Durch
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
durch:

Słownik niemiecko-polski PWN

durch Wymowa przez
durch und durch na wskroś, całkowicie
lassen* Wymowa
po/zostawić
j-n in Frieden lassen zostawić kogoś w spokoju
(zulassen) pozwolić
lass mich durch! przepuść mnie! daj 〈pozwól〉 mi przejść!
(durch etw) durch das Kanal 〈die Grenze〉 lassen przepuścić przez kanał 〈granicę〉
(befehlen) polecać, kazać
sich zum Banhnhof fahren lassen kazać się zawieźć na dworzec
(aufhören) po/rzucić, przestać
das Rauchen lassen rzucić palenie
schleusen Wymowa śluzować, przeprowadzić przez śluzę
ein Schiff durch den Kanal schleusen przeprowadzić statek przez kanał;
przen j-n 〈etw〉 durch eine Kontrolle schleusen przepuścić (nielegalnie) 〈pot przepchnąć〉 kogoś 〈coś〉 przez kontrolę
Agenten 〈Schmuggelwaren〉 über die Grenze schleusen przerzucać agentów 〈przemycać kontrabandę〉 przez granicę
handl defekte 〈normwidrige, verdorbene〉 Waren in den Handel schleusen wprowadzać na rynek 〈przemycać〉 towary wybrakowane 〈niezgodne z normą, zepsute〉
auszeichnen Wymowa odznaczać (mit etw czymś)
sich durch etw auszeichnen wyróżniać się (w) czymś
dividieren Wymowa dzielić
mat 10 dividiert durch 2 gibt 5 10 podzielone przez 2 równa się 5
durchsetzen Wymowa
prze/forsować
pot przepchnąć
j-n als Minister durchsetzen wprowadzić 〈przeforsować〉 kogoś na stanowisko ministra
sich durchsetzen przyjąć się; postawić na swoim
die Mode setzt sich durch moda przyjęła się
Kanal Wymowa m kanał m
Flüsse durch Kanäle verbinden łączyć rzeki kanałami
Luftbrücke Wymowa f most powietrzny
die Versorgung durch die Luftbrücke zaopatrzenie mostem powietrznym
die Luftbrücke dient der Versorgung der belagerten Stadt most powietrzny służy zaopatrzeniu obleganego miasta
Luftpost Wymowa f poczta lotnicza
durch (die) Luftpost befördern przesyłać pocztą lotniczą
Radio Wymowa n radio n
Radio hören słuchać radia
das Radio anstellen 〈abstellen〉 włączyć 〈wyłączyć〉 radio
Radio Βsterreich einstellen nastawić 〈 pot złapać〉 radio Austria
etw 〈j-s Rede〉 durch das Radio senden nadawać 〈transmitować〉 coś 〈czyjeś przemówienie〉 przez radio
retten Wymowa u/ratować, ocalić
j-n aus der Gefahr retten wyratować 〈wybawić〉 kogoś z niebezpieczeństwa
sich durch die Flucht retten ratować się ucieczką
rette sich, wer kann! ratuj się, kto może!
Rundfahrt Wymowa f przejażdżka f
eine Rundfahrt im Karussell przejażdżka na karuzeli
eine Rundfahrt durch die Stadt zwiedzanie miasta (np. autokarem)
spazieren Wymowa (s) spacerować; przechadzać się
durch den Park 〈die Straßen〉 spazieren spacerować po parku 〈po ulicach〉
stimmen Wymowa
na/stroić
polit głosować (für etw za czymś)
durch Handzeichen stimmen głosować przez podniesienie ręki
(wahr sein) zgadzać się
stimmt es, dass...? czy to prawda, że...?
es stimmt! zgadza się!
die Rechnung stimmt rachunek się zgadza
damit stimmt etw nicht pot coś tu nie gra
Telegramm Wymowa n telegram m
ein Telegramm (durch Fernsprecher) aufgeben nadać telegram (przez telefon)
telefonische Durchsage des Telegramms przekazanie depeszy telefonicznie
überwachen Wymowa dozorować, pilnować
j-n durch den Geheimdienst überwachen lassen poddać kogoś inwigilacji 〈nadzorowi〉 przez służbę bezpieczeństwa
unterscheiden* Wymowa rozróżniać, odróżniać
sich durch etw unterscheiden różnić się czymś
verbinden* Wymowa
po/łączyć; po/wiązać
durch einen Unterseekanal verbinden połączyć kanałem podmorskim;
tel bitte verbinden Sie mich mit (Nummer) 254507 〈mit Warschau〉 proszę połączyć mnie z numerem 254507 〈z Warszawą〉
falsch verbunden! pomyłka! źle 〈mylnie〉 połączono!
med przewiązać, obandażować, założyć opatrunek
verständigen Wymowa powiadomić (j-n von etw kogoś o czymś)
sich durch Zeichen verständigen porozumiewać się za pomocą znaków 〈gestów〉
Wald Wymowa m las m
sich im Wald verlaufen zabłądzić w lesie
durch Wald und Feld streifen 〈wandern〉 wędrować przez lasy i pola;
ekol der Wald stirbt ab las obumiera
Słownik języka polskiego
Zobacz „Durch” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich