assessment

Słownik angielsko-polski PWN

assessment [əˈsesmənt Wymowa] rz. ocena; oszacowanie

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

Assmet:
a) (assessment) – wy/mierzenie (np. podatku), o/taksowanie, o/szacowanie; podatek, danina
b) (assortment) – asortyment, dobór, wybór
ass't (assessment) – wymiar np. cła, podatku
ECAI (External Credit Assessment Institution) – zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej określana również jako agencja ratingowa (np. Moody’s S&P oraz Fitch Ratings)
IAA (Internal Assessment Approach) – metoda oparta na ocenie (wycenie) wewnętrznej
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) – etapy procesu szacowania wewnętrznej adekwatności kapitałowej (określenie dotyczy banków – w ramach tzw. Filaru 2 Nowej Umowy Kapitałowej (NCA) – Bazylea II)
Słownik języka polskiego
Zobacz „assessment” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich