dafür

Słownik niemiecko-polski PWN

dafür Wymowa za to, w zamian
was bekommst du dafür? co otrzymujesz 〈masz〉 za to
wer ist dafür? kto jest za tym
alle sind dafür wszyscy są za (tym)
einstecken Wymowa
wkładać, wtykać (in etw w coś, do czegoś)
die Hände in die Tasche einstecken włożyć 〈pot wsadzić〉 ręce do kieszeni; zagarnąć (do swej kieszeni)
er steckte Geld dafür ein brał za to pieniądze
pot (einsperren) wsadzić (do więzienia)
der Dieb wurde eingesteckt wsadzono złodzieja
können* Wymowa
móc
man kann (nicht) (nie) można
(gelernt haben) umieć, potrafić
lesen können umieć czytać
Deutsch können umieć (mówić) po niemiecku
ich kann nichts dafür nic na to nie poradzę
zeige, was du kannst! pokaż, co umiesz 〈potrafisz〉!
rechnen Wymowa rachować, liczyć
er rechnete dafür 100 Zl. policzył za to 100 złotych
auf etw rechnen liczyć na coś
mit etw rechnen liczyć się z czymś
sorgen Wymowa troszczyć się (für j-n o kogoś)
für Kinder sorgen opiekować się dziećmi
ich sorge dafür, dass... postaram się o to, aby...
sorgen sich martwić się (um (A) o kogoś)
verlangen Wymowa za/żądać
was verlangt er dafür? ile on za to żąda?
tel Sie werden am Telefon verlangt jest pan proszony do telefonu
Słownik języka polskiego
Zobacz „dafür” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich