymiesięczny abonament na przedstawienia teatralne 〈seanse filmowe〉
im Abonnement zahlen Sie.. w prenumeracie 〈sprzedaży abonamentowej〉 płaci pan(i)..
eine Zeitung im Abonnement beziehen prenumerować gazetę
ein Abonnement verlängern 〈abrufen〉 przedłużyć 〈odwołać〉 abonament
ein Wymowa jeden
was für ein? jaki?
ein für alle Mal raz na zawsze
(Artikel) ein Kind dziecko n
Garantie Wymowa f gwarancja f
3-Jahres-Garantie trzyletnia gwarancja
eine Garantie für etw geben 〈gewähren〉 dać gwarancję 〈udzielić gwarancji〉 na coś
wir übernehmen volle Garantie für... udzielamy pełnej gwarancji na...
Gegenleistung Wymowa f odwzajemnianie (się); ekwiwalent m
finanzielle Gegenleistung für gute, qualifizierte Arbeit ekwiwalent pieniężny 〈zapłata〉 za dobrą, fachową pracę
Gegenleistung für eine Amtshandlung uzyskanie korzyści za wykonaną czynność urzędową, pot łapówka f, przekupstwo n
Kampagne Wymowa [..panjə] f kampania f
eine Kampagne gegen etw 〈j-n〉 einleiten wszcząć 〈prowadzić〉 kampanię przeciw czemuś 〈komuś〉
eine Kampagne für 〈gegen〉 etw unterstützen popierać kampanię za czymś 〈przeciwko czemuś〉
sich für eine Kampagne engagieren za/angażować się w jakąś kampanię
Abend Wymowa m wieczór m
am Abend wieczorem
guten Abend dobry wieczór
Abend für Abend co wieczór
heute Abend dziś wieczorem
Abruf-Karte Wymowa f odwołanie n (na pismie)
Abruf-Karte für das Abonnement powiadomienie o odwołaniu abonamentu
all Wymowa wszystek, wszelki
für alle Zeit na zawsze
es ist alles eines (to) wszystko jedno
vor allem przede wszystkim
alle zwei Tage co dwa dni
Anblick Wymowa m widok m, rzut oka
was für ein herlicher Anblick! co za wspaniały widok!
anlegen Wymowa
(Kleider) włożyć (na siebie)
(Park) zakładać
(Geld) lokować
Geld in etw anlegen włożyć 〈zainwestować〉 w coś pieniądze
Geld für etw anlegen wyłożyć 〈wydać〉 na coś pieniądze
den Sicherheitsgurt anlegen zapiąć 〈założyć〉 pas bezpieczeństwa
Annahmestelle Wymowa f urząd nadawczy (paczek, przesyłek itp.)
Annahmestelle für Anzeigen 〈Abonnements〉 punkt przyjmowania ogłoszeń 〈prenumeraty〉
aufopfern, sich Wymowa poświęcić się (für etw za coś)
sein Leben für etw aufopfern poświęcić (swe) życie za coś
Aufsteiger Wymowa m
awansujący m (w pozycji społecznej), robiący karierę
Mercedes, Toyota – die besten Modelle für Aufsteiger Mercedes, Toyota – najlepsze marki dla nuworysza 〈arywisty〉
sport (Mannschaft, die in eine höhere Klasse wechselt) drużyna awansująca do wyższej klasy wyczynowej
ausgeben* Wymowa wydawać
sich für j-n ausgeben podawać się za kogoś
Aussicht Wymowa f
widok m
ein Zimmer mit Aussicht aufs Meer pokój z widokiem na morze
przen (Hoffnung) widoki pl
Aussichten auf Arbeit 〈für den Frieden〉 wachsen widoki na pracę 〈perspektywy pokoju〉 rosną
etw 〈viel〉 in Aussicht stellen coś 〈wiele〉 obiecywać
aussprechen* Wymowa
wymawiać
(Dank) wyrażać
sich für etw aussprechen wypowiadać się za czymś
Begegnung Wymowa f
spotkanie n
die Begegnung für morgen ansetzen 〈aus setzen〉 wyznaczyć spotkanie na jutro
sport spotkanie n, mecz m
belohnen Wymowa wynagradzać (mit etw czymś)
Treue mit Treue belohnen odpłacać wiernością za wierność
für Fleiß belohnen nagradzać za pilność
Słownik języka polskiego
Zobacz „fur” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich